Slopandet av Katso-identifikationen en utmaning för kommunerna

Kommunens personal använder på arbetets vägnar offentliga myndigheters elektroniska tjänster, som till exempel FPA:s Kelmu för förfrågan om förmåner samt Skatteförvaltningens inkomstregister. För att logga in på myndigheters webbtjänster behövs stark autentisering.

Katso, som ursprungligen tillhandahölls av Skatteförvaltningen, var en avgiftsfri identifikationstjänst för organisationer. Ansvaret för Katso-tjänsten överfördes till Befolkningsregistercentralen för tre år sedan och togs ur bruk i slutet av 2019. Katso har ersatts av Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) Övergången har inte varit problemfri, och vissa aktörer har därför beviljats en övergångsperiod.

För kommunerna innebär förändringen att de anställda i fortsättningen behöver använda Suomi.fi-identifikation antingen med sitt tjänstekort eller mobilcertifikat.

Varje myndighet ansvarar själv för avvecklingen av Katso-identifikationen och för kommunikationen om övergången. De ska också ge anvisningar om införandet av Suomi.fi-tjänsterna.

Kommunförbundet skickade i maj till kommunernas registraturer och till informationsförvaltningen i samarbetsområdena inom social- och hälsovård en snabbenkät om avvecklingen av Katso-tjänsten och dess eventuella inverkan på upphandling av utrustning.  

Enkäten kartlade huruvida övergången innebär utmaningar i kommunerna och på vilket sätt personalen kommer att logga in i systemen. Det var också möjligt att ge allmän respons.

Vi fick sammanlagt 104 svar av vilka 16 representerade samkommuner. I övrigt var det främst små kommuner som deltog: mer än hälften av svaren kom från kommuner med färre än 10 000 invånare. Fem svar kom från kommuner med fler än 50 000 invånare.

En fjärdedel hade problem med att hålla tidtabellen

Fyra av tio (39 %) sade att de inte kommer att kunna övergå från Katso till Suomi.fi-identifikation inom utsatt tid. Svaren fördelade sig mellan ja, delvis, svårt att säga/kan inte bedöma och nej.

Bland orsakerna angavs bland annat resursbrist, stora mängder användare och tjänster, oklara anvisningar samt att man inte kunnat ta i bruk Suomi.fi-fullmakter.

”Förutsatt att DVV ger gemensamma anvisningar för beredning av anslutningen. Vi kan inte leta efter varje aktörs egna anvisningar, för saken måste ses som en helhet.”

Exakt hälften (50 %) använder sina personliga bankkoder eller identitetskort vid sidan av övriga autentiseringssätt. Detta beror delvis på att personer som bara behöver logga in ett par gånger om året till andra myndigheters system ofta använder sina personliga bankkoder eller identitetskort. Var tionde (9 %, åtta kommuner och en samkommun) har använt enbart sina personliga bankkoder vid inloggning.

Kommunförbundet anser att de personliga bankkoderna inte kan vara den enda lösningen som finns tillhands.

Bristfällig och oklar kommunikation kom fram i responsen

I den öppna responsen lyftes oftast fram kommunikationens bristfällighet och oklarhet.  Det fanns ett uttalat behov av allmän kommunikation för beviljandet av Suomi.fi-fullmakter och det kommande assisterade beviljandet av fullmakter.

”Vi skulle definitivt behöva mera handledning i hanteringen av Suomi.fi-fullmakter och färdiga processbeskrivningar osv. I vår organisation hinner de som har namnteckningsrätt inte sätta sig in i det hela och kan därför inte ge användarrättigheter åt någon. Just nu får vi alltså inga uppgifter om inkomster från FPA!”

”Vi önskar bättre information om följande saker:

– tydlig tidtabell och när tjänsten övergår till Suomi.fi-identifiering

– tydligare beskrivning av konsekvenserna och åtgärderna i kommunerna (vilka tjänster kommunerna använder i allmänhet och vilka egenskaper och roller de har)

– bättre stöd framöver och meddelande till de huvudsakliga användarna av fullmakten om kommande förändringar osv.”

Kommunförbundet har kommunicerat med Finansministeriets strategiska styrgrupp för Suomi.fi om utmaningarna med avvecklingen av Katso-tjänsten. Fortsättningen kunde sammanfattas som i följande respons: ”förändringsprocessen har varit lång och ibland har det varit mycket oklart vilka koder som gäller för tjänsten. Hoppas vi nu får klarhet i saken.”

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Jaana Nevalainen
Ansvarsområden
  • Sakkunnig-, intressebevaknings- och utvecklingsuppgifter i synnerhet för att möjliggöra interoperabilitet och utnyttjande av information i kommunerna.
  • Den offentliga förvaltningens informationsflöden, informationslager och utnyttjande av information.
  • EU-intressebevakning och samarbete inom digitaliserings- och datafrågor.
Läs mer om dessa teman

Kommunernas digivecka 3-7.6.2024

Under veckan arrangerar Kommunförbundet webbinarier, workshops, diskussioner och träffar. Därutöver delar vi mycket information om kommunernas behov och resultat relaterat till digitalisering.

Bekanta dig med kommunernas digivecka

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.