Nyhet från kommunsektorn, publicerad 2.9.2016

Finansieringen av grundläggande utkomststöd efter överföringen till FPA

Det grundläggande utkomststödet överförs till FPA i början av 2017. Kommunernas finansieringsansvar kommer ändå att kvarstå. Finansieringen överförs alltså inte helt till staten, vilket Kommunförbundet krävde under lagberedningen. Huvudprincipen i finansieringsansvaret är den samma som tidigare, det vill säga varje kommun kommer också i fortsättningen att svara för hälften av den egna kommunens faktiska utgifter för det grundläggande utkomststödet

​Även om kommunernas finansieringsandel kvarstår, kommer det att ske stora förändringar i kommunernas budgetar och bokslut, eftersom de grundläggande utkomststöden inte längre tas upp som utgifter i kommunens bokslut. Likaså försvinner statens finansieringsandel för det grundläggande utkomststödet från kommunernas inkomster. Den bifogade tabellen åskådliggör saken. Också förvaltningen kring utkomststödet kommer att krympa i och med överföringen.

Kommunens finansieringsandel minskar statsandelen

Kommunens finansieringsandel för grundläggande utkomststöd som FPA fattar beslut om fr.o.m. 1.1.2017 dras av direkt från kommunens statsandel för kommunal basservice. FPA är skyldig att hänföra kostnaderna för det grundläggande utkomststödet till den sökandes vistelsekommun och vidarebefordra uppgifterna till Finansministeriet så att minskningen kan göras. FPA har också motsvarande skyldighet att hänföra kostnaderna för integrationsstöd som beviljas i form av grundläggande utkomststöd. Den finansiering som behövs för det grundläggande utkomststödet får FPA i sin helhet som förskott direkt från staten. Då övergångsperioden gått ut 1.4.2017 överförs utgifterna för det grundläggande utkomststödet i sin helhet på FPA.

År 2017 och 2018 görs statsandelsminskningen enligt uppskattning, från 2019 enligt kommunens faktiska utgifter

År 2017 och 2018 bestäms statsandelsminskningarna utgående från de uppgifter som kommunerna gett regionförvaltningsverket enligt den nu gällande lagen och utgående från kommunernas förhandsuppskattning av de totala utgifterna år 2016, dvs. på samma grunder som kommunerna i dagens läge fått förskott på grundläggande utkomststöd som de beviljar. Från och med 2019 görs minskningen av statsandelen för respektive kommun enligt de stöd som beviljats under de två föregående åren. År 2019 och 2020 korrigeras i statsandelsminskningarna retroaktivt de förändringar år 2017 och 2018 som beror på minskat underutnyttjande, dvs. den förväntade ökningen av kostnader för grundläggande utkomststöd, och andra orsaker som sannolikt föranleder mer minskningar i statsandelen.  Genom dessa rättelseposter korrigeras den uppskattningsbaserade statsandelsminskningen för 2017 (år 2019) och 2018 (år 2020), så att den motsvarar de utkomststöd som faktiskt betalats. Eftersom statsandelsminskningen år 2019 har gjorts utgående från utfallet 2017, rättas den inte längre år 2021.

Statsandelsminskningens belopp

Förvaltningen kring utkomststödet krymper i kommunerna år 2017 och 2018. På grund av övergångsperioden genomförs minskningen inte helt år 2017.   I regeringspropositionen om lagändringen har minskningen år 2017 uppskattats till 61 miljoner. År 2018 uppskattas minskningen bli ytterligare 8 miljoner euro. Till detta hör statsandelsminskningar på 5,8 euro/invånare år 2017 och 0,7 euro/invånare år 2018.

En minskning som är större, men kostnadsneutral i förhållandet mellan staten och kommunerna, är kommunernas finansieringsandel för det grundläggande utkomststödet, som i fortsättningen beviljas av FPA. I genomsnitt är det fråga om 61 euro per invånare.  Denna minskning görs dock kommunvis och den verkliga minskningen varierar mycket mellan de olika kommunerna. På kommunerna.net > Statsandelar 2017 finns en tabell med de uppskattade minskningarna per kommun: Preliminär kalkyl över statsandelen för kommunal basservice år 2017. 

Övergångsperiod och finansieringen under övergångsperioden

Kommunen kan fatta beslut om grundläggande utkomststöd på basis av ansökan som lämnats in senast 31.12.2016. Besluten kan gälla högst till 31.3.2017. I början av 2017 kan grundläggande utkomststöd alltså betalas på basis av både kommunens och FPA:s beslut. För grundläggande utkomststöd som kommunen betalat 1.1–31.3.2017 får kommunen inte statsandel i förskott, utan ansöker separat om en 50 procents ersättning genom att meddela kostnaderna till regionförvaltningsverket senast 31.5.2017. Statsandelen ska betalas till kommunerna senast inom tre månader från att utredningen lämnats in.

Etiketter

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.