Ekonomi

Kommunerna och samkommunerna använder årligen cirka 44 miljarder euro för att ordna service och för att befrämja kommuninvånarnas välfärd. Av utgifterna täcks över hälften med skatter, en fjärdedel med avgifter och försäljningsinkomster och knappt en femtedel med statsandelar. Kommunförbundets målsättning är att trygga finansieringen av den kommunala verksamheten. 

Våra tjänster omfattar:

Kontaktuppgifter:

Här hittar du kontaktuppgifter till Kommunförbundets servicekanaler och sakkunniga.

cirkulär

Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats sjunker för första gången på över 20 år

Nästa år får omkring 700 000 invånare lägre kommunalskatt och 420 000 högre. Den genomsnittliga inkomstskattesatsen för hela landet blir 19,86 procent och sjunker därmed för första gången på 20 år.
narrow
skattesatser

Kommunernas inkomstsskatte- och fastighetskattesatser för år 2018, de slutliga uppgifterna publicerades 17.11.2017 kl 13

Finlands Kommunförbund samlar uppgifterna om kommunernas inkomst- och fastighetsskattesatser år 2018 på dessa sidor. De slutliga uppgifterna publicerades fredagen den 17 november 2017.
narrow
koncrndirektiv

Kommunens koncerndirektiv (2017) 

Kommunförbundet har reviderat sin rekommendation om koncerndirektiv från 2005. I rekommendationen har den nya kommunallagen beaktats.
lateral-image-left
statsandelar 2018

De preliminära statsandelskalkylerna för 2018 uppdaterades

Preliminär kalkyl över kommunens statsandelar och hemkommunsersättningar 2018, uppdaterad 19.9.2017
narrow
skattefrågor

Kommunförbundet har uppdaterat sina skatteprognoser

Prognosfil för kommunernas skatteintäkter enligt vård- och landskapsreformens lagförslag, uppdaterad 19.9.2017
narrow
utveckling 2021

Kommunalekonomins utveckling till år 2021 -PowerPoint-dokument

I utvecklingsprognosen har man eftersträvat att beakta vård- och landskapsreformens effekter på kommunalekonomin. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 28.4.2017 samt Kommunförbundets beräkningar
lateral-image-left
Det ekonomiska läget

Regeringens åtgärder får inte försvaga den kommunala ekonomin 

Det ekonomiska läget i kommunerna har förbättrats de senaste månaderna i och med att den allmänna uppgången i ekonomin ökat skatteinkomstprognoserna. Kommunalskattens utveckling är trots det fortfarande mycket svag.
narrow
Hållbarhet

Kommunekonomins hållbarhet måste tryggas – investeringsbehoven bör tillgodoses 

Den kommunala ekonomin har under de senaste månaderna fortsatt att förbättras tack vare den allmänna ekonomins och skatteinkomsternas gynnsamma utveckling och kommunernas egen utgiftsdisciplin. Skillnaderna mellan kommunerna är ändå stora och en fort
narrow
ekonomi

Ekonominyckeln - nytt redskap för beräkning av landskapsreformens verkningar

Det är fråga om en excelfil som kommunerna kan använda för att uppskatta landskapsreformens verkningar på kommunernas resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning år 2019.
narrow
ekonomi

Den nya kommunens ekonomi år 2019 – Vård- och landskapsreformens verkningar

Syftet med denna publikation är att utgående från de senaste tillgängliga beredningsuppgifterna beskriva de nya kommunernas ekonomi på ett allmänt plan.
narrow
barnskyddet

Effektmått för barnskyddet - forskningsprojektet 

Forskningsprojektet syftar till att utarbeta ett numeriskt mått som kan användas för att utvärdera barnskyddets effekter. Effekterna bedöms genom att man följer upp förändringar i familjens funktionsförmåga.
narrow
produktivitet

Produktivitetsjämförelse i kommunerna 

Produktivitetsjämförelsen är en öppen tjänst för kommunerna och samkommunerna. Produktivitetsjämförelsen gör det möjligt att mäta produktiviteten och resultaten inom äldreservicen, undervisningen och tekniska sektorn.
narrow
Allmän anvsning

Allmän anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner (2017)

Anvisningen tillämpas på upprättande av bokslut för kommuner från och med räkenskapsperioden 2017. Med kommun avses nedan i anvisningen även samkommun om inget annat sägs. Kommunens bokslutskalkyler omfattar även affärsverk.
lateral-image-left