Kommunförbundets medlemsservice

Kommunförbundet bevakar kommunernas och hela kommunsektorns intressen, erbjuder kommunerna tjänster och möjlighet till utveckling och stärker deras självstyrelse. Alla kommuner och städer i Finland är medlemmar i Kommunförbundet. Också landskapsförbunden, sjukvårdsdistrikten och andra kommunalt anknutna organisationer omfattas av verksamheten.

Tjänster som ingår i medlemsavgiften

 • Intressebevakning för kommunerna och samkommunerna
 • Gemensamt utvecklingsarbete och forskning
 • Sakkunnigservice per telefon och e-post (den första timmen)
 • Information (bl.a. cirkulär, pressmeddelanden, tillämpningsanvisningar, grundläggande statistik, webbtjänster).

Dessutom informerar vi om kommunsektorn på finska och svenska och tillhandahåller bland annat följande tjänster för våra medlemmar:

 • Cirkulär – Kommunförbundets anvisningar och rekommendationer till kommunerna
 • Utlåtanden – ställningstaganden till myndigheternas olika förfrågningar, till exempel i samband med lagberedningen (vissa utåtanden är avgiftsbelagda)
 • Andra tillämpningsanvisningar och rekommendationer till kommunerna
 • Sakkunnigtjänster – personlig rådgivning per telefon och e-post och anföranden av våra sakkunniga under olika evenemang
 • E-postlistor (på finska)
 • Elektroniska nyhetsbrev – sammanställningar av aktuella nyheter om olika sektorer och projekt
 • Webbtjänst – kunskapscentrum om kommunerna: kuntaliitto.fi, kommunforbundet.fi, localfinland.fi
 • Extranet – elektroniska grupparbetsplatser som stöder Kommunförbundets nätverksarbete
 • Samarbetsnätverk – utvecklingssamarbete i kommunsektorn (en del avgiftsbelagt)
 • Delegationen för små kommuner och Svenska delegationen – förmedlar kommunfältets synpunkter till stöd för förbundets beslut och beredningen av olika frågor
 • Statistiktjänster – statistik om kommunsektorn (en del avgiftsbelagd)
 • Pressmeddelanden – vi förmedlar aktuella pressmeddelanden till våra medlemmar
 • Handböcker och publikationer – avgiftsfria publikationer i vår nätbokhandel (vissa är avgiftsbelagda)

Kommunförbundet stöder också kommunerna genom avgiftsbelagda tilläggstjänster och produkter. Du kan läsa om avgiftsgrunderna här.

Information om förbundskoncernens tjänster finns här.

Avgiftsbelagda tilläggstjänster och produkter

Enligt de principer som godkänts av Kommunförbundets styrelse tas en avgift ut för följande tjänster:

 • skriftliga utlåtanden, även arbetsdryga svar på e-postfrågor. Frågeställaren måste först underrättas om faktureringen.
 • mer krävande juridisk rådgivning och uppdrag
 • förhandlingar och hörande av förbundets sakkunniga
 • utbildning
 • publikationer enligt det pris som fastställs för respektive publikation (genomsnittligt pris ca 20 euro + leveranskostnader).

Faktureringsgrunder för avgiftsbelagda tjänster

För skriftliga utlåtanden per post eller e-post inom normal tidsram till en kommun eller dess representant eller till Kommunförbundets samarbetspartner som har serviceavtal faktureras varje påbörjad arbetstimme som överstiger den första timmen.

Riktpriset är 150 euro/timme + moms. I Kommunförbundets medlemsavgift och i serviceavtalen ingår den första timmen av sakkunnigservice. För varje följande påbörjade timme debiteras riktpriset per timme. Övriga aktörer med kommunal bakgrund debiteras dubbelt pris och andra organisationer minst ett dubbelt pris.

För brådskande utlåtanden (svar önskas inom 1–3 dagar) faktureras dubbelt pris. Om utlåtandet kräver mycket omfattande utredningar, bestäms priset enligt särskild överenskommelse.

Förhandlingar och hörande av förbundets sakkunniga faktureras enligt överenskommelse. Faktureringen baserar sig på använd arbetstid samt rese- o.d. omkostnader. Samma grunder tillämpas också på videoförhandlingar.

Det riktgivande sakkunnigarvodet för föreläsningar, förhandlingar och hörande är 150 euro per timme + moms. Faktureringen baserar sig på tid som använts för förberedelser och genomförande samt resekostnader. Eventuella räkningar från resebyråer m.m. vilka föranleds av uppdraget skickas direkt till uppdragsgivaren för att onödig kedjefakturering ska kunna undvikas. Om tillställningen kräver flera föreläsare avtalas priset separat.

Faktureringsgrunderna gäller inte KT Kommunarbetsgivarnas tjänster.