Temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning till 13.5.2020

I Finland råder sådana undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen och som ger statsrådet befogenheter att utfärda begränsningar i kommunernas och utbildningsanordnarnas skyldighet att ordna småbarnspedagogik, undervisning och utbildning. Begränsningar enligt beredskapslagen behövs när åtgärderna enligt lagen om smittsamma sjukdomar inte är tillräckliga för att begränsa coronavirusepidemin.

I det här meddelandet har samlats information för kommunerna och utbildningsanordnarna om vad som föreskrivs i den tillämpningsförordning som statsrådet utfärdat med stöd av beredskapslagen, vad som konstateras i promemorian till förordningen samt vad regionförvaltningsverken har bestämt med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning (191/2020)

Till följd av coronaepidemin har statsrådet 6.4.2020 bestämt att de temporära begränsningarna av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning fortsätter att gälla omedelbart efter det att den tidigare tillämpningsförordningen upphör att gälla. Begränsningarna baserar sig på en tillämpningsförordning som statsrådet utfärdat med stöd av beredskapslagen.  Förordningen granskas i efterhand av riksdagen.

Den nya tillämpningsförordningen gäller 14.4–13.5.2020.

Syftet med begränsningarna i tillämpningsförordningen är att göra spridningen av coronavirussmitta långsammare genom att minska kontakterna mellan elever, studerande, undervisningspersonal och annan personal på samtliga utbildningsstadier. Tillämpningsförordningen ger anordnare av småbarnspedagogik och utbildning möjlighet att för viss tid avvika från vissa bestämmelser om ordnande av verksamhet på det sätt som närmare föreskrivs i förordningen. Beslut om verkställandet av de begränsningsåtgärder som anges i tillämpningsförordningen fattas på lokal nivå.

Det är viktigt att notera att utgångspunkten under undantagsförhållandena fortfarande är att småbarnspedagogiken, undervisningen och utbildningen ordnas i enlighet med gällande lagstiftning samt de bestämmelser, föreskrifter och beslut som utfärdats med stöd av den.

Regionförvaltningsverkens beslut med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar

Vid ordnandet av småbarnspedagogik, undervisning och utbildning under undantagsförhållandena ska också de föreskrifter som regionförvaltningsverken meddelat med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar beaktas.

Regionförvaltningsverken har 8.4.2020 fattat nya beslut, enligt vilka skolornas, läroanstalternas, universitetens och yrkeshögskolornas samt medborgarinstitutens, det övriga fria bildningsarbetets och den grundläggande konstundervisningens lokaler fortsättningsvis ska hållas stängda. I besluten har undantagen från stängningsbesluten utökats jämfört med tidigare beslut. Det är tillåtet att få tillträde till och använda lokalerna utöver för undervisning för vissa elevgrupper också bl.a. för elevvård och måltider för elever som deltar i närundervisning, för att ordna av stöd för inlärningen, vissa tjänster och förmåner, såsom måltider, samt för elevvård för elever som deltar i distansundervisning. Detta får ske under förutsättning att man vidtar nödvändiga skyddsåtgärder för att begränsa coronavirusepidemin.

Regionförvaltningsverkens beslut gäller 14.4–13.5.2020. Närmare uppgifter om regionförvaltningsverkens beslut www.avi.fi.

Statsrådets nya tillämpningsförordning (191/2020)

Tillämpningsförordningen har ändrats och preciserats främst i fråga om undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning och yrkesutbildning.

Undervisning enligt lagen om grundläggande utbildning

I 3 § i tillämpningsförordningen föreskrivs om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna undervisning som avses i lagen om grundläggande utbildning som undervisning i annan form än som närundervisning. Undervisningen för elever i närundervisning och de förmåner som hänför sig till den ordnas i enlighet med lagen om grundläggande utbildning.

