Pressmeddelande, 

Kommunala beslutsfattarundersökningen: planläggning, bostadspolitik och samarbete med lokala företag viktiga för kommunens livskraft

En stor del av de kommunala beslutsfattarna anser att planläggningen, markanvändningen, samarbetet med lokala företag och bostadspolitiken har stor betydelse när det gäller att bevara och förbättra kommunens livskraft och välfärd.

- Planläggningen, bostadspolitiken och samarbetet med företag utgör i stor utsträckning lokala lösningar för att främja livskraften, säger Siv Sandberg, forskare vid Åbo Akademi.

Andra högt värderade metoder är att förebygga utslagning och marknadsföra kommunen.

Planläggningen och markanvändningen har behållit sin ställning som viktiga åtgärder under en lång tid, eftersom de också under undersökningsåren 2015 och 2017 ansågs vara de viktigaste metoderna att bygga upp livskraften. Planläggningen och markanvändningen betraktas som viktigast i kommuner av alla storleksklasser.

– De kommunala beslutsfattarna har en viktig roll i att främja kommunens livskraft. Undersökningen visar att kommunens livskraft och välfärd bygger på många slags åtgärder, som nästan alla värdesätts högt av de kommunala beslutsfattarna, fortsätter Sandberg.

Färre kommunala beslutsfattare anser att den egna kommunens livskraft är beroende av att klimatförändringen motverkas, att skatter och avgifter sänks eller höjs eller att kommunens förvaltnings- och beslutsstrukturer läggs om.

Delade åsikter om bekämpning av klimatförändringen

Överlag har beslutsfattarna i kommuner av olika storlek rätt likartade åsikter om de olika metodernas betydelse för livskraften.

När det gäller att bekämpa klimatförändringen varierar dock åsikterna enligt kommunstorlek. Mest skiljer sig beslutsfattarnas åsikter mellan kommuner med över 100 000 invånare och andra kommungrupper.

I kommuner med fler än 100 000 invånare anser 65 procent av beslutsfattarna att det är viktigt att bromsa klimatförändringen med tanke på livskraften och välfärden. I kommuner med färre än 5 000 invånare är det bara 27 procent som tycker så.

Åsikterna går isär också mellan könen: 65 procent av kvinnorna anser att det är viktigt att bekämpa klimatförändringen, medan endast 31 procent av männen gör samma bedömning.

– På ett allmänt plan kan man säga att kvinnor oftare än män betonar frågor och åtgärder som gäller främjande av hållbar utveckling. Också många andra undersökningar har visat på en större miljömedvetenhet bland kvinnor, säger Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet.

Även åsikterna om marknadsföringens betydelse varierar. I kommuner med över 100 000 invånare anser 47 procent av beslutsfattarna att marknadsföring av kommunen är en viktig metod. I mindre kommuner anser betydligt fler att marknadsföringen är viktig: över 80 procent betonar betydelsen av att marknadsföra kommunen.

Endast i kommuner med 50 001–100 000 invånare anser beslutsfattarna att en omläggning av servicestrukturerna och servicenätet hör till de fem viktigaste metoderna.

Enkäten som riktade sig till kommunala beslutsfattare utfördes i samarbete mellan Kommunförbundet och Åbo Akademi hösten 2020. Enkäten besvarades av drygt 800 förtroendevalda och ledande tjänsteinnehavare från 42 kommuner. Enkäten kartlade bland annat beslutsfattarnas agerande och åsikter. Enkäten ingår i forskningsprogrammet Förändringarnas KommunFinland 2025.

Närmare upplysningar:

Siv Sandberg, forskare, Åbo Akademi, tfn 0400 726380, siv.sandberg(at)abo.fi

Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, Kommunförbundet, tfn 050 3375634, marianne.pekola-sjoblom(@)kommunforbundet.fi

Mer information om beslutsfattarundersökningen: 

Förändringarnas KommunFinland 2025

Etiketter