Pressmeddelande, 

Kommuninvånarna fortfarande mycket nöjda med den kommunala servicen - bibliotek, avfallshantering och återvinning får bästa betyg

kuntalaiset

Kommuninvånarna är fortfarande rekordnöjda med den kommunala servicen. Den allmänna servicetillfredsställelsen är på samma nivå som 2017. Det här framgår av Kommunförbundets enkät som besvarades av närmare 11 000 finländare. 

– Tidigare enkäter visar att tillfredsställelsen är störst bland de kommuninvånare som själva använt en viss kommunal service. De kommuninvånare som bedömt enskilda kommunala tjänster enbart utgående från sina föreställningar är mer kritiska, säger Kommunförbundets forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom.

I invånarenkäten bedömdes servicen och tjänsternas tillgänglighet. Enkäten visar att kommuninvånarna är mest nöjda med bibliotekstjänsterna, avfallshanteringen, återvinningen, hälsocentralernas service samt idrotts- och motionstjänsterna. Också tandvården, kommunaltekniken, kulturtjänsterna samt grönområdena och renhållningen fick goda vitsord. 

I alla de kommunala tjänster som ingick i bedömningen var man snarare nöjd än missnöjd. Kommuninvånarna var minst nöjda med missbrukarvården, hemservicen för barnfamiljer och barnskyddstjänsterna.

- Endast en liten grupp av dem som besvarade enkäten har egen erfarenhet av att använda multipla sociala tjänster. I jämförelse med många andra tjänster syns detta både i form av relativt neutrala omdömen när det gäller tillfredsställelse och tillgänglighet och som en stor grupp som inte tar ställning, säger Pekola-Sjöblom.

Stora skillnader mellan kommunerna i antalet serviceanvändare

Merparten av kommuninvånarna har använt sig av återvinningstjänster och avfallshantering. Tre av fyra uppgiftslämnare har anlitat en läkarstations läkare och två av tre har använt en sjukskötares eller hälsovårdares mottagningstjänster. Mer än hälften har också använt bibliotekstjänster och tandvård. 

De mest använda kommunala tjänsterna är i regel desamma i kommuner av olika storlek och för kommuninvånare i olika åldrar. Kollektivtrafiktjänsterna är de mest använda kommunala tjänsterna i städer med över 100 000 invånare och i åldersgruppen 18–29-åringar.

Kommuninvånarna nöjdare med tjänsterna och servicetillgängligheten

För samtliga kommunala tjänster anses tillgången till service och tjänsternas tillgänglighet vara god snarare än dålig. Kommuninvånarnas betyg är högre än under de föregående granskade åren 2017 och 2015. De allmänna omdömena var mycket positiva i alla kommuner som deltog i undersökningen.

Bäst var tillgängligheten inom bibliotekstjänsterna, avfallshanteringen och återvinningen. Över hälften av uppgiftslämnarna anser också att sjukskötarnas eller hälsovårdarnas mottagning och idrotts- och motionstjänsterna är mycket tillgängliga. 

När det gäller den kommunala servicen är kommuninvånarnas individuella egenskaper, särskilt ålder och yrkesställning, en förklaring till variationen i hur nöjda de är med servicen. Nöjdast med tjänsterna är personer över 70 år, personer som vårdar barn eller anhöriga, personer som har bott kortare tid än ett år i kommunen i fråga, kvinnor, personer som står utanför arbetslivet, personer som bor i kommuncentrum, lågutbildade och svenskspråkiga.

– Resultaten från kommuninvånarnas bedömning av servicen är viktiga inte bara som en beskrivning av den kommunala servicen överlag, utan också för utvärderingen och utvecklandet av kommunernas verksamhet, säger vice verkställande direktör Timo Reina.

Enkätundersökningen genomfördes som en del av Kommunförbundets forskningsprogram Förändringarnas KommunFinland 2025. Sammanlagt 43 kommuner runt om i landet medverkade.

Närmare upplysningar:

Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, tfn 050 337 5634, marianne.pekola-sjoblom(a)kuntaliitto.fi

Mer information om Invånarundersökningen 2020: www.kommunforbundet.fi/invanarundersokning2020

Etiketter