Elever i årskurs 4–9 inom den grundläggande utbildningen och elever inom påbyggnadsundervisning  

En utbildningsanordnare som avses i lagen om grundläggande utbildning är inte skyldig att ordna sådan undervisning eller annan verksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning som närundervisning i skolan eller på något annat ställe där undervisning ordnas. Enligt motiveringspromemorian till den tidigare förordningen gör bestämmelsen det möjligt att ordna distansundervisning också inom den grundläggande utbildningen i den omfattning som kommunen anser vara ändamålsenlig. Även de beslut om stängning av skollokaler som regionförvaltningsverken fattat med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar ska beaktas. I praktiken innebär detta att bestämmelsen gör det möjligt att ordna distansundervisning för elever i årskurs 4–9 inom den grundläggande utbildningen samt för elever inom påbyggnadsundervisning. Under undantagsförhållandena har dessa elever inte rätt till närundervisning.

I undervisning som ordnas i annan form än som närundervisning får utbildningsanordnaren i fråga om undervisningens omfattning avvika från den timfördelning som anges i 6 § i statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen samt från utbildningens omfattning som anges i 3 och 4 § i förordningen om grundläggande utbildning. Utbildningens omfattning får minskas endast i den utsträckning det är nödvändigt. Undervisningen kan under inga förhållanden avbrytas helt eller minskas mer än vad som är nödvändigt under dessa undantagsförhållanden. Även distansundervisning ska ordnas i så omfattande utsträckning som möjligt.

I undervisning som ordnas i annan form än som närundervisning är utbildningsanordnaren skyldig att ordna sådant stöd för lärande som avses i 16, 16 a, 17 och 17 a § i lagen om grundläggande utbildning, sådana tjänster och förmåner som avses i 31 § och sådan elevvård som avses i 31 a § i samma lag i den omfattning och på de sätt som det med tanke på omständigheterna är möjligt att genomföra.

I motiveringspromemorian till tillämpningsförordningen har man förtydligat rätten till avgiftsfri måltid för elever som deltar i distansundervisning. Förordningen slopar inte rätten till en avgiftsfri måltid under skoldagen för elever i distansundervisning. Kommunen ska beakta begränsandet av coronavirusepidemin när måltider ordnas.

Elever inom den grundläggande utbildningen med rätt till närundervisning

De temporära begränsningarna i skyldigheten att ordna grundläggande utbildning gäller inte elever i årskurserna 1–3, elever som fått ett beslut om särskilt stöd och elever som omfattas av förlängd läroplikt enligt lagen om grundläggande utbildning. I praktiken innebär detta att kommunen i princip är skyldig att ordna den grundläggande utbildningen för dessa elever normalt som närundervisning.

På vårdnadshavarens begäran ska den grundläggande utbildningen även för dessa elever ordnas i annan form än som närundervisning. Det är viktigt att notera att utbildningsanordnaren i sådana fall får avvika från undervisningens omfattning och begränsa skyldigheten att ordna stödåtgärder, förmåner och tjänster på det sätt som föreskrivs i 3 § 2 och 3 mom. i tillämpningsförordningen.  

Elever i förberedande undervisning

Den nya tillämpningsförordningen innebär att då en kommun ordnar förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen, är den i regel skyldig att ordna undervisning även för dessa elever som normal närundervisning.

På vårdnadshavarens begäran ska undervisningen även för dessa elever ordnas i annan form än som närundervisning. Det är viktigt att notera att utbildningsanordnaren i sådana fall får avvika från undervisningens omfattning och begränsa skyldigheten att ordna stödåtgärder, förmåner och tjänster på det sätt som föreskrivs i 3 § 2 och 3 mom. i tillämpningsförordningen.  

Elever i förskoleundervisning

Lagen om grundläggande utbildning möjliggör inte ordnande av förskoleundervisning med distansförbindelser. Enligt 3 § i den temporära tillämpningsförordning som utfärdats med stöd av beredskapslagen har kommunen ingen skyldighet eller möjlighet att ordna förskoleundervisning i annan form än som närundervisning.

Tillämpningsförordningen ger inte heller kommunen rätt att avvika från förskoleundervisningens omfattning eller begränsa rätten till stödåtgärder och förmåner enligt lagen om grundläggande utbildning för elever som får förskoleundervisning. Endast i motiveringspromemorian till tillämpningsförordningen nämns att kommunerna, om de vill, kan ordna även förskoleundervisning i form av distansundervisning.

Småbarnspedagogik

I 2 § i tillämpningsförordningen föreskrivs att kommunen kan avstå från ansvaret att ordna småbarnspedagogik enligt lagen om småbarnspedagogik, om barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare kan ordna vården av barnet på något annat sätt.

Gymnasieutbildning

I 5 § i tillämpningsförordningen föreskrivs om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna gymnasieutbildning. En anordnare av gymnasieutbildning är fortsättningsvis inte skyldig att ordna undervisning och studiehandledning som undervisning vid läroanstalten. Meningen är alltså att man i gymnasieutbildningen under undantagsförhållandena i huvudsak ska utnyttja distansarrangemang och självständiga studier.

Yrkesutbildning

I 6 § i tillämpningsförordningen föreskrivs om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna yrkesutbildning. I den nya tillämpningsförordningen föreskrivs inte längre om möjligheten för anordnare av yrkesutbildning att avvika från de bestämmelser om utarbetande och uppdatering av de studerandes personliga utvecklingsplaner för kunnandet som finns i lagen om yrkesutbildning.

Fritt bildningsarbete

I 9 § i tillämpningsförordningen föreskrivs om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna utbildning inom fritt bildningsarbete. Under undantagsförhållandena till följd av coronavirusepidemin behöver huvudmannen för en läroanstalt som avses i lagen om fritt bildningsarbete inte ordna utbildning, om huvudmannen inte kan ordna sådan utbildning som avses i lagen på något annat sätt än som närundervisning.

Enligt motiveringspromemorian till tillämpningsförordningen beräknas antalet studerandeveckor eller studerandedygn som ordnas som distansundervisning på motsvarande sätt som antalet studerandeveckor eller studerandedygn inom undervisning som ordnas som närundervisning. Förordningen om fritt bildningsarbete har ändrats temporärt (200/2020), den ändrade förordningen gäller till 13.5.2020.

Grundläggande konstundervisning

I 10 § i tillämpningsförordningen föreskrivs om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna grundläggande konstundervisning. Under undantagsförhållandena till följd av coronavirusepidemin behöver sådana utbildningsanordnare som avses i 2 § i lagen om grundläggande konstundervisning inte ordna utbildning, om det inte är möjligt att ordna utbildningen på annat sätt än som närundervisning.

Avslutningsvis

Det är viktigt att notera att, då undantagsförhållandena upphört, ska lagstiftningen om småbarnspedagogik, undervisning och utbildning igen tillämpas till alla delar som innan undantagsförhållandena infördes.

I förhållande till 21 § i grundlagen behandlar tillämpningsförordningen och dess motiveringspromemoria knapphändigt hurdana beslut kommunerna och utbildningsanordnarna ska fatta när de verkställer begränsningarna enligt förordningen. Under undantagsförhållandena har man genom tillämpningsförordningen gett kommunerna stor prövningsrätt i synnerhet när det gäller ordnandet av den grundläggande utbildningen och elevernas stöd och förmåner. I motiveringspromemorian till tillämpningsförordningen nämns att kommunen ska utarbeta allmänna riktlinjer om hur och i vilken omfattning samt på vilka sätt distansundervisningen och de stöd, tjänster och förmåner samt den elevvård som nämns i 3 § 3 mom. i förordningen ordnas. Dessutom föreskrivs i 3 § 5 mom. i tillämpningsförordningen att ordnande av grundläggande utbildning i annan form än som närundervisning inte förutsätter individuella beslut om särskilda undervisningsarrangemang.

 

Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning (191/2020) och promemoria 6.4.2020 https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80698ed0

Myndigheternas närmare anvisningar:

UKM: https://minedu.fi/sv/beredskap-for-coronaviruset

UBS: https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/undervisningsvasendet-och-coronaviruset

Regionförvaltningsverken: http://www.avi.fi/

Laglighetsövervakarens avgöranden:

Justitiekanslersämbetet

Etiketter