Ekonomi

Kommunerna och samkommunerna använder årligen cirka 42 miljarder euro för att ordna service och för att befrämja kommuninvånarnas välfärd. Av utgifterna täcks över hälften med skatter, en fjärdedel med avgifter och försäljningsinkomster och knappt en femtedel med statsandelar. Kommunförbundets målsättning är att trygga finansieringen av den kommunala verksamheten. 

Våra tjänster omfattar:

Kontaktuppgifter:

Här hittar du kontaktuppgifter till Kommunförbundets servicekanaler och sakkunniga.

statsandelar 2018

De preliminära statsandelskalkylerna för 2018 uppdaterades 15.6.2017

Enligt de preliminära beräkningarna blir statsandelsprocenten 25,34 och kommunens självfinansieringsandel 3 600 euro per invånare år 2018.
narrow
skattefrågor

Kommunförbundet har uppdaterat sina skatteprognoser 15.6.2017

I det här skedet publiceras två parallella versioner av prognosen. Den ena versionen motsvarar nuläget och i den andra prognosen har förslagen till ändringar i skattegrunderna enligt regeringspropositionen om vård- och landskapsreformen.
narrow
program

Kommunekonomiprogrammet 2018–2021 är klart

Kommunekonomiprogrammet för åren 2018–2021 publicerat på webben den 28.4.2017.
narrow
utveckling

Kommunalekonomins utveckling till år 2021

Källor: FM, Programmet för kommunernas ekonomi 28.4.2017 samt Kommunförbundets beräkringar
narrow
ekonomi

Ekonominyckeln - nytt redskap för beräkning av landskapsreformens verkningar

Det är fråga om en excelfil som kommunerna kan använda för att uppskatta landskapsreformens verkningar på kommunernas resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning år 2019.
narrow
ekonomi

Den nya kommunens ekonomi år 2019 – Vård- och landskapsreformens verkningar

Syftet med denna publikation är att utgående från de senaste tillgängliga beredningsuppgifterna beskriva de nya kommunernas ekonomi på ett allmänt plan.
narrow
barnskyddet

Effektmått för barnskyddet - forskningsprojektet 

Forskningsprojektet syftar till att utarbeta ett numeriskt mått som kan användas för att utvärdera barnskyddets effekter. Effekterna bedöms genom att man följer upp förändringar i familjens funktionsförmåga.
narrow
produktivitet

Produktivitetsjämförelse i kommunerna 

Produktivitetsjämförelsen är en öppen tjänst för kommunerna och samkommunerna. Produktivitetsjämförelsen gör det möjligt att mäta produktiviteten och resultaten inom äldreservicen, undervisningen och tekniska sektorn.
narrow