Pressmeddelande, 

Kommunförbundets förslag till reformministergruppen:

Kommunernas finansieringsansvar för utkomststödet bör slopas och ansvaret för arbetsmarknadsstödet halveras

(Kommunförbundet informerar 25.52018) I landskaps- och vårdreformen har man ännu inte tagit ställning till hur finansieringsansvaret för det grundläggande utkomststödet och arbetsmarknadsstödet kommer att fördelas från år 2020 mellan staten, kommunerna och de nya landskapen.

– Kommunförbundet anser att finansieringsandelen för det grundläggande utkomststödet i sin helhet bör överföras från kommunerna till landskapen när ansvaret för organiseringen och finansieringen av den övriga socialvården överförs, säger Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen.

När socialvårdens tjänster överförs till landskapen är det tänkt att landskapen ska samarbeta med FPA om utkomststödet. Kommunerna har ingen andel i detta samarbete, eftersom de varken kan eller får delta i produktionen eller organiseringen av socialvårdstjänster.

– Kommunernas finansieringsandel för det grundläggande utkomststödet är idag 50 procent av kostnaderna. Det är inte befogat att kommunerna deltar i kostnaderna när uppgiften inte längre sköts av kommunerna, säger Koskinen.

Kommunernas andel av arbetsmarknadsstödet bör delas mellan kommunen och landskapet

Ansvaret för finansieringen av arbetsmarknadsstödet påverkar direkt kommunens kommande ansvar för livskraft, utbildning och välmående. För kommunerna är främjandet av sysselsättningen en livskrafts- och attraktionsfaktor som påverkar inkomstbasen direkt genom ökade skatteintäkter.

– Kommunerna och landskapen bör på ett ändamålsenligt sätt kunna avtala om arbetsfördelning, ansvar och förpliktelser inom sysselsättningsfrämjandet, säger vice verkställande direktör Timo Reina.

– Det är motiverat att i landskaps- och vårdreformen dela den finansieringsandel för arbetsmarknadsstödet som kommunerna nu ansvarar för jämnt mellan landskapen och kommunerna.

Kommunförbundet har skickat ett brev med sin syn på utkomststödet och arbetsmarknadsstödet till ministergruppen.

Närmare upplysningar:
Jari Koskinen, verkställande direktör, tfn 044 9764225
Timo Reina, vice verkställande direktör, tfn 040 555 8458

Etiketter