Ekonomi

Kommunerna och samkommunerna använder årligen cirka 44 miljarder euro för att ordna service och för att befrämja kommuninvånarnas välfärd. Av utgifterna täcks över hälften med skatter, en fjärdedel med avgifter och försäljningsinkomster och knappt en femtedel med statsandelar. Kommunförbundets målsättning är att trygga finansieringen av den kommunala verksamheten. 

Tjänster omfattar:

Kontaktuppgifter:

Här hittar du kontaktuppgifter till Kommunförbundets servicekanaler och sakkunniga.

Kommunmarknaden 11-12.9.2019

Kommunmarknaden 11-12.9.2019 vid Kommunernashus

Välkommen till Kommunmarknaden den 11-12 september. Kommunmarknaden är höstens händelse för kommunsektorn. Årets program innehåller över hundra timmar föreläsningar, diskussion och sakkunniginformation. Slipp köerna, anmäl dig till Kommunmarknaden redan nu!
lateral-image-left
Skatteprognosen för 2019 väcker frågor

Skatteprognosen för 2019 väcker frågor

Framför allt kommunalskattens rätt kraftiga tillväxt (5,1 %) är något som många har tvivlat på. Tillväxten beror i huvudsak på att sysselsättningsläget förbättrats, vilket väntas öka förskotten för skatteåret 2019 med cirka 3,1 %...
narrow
Regeringen och regeringsprogrammet

Regeringen och regeringsprogrammet

Republikens president utnämnde Finlands 75 regering den 6 juni 2019. I den av statsminister Antti Rinne ledda regeringen ingår sammanlagt 19 ministrar. Kommun- och ägarstyrningsminister är Sirpa Paatero.
narrow
Utlåtande 121/2019

Utlåtande om hur nedskrivning av lån och ändringar i grundkapitalet noteras i bokföringen

Bakgrunden till begäran om utlåtande var en situation där en samkommun hade gett ut ett räntefritt lån till A Ab som i sin helhet ägs av samkommunen.
narrow
Statsunderstöd till kommuner i en svår ekonomisk situation

Statsunderstöd till kommuner i en svår ekonomisk situation

Finansministeriet beviljar år 2019 högst 10 miljoner euro behovsprövad höjning av statsandelen till kommuner som är i behov av ökat ekonomiskt stöd. Ansökningarna ska skickas till Finansministeriet senast 30.8.2019.
narrow
preliminära kalkylerna av statsandelarna till kommunerna för år 2020

De första preliminära kalkylerna av statsandelarna till kommunerna för år 2020 publicerades 8.5.2019

Enligt preliminära beräkningar kommer kommunernas statsandelar att öka med 994 miljoner euro (+12 %, 181 €/inv.) från 2019 till 2020.
narrow
Det kommunala pensionssystemet står inför stora förändringar

Det kommunala pensionssystemet står inför stora förändringar

Fördelen av sammanslagningen av pensionssystemen är att riskerna fördelas mellan parterna. Sammanslagningen av pensionssystemen kunde undanröja avgiftsunderlagskonsekvenserna som förorsakas av att arbetskraften...
narrow
Krisläge för den kommunala ekonomin

Krisläge för den kommunala ekonomin: Två av tre kommuner har negativt resultat 

Bokslutsprognoserna för 2018 visar på en alarmerande situation för den kommunala ekonomin. Resultatet för 2018 är negativt i 196 kommuner, dvs. rentav två tredjedelar av kommunerna. Året innan hade 55 kommuner negativt resultat.
narrow
Utlåtandet 120

Kommunsektions utlåtande 120 om bokföring av semesterlöneskuld

Genom utlåtandet preciseras i synnerhet beräkningen av lönebikostnaderna. I övrigt är anvisningarna om beräkning av semesterlöneskulden oförändrade.
narrow
Nyhetsbrev Kommunekonomi

Nyhetsbrev Kommunekonomi

Genom nyhetsbrevet Kommunekonomi får du aktuella kommunalekonomiska nyheter direkt i din e-post 6-8 gånger om året. Vi presenterar också publikationer, kommande evenemang och kurser inom sektorn.
narrow
Sändlistor inom kommunalekonomi

Sändlistor inom kommunalekonomi

Komekon-l är en postningslista till personer som ansvarar för ekonomin i kommuner. Samekon-l är en postningslista till personer som ansvarar för ekonomin i samkommuner. Via de kan vi snabbt informera om ärenden som berör kommunalekonomin.
narrow

Kommunekonomin - nyckeln till ekonomisk planering

I publikationen finns den viktigaste aktuella baskunskapen om den kommunala ekonomin i komprimerad form.

Kommunekonomin mot 2020-talet

De utredningar som gjorts om kommunernas och landskapens ekonomi har hittills främst gällt övergångsperioden, medan tiden därefter fått mindre uppmärksamhet.

Kommunens koncerndirektiv

Denna rekommendation om koncerndirektiv är en uppdatering av den tidigare rekommendationen från 2005.

Momshandbok för kommuner och samkommuner

Handboken fokuserar på problem som uppstått i det praktiska arbetet.

Finlands EU-ordförandeskap och kommunerna

Finlands EU-ordförandeskap börjar officiellt 1.7.2019. Kommunförbundet är med under ordförandeskapets evenemang och program. Kommunförbundet bevakar kommunernas och landskapens intressen i Europeiska unionen och inom det internationella samarbetet.

lateral-image-left