Pressmeddelande, 

Social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet informerar:

Den nya kvalitetsrekommendationen och det förvaltningsövergripande Åldersprogrammet sporrar till ett friskt och funktionsdugligt åldrande

Social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Kommunförbund har utfärdat en ny kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen 2020–2023. Rekommendationen som ges nu ersätter de tidigare.

Samtidigt publicerar social- och hälsovårdsministeriet ett förvaltningsövergripande Åldersprogram för att förbereda sig på den samhälleliga förändring som följer av den åldrande befolkningen på lång sikt.  Åldersprogrammet har utarbetats i samarbete med de olika ministerierna, kommunerna, tredje sektorn och andra parter.

De temaområden som främjas i kvalitetsrekommendationen och Åldersprogrammet är enhetliga. Temaområdena handlar om tryggande av ett funktionsdugligt åldrande, utnyttjande av teknik för att förbättra äldres välfärd, stärkande av frivilligarbetets roll, äldrevänligt boende och äldrevänliga boendemiljöer samt tjänster som tillhandahålls på ett kundorienterat sätt.

Kvalitetsrekommendationen innehåller egna rekommendationer för varje temaområde och för att stödja genomförandet av dem har god praxis lyfts fram för varje ämnesområde. I åldersprogrammet genomförs i sin tur ett utvecklingsprojekt eller en åtgärdshelhet inom varje temaområde som omfattar hela regeringsperioden. Utifrån resultaten och erfarenheterna bereds före utgången av perioden ett principbeslut av statsrådet, som visar vägen för utvecklingsarbetet fram till 2030.

Både kvalitetsrekommendationen och Åldersprogrammet uppmuntrar tryggandet av ett så funktionsdugligt åldrande som möjligt och uppbyggnaden av ett ekonomiskt och socialt hållbart servicesystem.

Inom tjänsterna för äldre kan teknologi utnyttjas som en del av klienternas egenvård, stödet för närståendevårdare samt personalens arbetsuppgifter och administrativa och organisatoriska uppgifter. Utgångspunkten är att man stöder och ökar äldres självbestämmanderätt och egen aktivitet, förbättrar tjänsterna samt utvecklar och förstärker personalens arbete.

Man vill ytterligare stärka frivilligverksamhetens samhälleliga betydelse i framtiden. Målet är att den offentliga sektorn ska identifiera och möjliggöra frivilligverksamhet på ett sätt som gagnar samhället, de frivilliga och dem som får frivilligarbete.

Äldrevänliga verksamhetsmodeller förenar boende och service på ett nytt sätt. Målet är att öka den äldre befolkningens möjligheter att bo kvar hemma, förutse framtida boende- och servicebehov och trygga en trivsam miljö för dem som behöver vård och omsorg dygnet runt.

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen 2020–2023

Det nationella åldersprogrammet fram till 2030. Målet är ett livskraftigt åldrande i Finland. (Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2020:31)

Ytterligare information

Satu Karppanen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 549,  satu.karppanen(at)stm.fi

Anna Haverinen, specialsakkunnig, Kommunförbundet, tfn 09 771 2364, anna.haverinen(at)kuntaliitto.fi

Läs mer om dessa teman