Nätverksprojektet Hållbar kommunekonomi

Kakku ja lusikat

Konkret stöd, kompetens och nya verktyg för bättre hållbarhet i ekonomin

Den kommunala ekonomin befinner sig i den största krisen i sin historia. Tre av fyra fastlandskommuner, totalt 255, uppvisar negativt resultat för 2019. Coronakrisen har förvärrat kommunernas ekonomiska situation ytterligare. I de flesta kommuner pågår en balansering av ekonomin, eller så har de det framför sig.

Kommunförbundets och FCG:s nätverksprojekt Hållbar Kommunekonomi erbjuder kommunerna konkret stöd, kompetens och nya verktyg för att förbättra ekonomins hållbarhet och utbyte av bästa praxis. Vårt mål är att utnyttja hela förbundskoncernens kompetens för att lösa utmaningarna inom kommunekonomin och för att främja arbetet med att balansera ekonomin.

Nätverksprojektets viktigaste utgångspunkter

Lägesbilden för ekonomin och prognostisering

 • Kommunalekonomiska konsekvenser av coronakrisen, vårdreformen, den ekonomiska utvecklingen på riksnivå och de regionala befolkningsförändringarna
 • Konsekvenser för kommunernas servicestruktur, driftsekonomi och finansiering på grund av förändringar i verksamhetsmiljön
 • Konsekvenser av förändringar i driftsekonomin på investeringar, och investeringarnas effekter på driftsekonomin och balansräkningen

Kommunekonomins komponenter

 • Hållbarhetsberäkning och bakgrundsvariablernas inverkan
 • Påverka servicebehovet och övergå från deloptimering till hantering av helheter
 • Fastställande av servicens kvalitet och sättet att tillhandahålla tjänster
 • Klassificering av primärkommunens anpassningsåtgärder
 • Balansräkningen, bl.a. kalkylerade rättelser till bokslutet och identifiering av anläggningstillgångar i balansräkningen som inte omfattas av organiseringsansvaret
 • Investeringar – egen eller extern balansräkning
 • Koncernanalys, bl.a. en koncern som finansierar eller som ska finansieras, och personalstrukturen inom koncernen

Beslut om och genomförande av ändringar

 • Bättre beslutsförmåga
 • Beslut om anpassning och process för genomförandet av anpassningsåtgärderna

I nätverket Hållbar kommunekonomi får kommunerna

 • Två riksomfattande seminarier för nätverkande och utbyte av information. Tjänsteinnehavare och förtroendevalda kan delta i evenemangen.
 • En lägesbildsanalys som beskriver läget i kommunekonomin och kommunens verksamhet från olika synvinklar i förhållande till andra liknande kommuner.
 • Tre kommunvisa verkstäder som skräddarsys och genomförs gemensamt utgående från kommunens behov.
 • Virtuella fokusgruppmöten, där man fokuserar på utvecklingsobjekt i ekonomin varannan månad. I mötena ingår ett inledande anförande och konfidentiell dialog.

Informationen om de riksomfattande seminariernas teman, innehållet i lägesbildsanalysen, fokusgruppernas synpunkter samt nätverksprojektets avgifter kompletteras på webbsidan under augusti.

 

Närmare upplysningar om nätverksprojektet ger:

Kimmo Haapasalo
Projektdirektör
FCG konsultering: Konsultering av ledning och tjänster
tfn 040 520 3020
kimmo.haapasalo@fcg.fi

Ilari Soosalu,
Direktör för kommunalekonomiska enheten, Finlands Kommunförbund rf
tfn 050 371 2999
ilari.soosalu@kuntaliitto.fi

 

tags
Ilari Soosalu

Förnamn
Ilari
Efternamn
Soosalu
Direktör, kommunalekonomi

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2045
Mobiltelefon
+358 50 371 2999
Ansvarsområden
 • ekonomisk planering, ekonomistyrning
 • intressebevakning
 • förhållandet mellan staten och kommunerna
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Kommunalekonomi
Twitterkonto