Ekonomi

Kommunerna och samkommunerna använder årligen cirka 44 miljarder euro för att ordna service och för att befrämja kommuninvånarnas välfärd. Av utgifterna täcks över hälften med skatter, en fjärdedel med avgifter och försäljningsinkomster och knappt en femtedel med statsandelar. Kommunförbundets målsättning är att trygga finansieringen av den kommunala verksamheten. 

Våra tjänster omfattar:

Kontaktuppgifter:

Här hittar du kontaktuppgifter till Kommunförbundets servicekanaler och sakkunniga.

Ramförhanlingar

Kommunförbundet om ramförhandlingarna: Den kommunala ekonomin når sina mål - orosmomenten är en tillräcklig statsandelsfinansiering och kommunernas krympande roll i sysselsättningstalkot

I en kommentar till regeringens ramförhandlingar kräver Kommunförbundet att de kommunbaserade sysselsättningsförsöken fortsätter och att handlingsmodellerna blir en bestående del av alliansmodellen för tillväxttjänsterna.
lateral-image-left
Ekonominyckeln

Ekonominyckeln: nytt redskap för beräkning av landskapsreformens verkningar, publicerad 5.3.2018

Ekonominyckeln är en Excelfil som kommunerna kan använda för att uppskatta landskapsreformens verkningar på kommunernas resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning år 2019.
narrow
Rafo-publikation

Kommunekonomin mot 2020-talet -publikation

De utredningar som gjorts om kommunernas och landskapens ekonomi har hittills främst gällt övergångsperioden, medan tiden därefter fått mindre uppmärksamhet.
narrow
ekonom

Den goda utvecklingen i världsekonomin har stärkt konjunkturuppgången i Finland

Den ekonomiska tillväxten under 2016 och 2017 har överraskat ekonomerna. Centrala bakomliggande orsaker till konjunkturuppgången har i huvudsak varit externa faktorer.
narrow
Bokslutsprognoser

Kommunekonomin stärktes, men förväntningarna infriades inte

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2017 visar att den kommunala ekonomin stärktes i fjol, men förväntningarna infriades inte helt. Den bedömningen gör Kommunförbundet i sin analys av förhandsuppgifterna om boksluten.
narrow
cirkulär

Kommunernas skatteinkomster utvecklades gynnsamt – Ny skatteprognos från Kommunförbundet

Skatteinkomsterna för 2017 blev en positiv överraskning för kommunerna. Utfallet blev 2,0 procent större än år 2016. Prognosfilen för hela landets skatteintäkter har uppdaterats på Kommunförbundets webbsidor den 6.2.2018.
narrow
Inkomstregistret

Inkomstregistret samlar information om inkomster på ett ställe

Lagen om inkomstdatasystemet trädde i kraft 16.1.2018 och som en följd av den tas ett nytt inkomstregister i bruk 1.1.2019. I det första skedet, från och med år 2019, uppges alla löneinkomster i registret.
narrow
Sysselsättningskostnaderna

Sysselsättningskostnaderna i statistiken över kommunekonomin och i överföringskalkylerna för landskaps- och vårdreformen

När vård- och landskapsreformen träder i kraft i början av 2020 överförs omkring hälften av kommunernas nuvarande uppgifter och kostnader till de nya landskapen.
narrow
utredning:

Tammerfors universitets utredning: Beskattningsrätt för landskapen baserar sig på uppgifternas omfattning

Efter att vård- och landskapsreformen trätt i kraft är det meningen att landskapens verksamhet ska finansieras med statlig budgetfinansiering. Den lösning som tillämpas i början är ändå tillfällig.
narrow
Nyhetsbrev Kommunekonomi

Nyhetsbrev Kommunekonomi

Genom nyhetsbrevet Kommunekonomi får du aktuella kommunalekonomiska nyheter direkt i din e-post 6-8 gånger om året. Vi presenterar också publikationer, kommande evenemang och kurser inom sektorn.
narrow
Sändlistor inom kommunalekonomi

Sändlistor inom kommunalekonomi

Komekon-l är en postningslista till personer som ansvarar för ekonomin i kommuner. Samekon-l är en postningslista till personer som ansvarar för ekonomin i samkommuner. Via de kan vi snabbt informera om ärenden som berör kommunalekonomin.
narrow