Miljöaspekter, ansvarstagande och delaktighet utmärkte finalisterna

Helsingfors affärsverk Stara vann priset Årets skickligaste upphandling för upphandling av asfalteringsarbete

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling delade ut pris den 14 mars på Kommunernas hus i Helsingfors för de skickligaste offentliga upphandlingarna år 2021–2022. Priserna delades ut för tredje gången och vinnarna utsågs av en jury bestående av upphandlingsexperter. Juryn delade ut första pris och titeln Årets skickligaste upphandling till Helsingfors stads byggtjänstaffärsverk Stara för upphandling av asfalteringsarbete.

Tävlingens andra finalist, Tuomi-logistiikka, fick juryns hedersomnämnande för sin upphandling av specialistläkartjänster. Upphandlingen röstades också fram som publikens favorit i en tuff publikomröstning.

Tävlingens finalister hade det gemensamt att de båda enligt juryns motivering var väl genomförda, vanliga upphandlingar. Båda uppnådde klart målet för upphandlingen. Juryn såg också en möjlighet till större skalbarhet i båda modellerna.

- Det är fint att bland tävlingsbidragen också se lite mer ordinära, men väl genomförda upphandlingar. Juryn tyckte särskilt om att det i båda upphandlingarna hade skapats en upphandlingsmodell som också andra upphandlande enheter kan ta i bruk och tillämpa, säger Katariina Huikko, ledande jurist vid rådgivningsenheten och ordförande för juryn.

Utöver priset till finalisterna delade man dessutom ut ett extra hedersomnämnande för upphandlingen av tjänster inom institutionsvård för vård utom hemmet och professionell familjevård inom barnskyddet i Tammerfors stads/Birkalands välfärdsområde.

Miljöaspekter och ansvar i Staras vinnande upphandling

Helsingfors stads byggtjänstaffärsverk Staras upphandling av asfalteringsarbeten 2022 beaktade miljöaspekterna som upphandlingskriterium på ett effektfullt sätt. Före upphandlingen förde Stara en aktiv dialog med entreprenörerna om kraven på miljöansvar. I konkurrensutsättningen beaktades också Helsingfors stads- och upphandlingsstrategier samt andra ansvarsmål, såsom koldioxidneutralitetsmålet.

- Det är fråga om en hållbar upphandling som har genomförts genom ett öppet förfarande utan större tricksande. Upphandlingen visar att det inte alltid är nödvändigt att utveckla en revolutionerande ny modell för att nå ett framgångsrikt resultat, utan att det ofta räcker med att man kan tillämpa regler och modeller. Effektfullhet nås genom små insatser, förutsatt att de riktas rätt, säger Huikko vid rådgivningsenheten.

Upphandlingskontrakten som ingås på basis av konkurrensutsättning förutsätter att entreprenören tar emot asfalt som avlägsnats från byggarbetsplatsobjekten och samtidigt får använda den som återvunnet material inom de gränser som asfaltnormerna tillåter. En betydande mängd av den avlägsnade asfalten återanvändes på detta sätt.

- Inom infrastrukturbyggnadssektorn är asfaltsentreprenader omfattande byggprojekt. De upphandlas i stor skala, vilket betyder att de har en stor klimatpåverkan. Miljökriterierna för upphandlingen har alltså haft verklig genomslagskraft. Med denna upphandling insåg vi också själva att det faktiskt är lätt att ta i bruk miljökriterier – bara målen är tydliga, säger projektchef Heikki Laristo på Stara.

Upphandlingen föregicks av en utredning av Stara och Helsingfors stad som visade att asfaltarbeten är en av de största utsläppskällorna i byggandet av infrastruktur. Man har strävat efter att förenhetliga miljökriterierna i kommunernas upphandling i huvudstadsregionen. På så sätt kan marknaden för miljövänligare asfalteringsentreprenader växa och det blir lättare för anbudsgivarna att anpassa sig till de skärpta miljökriterierna.

Miljökriterierna för upphandling av asfalteringsarbeten har senare också tillämpats i Staras övriga upphandlingar. Ett av målen för Helsingfors stadsstrategi är att klimatperspektivet ska beaktas ambitiöst i stadsbyggandet.

Tuomi-logistiikka och upphandlingen av specialistläkartjänster svarade på läkarbristen

Vid upphandlingen av specialistläkartjänster genom Tuomi-logistiikka, som fick ett hedersomnämnande i tävlingen, skapades ett förfarande i form av ett dynamiskt inköpssystem med en kompetenspool för att svara på läkarbristen. I konkurrensutsättningen utnyttjades de möjligheter till flexibilitet som upphandlingslagen tillåter.  Slutresultatet är ett exemplariskt upphandlingssystem vars delområden både betjänar ett specifikt upphandlingsbehov och stöder en kontinuerlig servicekapacitet.

- Upphandlingen visar att när man vet hur bestämmelserna och flexibiliteten kan tillämpas, kan man nå fina slutresultat, säger juryn.

Tammerfors stads/Birkalands välfärdsområdes upphandling involverade parterna på bred front

Vid sidan av finalisterna hade barnskyddet i Tammerfors stads/Birkalands välfärdsområde enligt en omfattande kartläggning av kundupplevelsen lyckats särskilt väl i fråga om upphandlingen av tjänster inom institutionsvård för vård av barn utom hemmet och professionell familjevård. Detta fick ett särskilt hedersomnämnande av juryn. I en delaktighetsprocess kartlades erfarenheter bland annat genom olika enkäter och individuella intervjuer med erfarenhetsexperter. På så sätt kunde kunderna komma till tals och deras erfarenheter beaktas vid beredningen av upphandlingen.

- Det samråd som genomfördes i beredningsskedet har varit omfattande och har genomförts på ett insiktsfullt sätt. Genom delaktighetsprocessen har man lyckats introducera lösningar som underlättar upphandlingspraxisen. Planerna för genomförandet av upphandlingen förtjänar också beröm enligt juryn, då de bidrar till smidigare arrangemang och samarbete.

Närmare upplysningar:

Katariina Huikko, ledande jurist, katariina.huikko(at)kommunforbundet.fi, tfn  0505664327

Heikki Laristo, projektchef, Stara, heikki.laristo(at)hel.fi, tfn 050 364 9122

 

Tävlingen Årets skickligaste upphandling

Tävlingen Årets skickligaste upphandling ordnades för tredje gången. Genom prisutdelningen vill rådgivningsenheten lyfta fram lyckade upphandlingar och god praxis.  

Tävlingsjuryn bestod förutom av en representant för rådgivningsenheten också av företrädare för arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet och HUS.
 
Rådgivningsenheten för offentlig upphandling upprätthålls av Arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundet. Rådgivningsenheten står till tjänst med avgiftsfri och riksomfattande rådgivning till offentliga upphandlare, såsom statens aktörer, kommunerna, församlingarna och andra enheter som avses i upphandlingslagen.

 

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.