Ny anvisning om metod för undersökning av sammansättningen hos avfall från engångsprodukter i plast

Vi har publicerat en anvisning om en metod för att utreda sammansättningen av skräp som samlas in på allmänna platser (På finska, Menetelmä yleisiltä alueilta roska-astioihin kerättävien ja maasta siivottavien roskien koostumuksen selvittämiseksi). Anvisningen hänför sig till verkställandet av EU:s direktiv om engångsplast (2019/904, det s.k. SUP-direktivet) i Finland.

I och med direktivet blir producenterna av vissa plastprodukter bland annat skyldiga att delta i kommunernas kostnader för regelbunden renhållning av offentliga områden.  För att kostnadsansvaret ska kunna fördelas mellan producenter av SUP-produkter behöver man undersöka sammansättningen hos avfall från engångsprodukter i plast som samlats in på allmänna platser.

– Kostnadsansvaret för SUP-producenter sträcker sig endast till avfallshanteringen och uppstädningen av vissa typer av avfall från engångsprodukter i plast som nämns i EU-direktivet. Därför är det viktigt att identifiera andelen SUP-avfall av allt avfall, för att identifiera producenternas totala kostnadsansvar. Dessutom ska man också identifiera de olika produktgruppernas andel av SUP-avfallet, såsom tobaksfimpar, olika slags mat- och dryckesförpackningar och våtservetter, säger Tuulia Innala, specialsakkunnig i utveckling av kommunalteknik.

Metoden för att undersöka sammansättningen av SUP-avfall har utvecklats av Ramboll Finland på uppdrag av Kommunförbundet och Miljöministeriet. Metoden innehåller följande:

  1. Anvisningar för sammansättningsundersökningar i Finland
  2. Praktiska anvisningar för undersökning av sammansättningen i utvalda områden, inklusive anskaffning av provmaterial, provtagning, sorteringsundersökning och dokumentation av resultaten.

Metoden har utvecklats i ett gemensamt projekt mellan Kommunförbundet, Finlands 21 största städer (KEHTO-städer), Miljöministeriet samt producenter av SUP- produkter och producentsammanslutningar. Syftet med projektet är inte bara att utveckla en metod för att undersöka avfallets sammansättning utan också att utreda sammansättningen av SUP-avfall i allmänna områden i enlighet med denna metod.  De sammansättningsundersökningar som görs inom ramen för projektet kommer också att kunna användas vid utvecklingen av lagstiftning om genomförandet av SUP-direktivet.

– Det är positivt att kommunerna och producenterna har förenat sina resurser, utreder nya saker i gott samförstånd och på så sätt strävar efter att hjälpa till att genomföra den synnerligen komplicerade EU-lagstiftningen i Finland, säger projektkoordinator Satu Ojala. 

Handbok för utarbetande av avfallshanteringsföreskrifter publicerades i början av året

Vi publicerade i början av året en handbok för utarbetande av avfallshanteringsföreskrifter. Handboken är avsedd för kommunala avfallshanteringsmyndigheter och andra som jobbar med kommunal avfallshantering, och kan användas som stöd vid uppdateringen av kommunala avfallshanteringsföreskrifter och beaktandet av ändringar i avfallslagen och avfallsförordningen. Handboken utkommer på svenska hösten 2022.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman