Mycket arbete återstår i utvecklingen av kontaktytorna mellan kommuner och välfärdsområden

I våras kartlade Kommunförbundet och Hyvil samarbetet mellan kommunerna och välfärdsområdena genom  enkäter.Enkätresultaten visade att det ännu finns mycket att utveckla i kontaktytorna. Det gäller särskilt systematiken i det samarbete som grundar sig på gemensamma mål och verksamhetsmodeller, där enkätdeltagarna fortfarande ansåg att det finns brister. Kommunernas representanter upplever också att avsaknaden av tydligt fastställda ansvarspersoner i välfärdsområdena fördröjer utvecklingen av samarbetet.

En bidragande orsak inom många områden är bristen på regelbundna möten. Kommundirektörernas bedömning av hur man lyckats hålla regelbundna möten är mer positiv än bland andra svarsgrupper. Öppenheten i samarbetet och interaktionen behöver förbättras. Enligt enkäten verkar detta ha försämrats jämfört med läget för ett år sedan. När det gällde samarbetets innehåll fick frågan om det finns tydligt fastställda ansvarspersoner i kommunen bäst betyg. Över hälften av enkätdeltagarna ansåg att det hade skötts bra.

Smidig service är viktigt för de gemensamma invånarna

Mest positiva över samarbetet var man i kommuner och stora städer med över 50 000 invånare. Positivast var representanterna för kommunerna i Södra Karelen och Kymmenedalen. Även om det fortfarande finns en hel del att förbättra inom samarbetet på många delområden, lyfte man i de öppna svaren också fram saker som fungerar bra, framgångar och synpunkter på hur samarbetet utvecklas i en bättre riktning.

-Enkätresultaten är inte direkt överraskande. Den första våren för välfärdsområdena har varit mycket brådskande och det har inte nödvändigtvis funnits tid att utveckla samarbetet med kommunerna inom alla delområden. Det är ändå viktigt att få kontaktytorna att fungera redan från start, eftersom det är av högsta vikt att de gemensamma invånarna har tillgång till smidiga tjänster. I själva verket är detta en av de viktigaste frågorna i hela välfärdsområdesreformen, säger projektchef Liisa Jurmu från Kommunförbundet.

Arbetsfördelningen tydligast vid kontaktytorna för miljö- och hälsoskyddet, bildningen och social- och hälsovården

Fortfarande upplevs ofta arbetsfördelningen vid kontaktytorna mellan kommunerna och välfärdsområdena som oklar. Enligt enkäten anses arbetsfördelningen vara tydligast vid kontaktytorna inom miljö- och hälsoskyddet samt bildningen och social- och hälsovårdstjänsterna. Sämst betyg i fråga om hur tydlig arbetsfördelningen är fick kontaktytorna inom integration samt frågor som gäller boende. Bäst betyg för en tydlig arbetsfördelning vid de olika kontaktytorna gav kommunerna i välfärdsområdena Södra Karelen, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Mellersta Nyland, Kymmenedalen och Vanda-Kervo.

- Hur kontinuiteten i de tjänster som överförts till välfärdsområdet och i tjänster vid kontaktytorna mellan kommunerna och välfärdsområdena ska tryggas oroar kommunerna. Övergångsfasen i den historiskt stora reformen är lång och verksamheten kan fortfarande lätt verka inåtvänd, sammanfattar Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom.

De enkäter som genomfördes i våras besvarades av ordförandena för kommunernas fullmäktige och styrelser, kommundirektörerna, kommunernas sektorledning samt av samkommunernas direktörer. Lägesbilden sammanställs som en del av Kommunförbundets, Hyvils och Social- och hälsovårdsministeriets projekt för förändringsstöd i kontaktytorna. Under hösten ska en enkät om lägesbilden genomföras också bland representanter för välfärdsområdena.

Enkäter om lägesbilden gällande kommunernas och välfärdsområdenas kontaktytor 2023 (på finska)

Läs mer

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Oscar Ohlis
+358 9 771 2230, +358 50 409 6010
Ansvarsområden
  • integration på svenska
  • arbetskraftsinvandring
  • kontaktytor
  • intressebevakning och utveckling av service för våra svensk- och tvåspråkiga kommuner
  • stärkande av tvåspråkigheten i Kommunförbundets utvecklingsprojekt
  • koordinering av nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner samt sekreterare för svenska delegationen
Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.