Cirkulär 5/2021, Jarkko Lahtinen

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken ändras 1.8.2021

 

Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken ändras 1.8.2021. Klientavgifterna sänks då genom att de inkomstgränser som ligger till grund för avgifterna höjs med 31 procent. Dessutom sänks avgifterna för syskon så att avgiften för det andra barnet är 40 procent (i stället för nuvarande 50 procent) av den kalkylerade avgiften för småbarnspedagogik på heltid för det yngsta barnet. Den avgiftsprocent som ligger till grund för avgifterna kvarstår oförändrad (10,7 procent).

Den högsta avgiften för det första barnet blir liksom tidigare 288 euro per månad och den lägsta 27 euro. Avgiften för det andra barnet är från 1.8.2021 högst 40 procent av avgiften för det yngsta barnet, dvs högst 115 euro i månaden. För de följande barnen är avgiften 20 procent av avgiften för det yngsta barnet.

 

Familjens        Inkomstgräns                       Avgift från 27 €,                   Avgift 288 €, om inkomsterna
storlek            € /mån.                                 inkomsterna minst              är större än

personer  

 1.8.2020        1.8.2021       

  1.8.2020       

 1.8.2021          1.8.2020        1.8.2021
  2         2 136   2 798   2 388 3 050    4 823   5 485
  3 2 756   3 610   3 008 3 862    5 443   6 297
  4 3 129   4 099   3 381 4 351    5 816   6 786
  5 3 502   4 588   3 754 4 840    6 189   7 275
  6 3 874   5 075   4 126 5 327    6 561   7 762

 

Förändringarnas ekonomiska konsekvenser

Till följd av förändringen uppskattas kommunernas avgiftsintäkter minska med cirka 70 miljoner euro jämfört med klientavgiftsintäkterna år 2019 (26 procent). När man kombinerar de höjda inkomstgränsernas negativa effekt på avgiftsintäkterna (-70 miljoner euro), konsekvenserna för beskattningen och den sociala tryggheten (+39 miljoner euro) samt de ökade kostnaderna för att ordna småbarnspedagogik för fler barn än tidigare (-69 miljoner euro), kan man göra bedömningen att förändringen försvagar de offentliga finanserna med cirka 100 miljoner euro på årsnivå. Kommunerna kompenseras för detta genom att deras andel av samfundsskatten höjs.

Kommunförbundet har i samband med lagberedningen gett ett utlåtande i ärendet. På förbundets webbplats finns förbundets utlåtande om propositionen RP 198/2020 rd samt en grov kalkyl över minskningen av klientavgiftsintäkterna och kompensationen för de enskilda kommunerna (på finska).

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND
 

Terhi Päivärinta                                Jarkko Lahtinen
direktör, välfärd och bildning             utvecklingschef

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman