Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

Vid regeringens ramförhandlingar våren 2021 drogs det upp riktlinjer för överföringen av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna. Riktlinjerna motsvarar den sysselsättningsmodell som Kommunförbundet utarbetat tillsammans med kommunerna hösten 2020. De arbets- och näringstjänster som kommunerna ansvar för främjar efterfrågan på och utbudet av arbete på ett bättre och mångsidigare sätt än för närvarande. Inom Kommunförbundets förändringsstödprojekt skapas genomgripande strukturer för förändringen, informeras aktivt om reformen och skapas dialog mellan de olika aktörerna. Kommunförbundet stöder kommunerna i förändringen.

Varför förs arbets- och näringstjänsterna över till kommunerna?

Arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna eftersom det nuvarande systemet inte fungerar. Sysselsättningsgraden i Finland ligger långt från den nordiska nivån. I den nuvarande modellen för skötseln av sysselsättningen möts inte arbete och arbetstagare tillräckligt effektivt. Tjänsterna är splittrade på olika håll, informationen går inte fram och ingen har en helhetsbild av hur sysselsättningen ska främjas. Samtidigt medför den åldrande befolkningen, utslagning från arbetsmarknaden och brist på kompetent arbetskraft utmaningar på ett aldrig tidigare skådat sätt. Arbets- och näringstjänsterna behöver strukturer som möjliggör ett omfattande och smidigt samarbete.

Publikation: Kommunekonomin i de stora reformerna - vad bör kommunerna veta inför förändringarna?

Utgångspunkter och färdplan för kommunerna för arbets- och näringsreformen 2024

Dokumentet är indelat i tre delar: den nationella beredningen av reformen, centrala utgångspunkter för ledningen av reformen och en egentlig färdplan med exempel. Bland exemplen finns en checklista som konkretiserar det mål som eftersträvas när

narrow