Årets bästa avhandlingar med kommunalt tema behandlar markförvärvspolitik i kommunerna samt avslutande av anställning

Finlands Kommunförbund beviljar varje år hederspris och hedersomnämnanden för den bästa pro gradu-avhandlingen och det bästa lärdomsprovet på yrkeshögskolenivå som behandlar kommunförvaltningen eller kommunsektorn. Priset ges till ett slutarbete som behandlar ett aktuellt kommunalt tema och som är vetenskapligt förtjänstfullt. Målet med att bevilja ett hederspris är att stödja och främja forskning inom kommunsektorn. 

Hederprisen och hedersomnämnandena för de bästa pro gradu-avhandlingarna och lärdomsproven på yrkeshögskolenivå år 2022 har nu beviljats.  

Årets pro gradu behandlar kommunernas markförvärvspolitik 

Till Årets pro gradu utsågs juris magister Essi Lehtos avhandling ”Kunnan maanhankintapolitiikka modernissa hallinnossa: yhdyskuntarakentamisen vai kuntatalouden ehdoilla? Tutkimus ansaintamotiivien oikeudellisista reunaehdoista kunnan maanhankintapolitiikassa.”  

I avhandlingen som gjorts vid Åbo universitets juridiska fakultet granskas de juridiska ramvillkoren för strävan efter företagsekonomisk vinst, dvs. förtjänstmotiv, vid kommunens markförvärv. Målet var att utreda i vilken utsträckning kommunen i förtjänstsyfte kan förvärva mark genom tvångsinlösning, förköpsförfarande eller köp av frivilliga säljare. 

Avhandlingen fick beröm för att den är både aktuell och framtidsfokuserad samt för att den har såväl nyhetsvärde som praktisk betydelse för kommunerna. Att arbetet är aktuellt framgår förutom av den offentliga debatten kring ämnet också av att markägarens rättsskydd har lyfts fram i det nuvarande regeringsprogrammet som ett mål för reformen av inlösningslagen. 

Hedersomnämnanden fick diplomingenjör Henri Myller för avhandlingen ”Kouluhankkeiden kustannusvertailu, Ovatko Helsingin kaupungin kouluhankkeet muuta Suomea kalliimpia?” samt förvaltningsmagister Santeri Lajunen för avhandlingen”Kuntaparlamentarismin synty. Kirjallisuuskatsaukseen perustuvat institutionaalinen analyysi edustuksellisen kuntademokratian kehityssuunnasta”. 

Det bästa lärdomsprovet på yrkeshögskolenivå utvecklade processer för en anställnings upphörande 

Hederspriset för det bästa lärdomsprovet på yrkeshögskolenivå gavs samhällspedagogen Tiina Nilsson för hennes lärdomsprov vid Humanistiska yrkeshögskolan ”Offboarding. Kehityskohteena työsuhteen päättymisen käytänteet ja prosessit Kuntien Tiera Oy:ssa”. 

I undersökningen utreddes hur avslutandet av ett anställningsförhållande påverkar bilden av arbetsgivaren. Målet var att undersöka vad som borde ske när ett anställningsförhållande avslutas för att uppfattningen om arbetsgivaren ska förbli positiv. På basis av undersökningen föreslogs en offboarding-process som utgår ifrån bästa praxis och som stöder en positiv upplevelse hos den anställda och en positiv arbetsgivarbild. 

Lärdomsprovet fick särskilt beröm för att den är aktuell och har praktisk betydelse för kommunerna. Ofta fäster organisationerna mindre uppmärksamhet vid praxis i samband med att ett anställningsförhållande avslutas, och därför anses lärdomsprovet vara värdefullt att reflektera över bland HR-experter. 

Byggnadsarkitekt Henri Vierimaa fick ett hedersomnämnande för sitt lärdomsprov på yrkeshögskolenivå ”Koulu- ja päiväkotikeskuksen suunnittelu: Kuopion Savilahden Vanhan Varikon lähipalvelukeskus”. 

Pro gradu-pris har beviljats sedan 1993 – YH-lärdomsprov premierades nu för sjätte gången 

Kommunförbundet har sedan 1993 årligen premierat den bästa pro gradu-avhandlingen med kommunal inriktning. I år gick Finlands Kommunstiftelses hederspris på 2 500 euro till den bästa pro gradu-avhandlingen år 2022 och hederspriset på 2 000 euro till det bästa lärdomsprovet på yrkeshögskolenivå. Dessutom utdelades tre hedersomnämnanden. 

Utmärkelserna beviljades avhandlingar som behandlar ett aktuellt kommunalt tema och som är vetenskapligt förtjänstfulla. 

Premierade avhandlingar 

Kontaktuppgifter: 

Essi Lehto, lehto.essi@gmail.com 

Tiina Nilsson, tiina.m.nilsson@gmail.com 

Avhandlingar som fått hedersomnämnanden 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe