Ekonomi

Kommunerna och samkommunerna använder årligen cirka 42 miljarder euro för att ordna service och för att befrämja kommuninvånarnas välfärd. Av utgifterna täcks över hälften med skatter, en fjärdedel med avgifter och försäljningsinkomster och knappt en femtedel med statsandelar. Kommunförbundets målsättning är att trygga finansieringen av den kommunala verksamheten. 

Våra tjänster omfattar:

Kontaktuppgifter:

Här hittar du kontaktuppgifter till Kommunförbundets servicekanaler och sakkunniga.

cirkulär 24/2017

Kommunförbundets cirkulär 24b/2017: Anmälan om inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna

Inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna för år 2018 ska anmälas till Skatteförvaltningen senast fredagen den 17 november 2017. Anmälan ska göras på en separat blankett och en kopia av anmälan skickas också till Kommunförbundet.
lateral-image-left
koncrndirektiv

Kommunens koncerndirektiv (2017) 

Kommunförbundet har reviderat sin rekommendation om koncerndirektiv från 2005. I rekommendationen har den nya kommunallagen beaktats.
lateral-image-left
statsandelar 2018

De preliminära statsandelskalkylerna för 2018 uppdaterades

Preliminär kalkyl över kommunens statsandelar och hemkommunsersättningar 2018, uppdaterad 19.9.2017
narrow
skattefrågor

Kommunförbundet har uppdaterat sina skatteprognoser

Prognosfil för kommunernas skatteintäkter enligt vård- och landskapsreformens lagförslag, uppdaterad 19.9.2017
narrow
utveckling 2021

Kommunalekonomins utveckling till år 2021 -PowerPoint-dokument

I utvecklingsprognosen har man eftersträvat att beakta vård- och landskapsreformens effekter på kommunalekonomin. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 28.4.2017 samt Kommunförbundets beräkningar
lateral-image-left
Det ekonomiska läget

Regeringens åtgärder får inte försvaga den kommunala ekonomin 

Det ekonomiska läget i kommunerna har förbättrats de senaste månaderna i och med att den allmänna uppgången i ekonomin ökat skatteinkomstprognoserna. Kommunalskattens utveckling är trots det fortfarande mycket svag.
narrow
Hållbarhet

Kommunekonomins hållbarhet måste tryggas – investeringsbehoven bör tillgodoses 

Den kommunala ekonomin har under de senaste månaderna fortsatt att förbättras tack vare den allmänna ekonomins och skatteinkomsternas gynnsamma utveckling och kommunernas egen utgiftsdisciplin. Skillnaderna mellan kommunerna är ändå stora och en fort
narrow
program

Kommunekonomiprogrammet 2018–2021 är klart

Kommunekonomiprogrammet för åren 2018–2021 publicerat på webben den 28.4.2017.
narrow
utveckling

Kommunalekonomins utveckling till år 2021

Källor: FM, Programmet för kommunernas ekonomi 28.4.2017 samt Kommunförbundets beräkringar
narrow
ekonomi

Ekonominyckeln - nytt redskap för beräkning av landskapsreformens verkningar

Det är fråga om en excelfil som kommunerna kan använda för att uppskatta landskapsreformens verkningar på kommunernas resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning år 2019.
narrow
ekonomi

Den nya kommunens ekonomi år 2019 – Vård- och landskapsreformens verkningar

Syftet med denna publikation är att utgående från de senaste tillgängliga beredningsuppgifterna beskriva de nya kommunernas ekonomi på ett allmänt plan.
narrow
barnskyddet

Effektmått för barnskyddet - forskningsprojektet 

Forskningsprojektet syftar till att utarbeta ett numeriskt mått som kan användas för att utvärdera barnskyddets effekter. Effekterna bedöms genom att man följer upp förändringar i familjens funktionsförmåga.
narrow
produktivitet

Produktivitetsjämförelse i kommunerna 

Produktivitetsjämförelsen är en öppen tjänst för kommunerna och samkommunerna. Produktivitetsjämförelsen gör det möjligt att mäta produktiviteten och resultaten inom äldreservicen, undervisningen och tekniska sektorn.
narrow
Allmän anvsning

Allmän anvisning om upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner (2017)

Anvisningen tillämpas på upprättande av bokslut för kommuner från och med räkenskapsperioden 2017. Med kommun avses nedan i anvisningen även samkommun om inget annat sägs. Kommunens bokslutskalkyler omfattar även affärsverk.
lateral-image-left