Pressmeddelande, 

Finansministeriet, justitieministeriet och Finlands Kommunförbund informerar

Demokratiutmärkelsen 2019 för öppen förvaltning beviljas projektet Kommunstra-tegier för förebyggande av bostadslöshet (AKU) och Helsingfors stads stadslots-verksamhet

Demokratiutmärkelsen delas ut vart annat år till aktörer eller organisationer inom den offentliga förvaltningen som främjat demokrati och öppen förvaltning. Utmärkelsen är en del av Öppen förvaltning-projektet som samordnas av finansministeriet. Finansministeriet utdelar demokratiutmärkelsen i samarbete med justitieministeriet och Finlands Kommunförbund.

I år har man valt att belöna verksamhet som främjat delaktighet. Kommun - och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero delade ut Demokratiutmärkelserna på den riksomfattande demokratidagen den 9 oktober 2019 på centralbiblioteket Oodi i Helsingfors.

Vars och ens rätt att fritt uttrycka sin åsikt och delta i utvecklandet av samhället hör till demokratins hörnstenar 

Syftet med demokratiutmärkelsen är att lyfta fram vikten av öppen förvaltning och uppmuntra den offentliga förvaltningen att beakta kommuninvånarnas och medborgarnas behov att delta. 

Vid bedömningen av förslagen till mottagare av utmärkelsen fästes uppmärksamhet vid hur verksamhetsformen eller -modellen, rutinen eller processen som föreslagits har  

  • främjat delaktighet och vad den tillför jämfört med tidigare verksamhet, 
  • förstärkt deltagarnas upplevelse av delaktighet, 
  • förnyat delaktigheten genom mer omfattande möjligheter att delta och (erfarenhets)expertis eller
  • lett till konkreta resultat och medfört mervärde jämfört med tidigare verksamhet. 

Inom den utsatta tiden inkom sammanlagt 18 förslag. Pristagarna valdes av en jury som bestod av finansministeriets understatssekreterare Päivi Nerg, justitieministeriets kanslichef Pekka Timonen och Finlands Kommunförbunds verkställande direktör Minna Karhunen.

Kommunstrategier för förebyggande av bostadslöshet (AKU-projektet) 

AKU-projektets huvudgenomförare är Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) och delgenomförare är städerna Esbo, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Tammerfors och Vanda. Projektets övergripande mål är att utarbeta en förebyggande bostadslöshetstrategi i de sex städer som deltar i projektet. Det kan anses vara av samhällelig betydelse att projektet gäller delaktighet hos människor som är i särskilt utsatt ställning. 

Tidig omsorg, delaktighet och stöd för boende  

En betydande form av delaktighet i AKU-projektet är att man utnyttjar erfarenhetsexpertis i bostadslöshetsarbete. Samarbetet mellan de statliga aktörerna och projektstäderna för att förebygga bostadslöshet är en central del av projektet.

Projektet går ut på att skapa verksamhet som bygger på erfarenhetsexpertis och klientdelaktighet samt testa nya sätt för bostadslöshetsarbete.  Genom samarbete med läroanstalter har man stärkt kompetensen hos dem som utexamineras som yrkesutbildade personer inom det sociala området. I projektet har man också tillsammans med samarbetsnätverket utvecklat Finlands första studiehelhet inom boendesocialt arbete vid yrkeshögskolan i Lahtis. 

Helsingfors stads stadslotsverksamhet 

Sju stadslotsar har anställts för att främja stadsbornas delaktighet. Varje stadslots har fått sina egna stadsdelar, i vilka de främjar stadsbornas initiativ och hjälper nätverk i området att hitta varandra. Verksamheten inleddes år 2017. 

Stadslotsarna bygger broar mellan stadsborna och stadens förvaltning
 
Stadslotsarnas verksamhet har ökat delaktigheten inom sådana befolkningsgrupper som det kan vara svårt att nå på annat sätt. Stadslotsarnas huvudsakliga uppgift är att bygga broar mellan stadsborna och stadens förvaltning samt att hjälpa människor att delta och påverka. Projektet är ett svar på det behov av förmedlare som kan lotsa människor till tjänster och möjligheter att delta som identifierats i samhället.  

Stadslotsarna har bland annat regelbundet haft kontakt med olika grupper och stött dem i varierande frågor som gäller påverkan. Stadslotsarna ger också vägledning för dem som vill ordna lokala evenemang eller annan frivillig verksamhet. Idén till stadslotsverksamhet kom ursprungligen från stadsborna själva och Helsingfors stad har förbundit sig att främja verksamheten på ett långsiktigt och stabilt sätt. 

Demokratiutmärkelsen för öppen förvaltning, som beviljas myndigheter, delades nu ut för fjärde gången. År 2020 är det åter dags för justitieministeriets Demokratipriset som delas ut till aktörer inom civilsamhället.

Ytterligare information

Finansministeriet, projektet för öppen förvaltning, 
Johanna Nurmi, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30171
e-post: fornamn.efternamn@vm.fi

Justitieministeriet
Niklas Wilhelmsson, enhetschef, tfn 02951 50348
Maria Wakeham-Hartonen, specialsakkunnig, tfn 02951 50416
e-post: fornamn.efternamn@om.fi

Finlands kommunförbund
Päivi Kurikka, specialsakkunnig, tfn 050 301 9068
e-post: fornamn.efternamn@kuntaliitto.fi
 

Tags