Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

Aktuellt

Reformen av AN-tjänsterna 2024: Frågor som ska beaktas i kommunernas samarbetsavtal

Ny publikation: Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024: Anvisning om vad som ska beaktas i kommunernas samarbetsavtal (pdf)

Vår anvisning från maj baserar sig på Kommunförbundets allmänna anvisning om samarbetsavtal. Anvisningen är inte en avtalsmall som ska tillämpas direkt, utan en anvisning om vad som åtminstone ska beaktas i samarbetsavtalet för ett sysselsättningsområde. 

Handbok för genomförande av reformen av AN-tjänsterna

Den första delen av handboken för genomförande av reformen av arbets- och näringstjänsterna och integrationslagen 2024 är klar. Handboken har utarbetats i samarbete med Arbets- och näringsministeriet. I den första delen av handboken finns ett sammandrag av de viktigaste aspekterna när det kommer till genomförande av reformen. Handbokens teman är tidsplan, plan, organiseringsansvar, serviceplanering, finansiering, totalreformen av integrationslagen (KOTO24), upphandling och digitala frågor. Den andra delen av handboken, som är mer detaljerad och omfattande, ges ut senare i maj.

Den första delen av handboken för genomförande av reformen av arbets- och näringstjänsterna och integrationslagen 2024 (pdf, 41 sidor)

Organiseringsansvaret för den offentliga arbetskraftsservicen vid arbets- och näringsbyråerna övergår till kommunerna 1.1.2025

Detta är ett nytt statsandelsåliggande som finansieras med icke öronmärkta statsandelar. Kommunernas finansieringsansvar utvidgas. Till kommunerna överförs också upphandlingsuppgifter som hör till NTM-centralernas offentliga arbetskraftsservice och utbetalningsuppgifter som hör till UF-centrets offentliga arbetskraftsservice. Beredningens tidtabell är stram.

Förändringarna inom den omfattande och länge väntade reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 sker stegvis. Åren 2023 och 2024 kan ses som en övergångsperiod, då man utreder, förbereder och drar upp riktlinjer för en permanent modell för främjande av sysselsättningen. De sysselsättningspolitiska kommunförsöken är en typ av laboratorium där olika verksamhetssätt och verksamhetsmodeller testas. Kommunförsöken pågår fram till 31.12.2024, och den nya kommunbaserade modellen för främjande av sysselsättningen inleds genast därefter, 1.1.2025. Det handlar inte bara om att främja sysselsättningen, utan framför allt om att stärka livskraften i respektive region. Reformen av AN-tjänsterna ger kommunerna ytterligare redskap.

Vad ska vara klart i första skedet?

AN-tjänsterna överförs till en kommun eller ett sysselsättningsområde som består av flera kommuner med ett arbetskraftsunderlag på minst 20 000 personer. Kommunerna i ett sysselsättningsområde ska utgöra ett geografiskt sammanhängande område som fungerar med tanke på arbetsmarknaden och pendlingen.

Kommunerna ska avtala om att bilda samarbetsområden och underrätta Arbets- och näringsministeriet om detta före slutet av oktober 2023. Statsrådet kan på vissa grunder som anges i lagen bevilja organiseringsansvar för sysselsättningsområden vars arbetskraftsunderlag understiger 20 000 personer. Ett undantag förutsätter att tillgången på tjänster i området inte äventyras. Vi vid Kommunförbundet stöder kommunerna genom detta skede.

 • De kommuner som bildar ett sysselsättningsområde ska till Arbets- och näringsministeriet lämna in ett avtal om ett gemensamt organ eller ett grundavtal för en samkommun. Avtalet ska lämnas in till Arbets- och näringsministeriet inom två veckor från det att samarbetsavtalet eller grundavtalet godkänts.
 • En kommun som har beslutat att ordna arbetskraftsservicen självständigt ska lämna in ett beslut om detta till Arbets- och näringsministeriet inom två veckor från det att beslutet fattats.
 • Om en kommun inte vill ta emot lokaler som är avsedda för ordnandet av tjänsterna, ska den meddela det i samband med beslutet.
   

Av den plan som lämnas in till Arbets- och näringsministeriet ska följande framgå:

 1. de ekonomiska resurser och personalresurser som reserveras för skötseln av uppgifterna enligt lagen och hur resurserna ska riktas
 2. lösningarna för hur servicen enligt lagen ska produceras och riktas
 3. antalet verksamhetsställen och var de är belägna
 4. samarbetspartner och samarbetsformer
 5. främjande av arbetskraftsinvandring, matchning av arbetskraft och arbetstillfällen samt arbetskraftens rörlighet
 6. beredskap för situationer med strukturförändringar

Övrigt

Överföringen av den personal vid AN-byråerna, NTM-centralerna och UF-centret som sköter de uppgifter som överförs, betraktas som överlåtelse av rörelse. Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT gör kommunerna stöd i anslutning till överföringen.

Det lösöre som skötseln av uppgifterna kräver övergår till arbetskraftsmyndigheterna utan ersättning. AN-byråerna, NTM-centralerna och UF-centret överför avtal som hänför sig till skötseln av de uppgifter som överförs till arbetskraftsmyndigheterna. Semesterlöneskulden överförs till kommunerna och ersätts separat.

God praxis

AN24-reformen i Kuhmo, Nådendal och Lojo:
Tre exempel på kommuners förberedelser inför AN-reformen (pdf, 50 sidor, på finska)

Utgångspunkter och färdplan för kommunerna för arbets- och näringsreformen 2024

Dokumentet i PDF-format är indelat i tre delar: den nationella beredningen av reformen, centrala utgångspunkter för ledningen av reformen och en egentlig färdplan med exempel. Bland exemplen finns en checklista som konkretiserar det mål som eftersträvas när verksamheten inleds.

lateral-image-left

Digitala tjänster och informationssystem

Dokumentet är uppdelat i fyra delar: utgångspunkter för utarbetande av digitala tjänster, en tjänstevägsbeskrivning, en färdplan till stöd för kommunernas beredning samt en sammanfattning och förslag till vidare utredning. På finska.

lateral-image-right

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman