Kommunförbundets organisation och beslutsfattande

Kommunförbundet har cirka 170 anställda som i huvudsak arbetar i sakkunniguppgifter. KT Kommunarbetsgivarna, som sköter kommunala arbetsgivarfrågor, är en del av förbundet och har cirka 60 anställda. Kommunförbundet har även ett Brysselkontor som följer beredningen av för kommunerna viktiga EU-lagstiftningsprojekt och informerar kommunerna och andra intressentgrupper om projekten samt utövar inflytande på EU:s beslutsfattande och i internationella nätverk.

Förbundets sektoriella kompetensområden är

 • social- och hälsovård
 • undervisning och kultur
 • regioner och samhällen.

Våra kommunalt sektorsövergripande kompetensområden är

 • juridik
 • kommunutveckling, demokrati och ledarskap
 • kommunal ekonomi
 • svensk och internationell verksamhet
 • informationssamhället
 • kommunikation.

Kommunförbundets koncern

Finlands Kommunförbund rf har tre dotterbolag som bedriver affärsverksamhet och som ägs till 100 procent av förbundet: FCG Finnish Consulting Group Ab, KL-Kuntahankinnat Oy och KL-Kustannus Oy. Till koncernen hör dessutom Kommunförbundet Holding Ab och Kommunförbundet Service Ab, vilka erbjuder service i första hand till förbundskoncernen.

FCG Finnish Consulting Group Ab erbjuder både i Finland och på internationell nivå utveckling av offentliga tjänster, konsulttjänster för ledningen, multiprofessionell utbildning, samhällsplanering samt husbyggnads- och saneringstjänster. Bland bolagets kunder finns ett brett spektrum av organisationer inom både privata och offentliga sektorn.

KL-Kuntahankinnat Oy är en inköpscentral i enlighet med 11 § i upphandlingslagen som konkurrensutsätter och ingår ramavtal för kommunala organisationer samt sköter avtalshanteringen. Bolaget betjänar cirka 1200 kunder (kommuner, samkommuner, affärsverk, kommunala bolag, Finlands evangelisk-lutherska kyrka, ortodoxa kyrkan, Keva). 

KL-Kustannus Oy är ett bolag som producerar olika medier och evenemang för kommunsektorn. Till serviceutbudet hör tidskrifterna Kuntalehti och Kuntatekniikka samt Kunta.tv, Kommunmarknaden och evenemanget Piiri. Bolagets tjänster når i stor utsträckning såväl våra kommunala beslutsfattare, tjänsteinnehavare och förtroendevalda som olika företag och organisationer som verkar tillsammans med kommunerna. KL-Kustannus erbjuder sina kunder aktuell information och professionella mötesplatser till stöd för beslutsfattandet.

Beslutsfattande

Kommunförbundets organ är förbundsdelegationen och styrelsen. Förbundsdelegationen utser styrelsen och godkänner förbundets budget och bokslut. Styrelsen leder förbundets verksamhet. Styrelsen har ett arbetsutskott som har i uppgift att bereda frågor som ska behandlas i styrelsen och sköta andra uppgifter som styrelsen ålägger utskottet. Förbundsdelegationen består av 76 representanter för kommunerna och styrelsen har 15 ledamöter. Kommunförbundets förbundsdelegation väljs genom medlemsröstning vart fjärde år. Valet av förbundsdelegation skedde i slutet av år 2017.

Enligt stadgarna har Kommunförbundet två delegationer, Delegationen för små kommuner och Svenska delegationen, vilka tillsätts av förbundsdelegationen.

KT Kommunarbetsgivarna, som sköter kommunala arbetsgivarfrågor, utgör en del av Kommunförbundet. KT:s ställning och verksamhet regleras i lagen om kommunala arbetsmarknadsverket (254/1993). Enligt 2 § i lagen utövas KT:s beslutanderätt av dess delegation, som Finansministeriet utser på förslag av Kommunförbundets förbundsdelegation. Delegationen har elva medlemmar och lika många personliga suppleanter. Delegationens medlemmar representerar de kommunala arbetsgivarna och har en central ställning som förtroendevalda eller anställda i en kommun eller samkommun eller i kommunernas centralorganisation. Läs mer här: KT Kommunarbetsgivarnas organisation

Kommunförbundets ledning

Minna Karhunen är Kommunförbundets verkställande direktör. Timo Reina och Hanna Tainio är vice verkställande direktörer. 

Verkställande direktör Minna Karhunen ansvarar för ledningen av Kommunförbundet och Kommunförbundets koncern, ledningen av förhållandet mellan staten och kommunerna samt förbundets strategiska och operativa intressebevakning. Karhunens ansvar omfattar också kommunal- och stadspolitik, svenska och internationella ärenden, strategi och utveckling, ekonomi, förvaltning samt kommunikation.

Vice verkställande direktör Timo Reina ansvarar för samhälls-, teknik- och miljöfrågor, region- och näringsfrågor, kommunutveckling, demokrati och ledarskap samt EU:s strukturpolitik, sysselsättnings- och invandringsfrågor, kommunal ekonomi, arbetsmarknads- och personalfrågor (inkl. utveckling och pensionspolicy) samt intressebevakningen inom ansvarsområdet.

Vice verkställande direktör Hanna Tainio ansvarar för social- och hälsovård, undervisning och kultur, juridiska frågor, offentlig upphandling och konkurrenspolitik, informationssamhället samt intressebevakningen inom ansvarsområdet.

I Kommunförbundets ledningsgrupp sitter:

 • Minna Karhunen, verkställande direktör (ordf.)
 • Timo Reina, vice verkställande direktör
 • Hanna Tainio, vice verkställande direktör
 • Elina Liippola, ekonomi- och förvaltningsdirektör
 • Hannele Lindfors, personalchef
 • Markus Pauni, strategi- och utvecklingsdirektör
 • José Valanta, relationsdirektör
 • Miia Välikorpi, tf kommunikationsdirektör
 • Marko Nurmikolu, personalrepresentant

Vid Kommunförbundets utvidgade ledningsgrupps sammanträde närvarar ledningsgruppen, enhetsdirektörerna, informationsdirektören, kundservicechefen och chefredaktören för Kuntalehti.

Nina Eriksson

Förnamn
Nina
Efternamn
Eriksson
Förvaltningssakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2220
Mobiltelefon
+358 50 569 5301
Ansvarsområden
 • Kommunförbundets styrelse och förbundsdelegation
 • Kommunförbundet Holding Ab
 • Finlands kommunstiftelse sr
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Enheten för ekonomi, administration, informationsförvaltning och stödtjänster
Team
Ekonomiförvaltning