Kommunförbundets organisation och beslutsfattande

Kommunförbundet har cirka 140 anställda som i huvudsak arbetar i sakkunniguppgifter. Kommunförbundet har även ett Brysselkontor som följer beredningen av för kommunerna viktiga EU-lagstiftningsprojekt och informerar kommunerna och andra intressentgrupper om projekten samt utövar inflytande på EU:s beslutsfattande och i internationella nätverk.

Förbundets sektoriella kompetensområden är

 • undervisning och kultur
 • regioner och samhällen.

Våra kommunalt sektorsövergripande kompetensområden är

 • juridik
 • kommunutveckling, demokrati och ledarskap
 • kommunal ekonomi
 • service på svenska och svensk- och tvåspråkiga kommuner
 • digitalisering och informationssamhället
 • kommunikation.

Kommunförbundets koncern

Finlands Kommunförbund rf har två dotterbolag som bedriver affärsverksamhet och som ägs till 100 procent av förbundet: FCG Finnish Consulting Group Ab och KL-Kustannus Oy. Till koncernen hör dessutom Kommunförbundet Holding Ab och Kommunförbundet Service Ab, vilka erbjuder service i första hand till förbundskoncernen. Finlands Kommunförbund rf äger 35 % av Hansel Ab.

FCG Finnish Consulting Group Ab erbjuder både i Finland och på internationell nivå utveckling av offentliga tjänster, konsulttjänster för ledningen, multiprofessionell utbildning, samhällsplanering samt husbyggnads- och saneringstjänster. Bland bolagets kunder finns ett brett spektrum av organisationer inom både privata och offentliga sektorn.

KL-Kustannus Oy är ett bolag som producerar olika medier och evenemang för kommunsektorn. Till serviceutbudet hör tidskrifterna Kuntalehti och Kuntatekniikka samt Kunta.tv, Kommunmarknaden och evenemanget Piiri. Bolagets tjänster når i stor utsträckning såväl våra kommunala beslutsfattare, tjänsteinnehavare och förtroendevalda som olika företag och organisationer som verkar tillsammans med kommunerna. KL-Kustannus erbjuder sina kunder aktuell information och professionella mötesplatser till stöd för beslutsfattandet.

Beslutsfattande

Kommunförbundets högsta beslutande organ är förbundsdelegationen och styrelsen. Förbundsdelegationen utser styrelsen och godkänner förbundets budget och bokslut.

Styrelsen leder förbundets verksamhet. Styrelsen har ett arbetsutskott som har i uppgift att bereda frågor som ska behandlas i styrelsen och sköta andra uppgifter som styrelsen ålägger utskottet. Förbundsdelegationen består av 76 representanter för kommunerna och styrelsen har 15 ledamöter. Kommunförbundets förbundsdelegation väljs genom medlemsröstning vart fjärde år. Valet av förbundsdelegation skedde i slutet av år 2021.

Enligt stadgarna har Kommunförbundet två delegationer, Delegationen för små kommuner och Svenska delegationen, vilka tillsätts av förbundsdelegationen.

Kommunförbundets ledning

Minna Karhunen är Kommunförbundets verkställande direktör. Hanna Tainio är vice verkställande direktör. 

Verkställande direktör Minna Karhunen ansvarar för ledningen av förhållandet mellan staten och kommunerna samt förbundets strategiska och operativa intressebevakning och ledningen av Kommunförbundet och Kommunförbundets koncern. Karhunens ansvar omfattar också kommunal- och stadspolitik, internationella och EU-ärenden, kommunikation samt den svenska enheten.  

Vice verkställande direktör Hanna Tainio ansvarar för social- och hälsovårdsfrågor, välfärdsfrågor, kultur-, idrotts- och ungdomsfrågor, undervisning (inkl. småbarnspedagogik) samt intressebevakningen inom ansvarsområdet.

I Kommunförbundets ledningsgrupp sitter:

 • Minna Karhunen, verkställande direktör (ordf.)
 • Hanna Tainio, vice verkställande direktör
 • Elina Liippola, ekonomi- och förvaltningsdirektör
 • Hannele Lindfors, personaldirektör
 • Markus Pauni, strategi- och utvecklingsdirektör
 • Ulf Stenman, direktör, svenska verksamheten
 • José Valanta, relationsdirektör
 • Tommi Maasilta, personalrepresentant
Nina Eriksson

Nina Eriksson

Förvaltningssakkunnig
Kommunförbundets interna tjänster, Talous
+358 9 771 2220, +358 50 569 5301
Ansvarsområden
 • Kommunförbundets styrelse och förbundsdelegation
 • Kommunförbundets arbetsutskott
 • Kommunförbundet Holding Ab:s styrelse