Kommunförbundets organisation och beslutsfattande

Kommunförbundet har cirka 140 anställda som i huvudsak arbetar i sakkunniguppgifter. Kommunförbundet har även ett Brysselkontor som följer beredningen av EU-lagstiftningsprojekt som är viktiga för kommunerna och informerar kommunerna och andra intressentgrupper om projekten samt utövar inflytande på EU:s beslutsfattande och i internationella nätverk.

Kommunförbundets kompetensområden och enheter är följande:

 • Enheten för välfärd och bildning
 • Enheten för livskraft och ekonomi
 • Enheten för samhälle och miljö
 • Juridiska enheten
 • Strategienheten, inklusive kommunpolitik och kommunledning, hållbar utveckling, digitalisering och informationssamhället
 • Stabsenheterna
  • Enheten för kundrelationer, kommunikation och internationella ärenden                                  
  • Enheten för personal och förvaltning
  • Ekonomienheten
  • Svenska enheten

Kommunförbundets koncern

Kommunförbundets koncern har två dotterbolag som bedriver affärsverksamhet: FCG Finnish Consulting Group Ab och KL-Kustannus Oy, som båda ägs till 100 procent av Kommunförbundet Holding Ab, som i sin tur ägs i sin helhet av Kommunförbundet. Till koncernen hör också Kommunförbundet Service Ab och Kunta-Efeko Oy, vilka erbjuder service i första hand till förbundskoncernen. Kommunförbundets administrativa tjänster och IT-tjänster produceras av Inservio Ab, som ägs i lika stora andelar av Kommunförbundet, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab.  Kommunförbundets ägarandel i Hansel Ab är 35 procent.

FCG Finnish Consulting Group Ab erbjuder både i Finland och på internationell nivå utveckling av offentliga tjänster, konsulttjänster för ledningen, multiprofessionell utbildning, samhällsplanering samt husbyggnads- och saneringstjänster. Bland bolagets kunder finns ett brett spektrum av organisationer inom både privata och offentliga sektorn.

KL-Kustannus Oy är ett bolag som producerar olika medier och evenemang för kommunsektorn. Till serviceutbudet hör tidskrifterna Kuntalehti och Kuntatekniikka samt Kunta.tv, Kommunmarknaden och evenemanget Piiri. Bolagets tjänster når i stor utsträckning såväl våra kommunala beslutsfattare, tjänsteinnehavare och förtroendevalda som olika företag och organisationer som verkar tillsammans med kommunerna. KL-Kustannus erbjuder sina kunder aktuell information och professionella mötesplatser till stöd för beslutsfattandet.

Beslutsfattande

Kommunförbundets högsta beslutande organ är förbundsdelegationen och styrelsen. Förbundsdelegationen utser styrelsen och godkänner förbundets budget och bokslut.

Styrelsen leder förbundets verksamhet. Styrelsen har ett arbetsutskott som har i uppgift att bereda frågor som ska behandlas i styrelsen och sköta andra uppgifter som styrelsen ålägger utskottet. Förbundsdelegationen består av 76 representanter för kommunerna och styrelsen har 15 ledamöter. Kommunförbundets förbundsdelegation väljs vart fjärde år av ett medlemsmöte, förbundskongressen. Följande förbundskongress hålls år 2025.

Kommunförbundet har två delegationer, Delegationen för små kommuner och Svenska delegationen, vilka tillsätts av förbundsdelegationen.

Kommunförbundets ledning

Timo Reina, Minna Karhunen och Hanna Tainio

I Kommunförbundets styrgrupp sitter:

 • Minna Karhunen, verkställande direktör
 • Timo Reina, vice verkställande direktör (enheten för livskraft och ekonomi)
 • Hanna Tainio, vice verkställande direktör (enheten för välfärd och bildning)
 • Elina Liippola, ekonomidirektör 
 • Hannele Lindfors, personal- och förvaltningsdirektör 
 • Juha Myllymäki, direktör för juridiska ärenden (juridiska enheten) 
 • Markus Pauni, strategi- och utvecklingsdirektör (kommunpolitik och kommunledning, digitalisering och Kommunförbundets strategiarbete)
 • Ulf Stenman, direktör (svenska ärenden)
 • Miira Riipinen, direktör (enheten för samhälle och miljö)
 • Jose Valanta, relationsdirektör (kundrelationer, kommunikation, internationella ärenden och samordning av intressebevakningen)
 • Tommi Maasilta, personalens representant

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information