Pressmeddelande, 

Kommunförbundet deltar i kampanjen Snäppet svalare – vi uppmuntrar kommunerna att delta!

Kommunförbundet deltar i den riksomfattande energisparkampanjen Snäppet svalare genom att sporra kommunerna till fler mångsidiga och innovativa energisparåtgärder. Kommunförbundet anser det vara viktigt att så många kommuner som möjligt ansluter sig till kampanjen och därmed föregår med gott exempel för kommuninvånarna och det kommunala näringslivet. 

- Vi uppmuntrar kommunerna att vidta ytterligare energisparåtgärder och jämna ut topparna i elförbrukningen i sin egen verksamhet, säger verkställande direktör Minna Karhunen.  

Åtgärderna behöver effektiveras inom hela kommunkoncernen. På så sätt stöds kommunernas funktionsförmåga i energikrisen. I Kommunförbundet pågår som bäst också ett projekt som stöds av Försörjningsberedskapscentralen och som syftar till att kartlägga nivån på cybersäkerheten och förbättra kapaciteten inom kommunernas kritiska infrastruktur, såsom värmeanläggningar. 

Vi stöder kommunerna också genom att förmedla information om finansieringsstöd för energisparåtgärder och om nätverk inom energisektorn samt genom att ordna webbinarier för att öka informationsutbytet mellan kommunerna sinsemellan och i samarbetet med olika aktörer. 

En stor del av kommunerna omfattas redan av kommunernas energieffektivitetsavtal 

En betydande del av kommunerna och samkommunerna har anslutit sig till kommunernas energieffektivitetsavtal (KETS) för perioden 2017–2025. Syftet med KETS är att på frivillig basis uppnå en energibesparing på 7,5 % under avtalsperioden.  

- Kommunförbundet är avtalspart i KETS och vi uppmuntrar fortsättningsvis kommunerna att ansluta sig till avtalet och även i övrigt främja en ökad energiledning i kommunerna. Kommunförbundet stöder också kommunernas klimatarbete på bredare front genom KlimatKommunernas verksamhet, säger Miira Riipinen, direktör för enheten för samhälle och miljö. 

Kommunförbundet effektiverar också energisparåtgärderna i anslutning till sina egna lokaler i Kommunernas hus. 

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman