Nya utlåtanden och anvisningar från Bokföringsnämndens kommunsektion

Tuloslaskelmaohje

Allmän anvisning om upprättande av resultaträkning för kommuner och samkommuner

Kommunsektionen har uppdaterat sin allmänna anvisning om resultaträkning i oktober 2018. 

Läs allmän anvisning om upprättande av resultaträkning i sin helhet: https://bit.ly/2rA2x88

I uppdateringen har bland annat anvisningarna om bokföringen av skatteinkomster preciserats. Enligt anvisningen bokförs en eventuell negativ redovisning av skatteinkomsterna i december som minskning av skatteinkomster och resultatreglering för räkenskapsperioden i fråga. Preciseringen hänger ihop med den ändring av lagen om skatteredovisning som gäller från och med redovisningarna till skattetagare i november 2018. Ändringen innebär att redovisningarna i fortsättningen rättas månatligen och att inga räntor längre räknas på redovisningarna. Eventuella negativa redovisningsbelopp kommer från och med november att automatiskt dras av från skattetagarens följande positiva redovisning, så negativa redovisningar kan inte längre betalas till Skatteförvaltningen.

Också anvisningar om bokföringen av familjeledighetsersättningar har lagts till. Familjeledighetsersättning är en förmån som beviljas arbetsgivaren och förutsätter ett anställnings- och ett arbetstagar–arbetsgivarförhållande. Familjeledighetsersättningen bokförs som minskning av personalutgifterna.

Den uppdaterade allmänna anvisningen tillämpas i bokföringen och bokslutet från och med år 2018.

Utlåtande 119 om hur övergång till årsarbetstid inverkar på semesterlöneskulden

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2018–2019 undertecknades i februari 2018. Enligt avtalet övergår alla lärare inom yrkesutbildningen stegvis till systemet med årsarbetstid, som innehåller lediga perioder och innebär att det inte tjänas in några separata semesterdagar. Läroanstalterna kan övergå till systemet under tiden 1.8.2018–1.8.2020 vid tidpunkter som anges närmare i avtalet. Om en anställd övergår från semestersystemet till systemet med årsarbetstid, anses den anställdes semesterdagar bli kvittade genom övergången.

Enligt Kommunsektionens anvisning bokförs minskningen av semesterlöneskulden på ett resultatpåverkande sätt som en minskning av lönekostnaderna vid tidpunkten för övergången till systemet med årsarbetstid. Eftersom det inte är fråga om en rättelse av en felaktig notering under föregående år och inte en ändring av redovisningsprincipen utan en ändring föranledd av ett kollektivavtal, får minskningen av semesterlöneskulden inte bokföras genom rättelse av posten Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder inom eget kapital. I verksamhetsberättelsen och noterna ska åtminstone anges vilken beloppsmässig effekt kollektivavtalsändringen haft på löneutgifterna och semesterlöneskuldens belopp.

Läs kommunsektionens utlåtande i sin helhet: https://bit.ly/2EaHnpx

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe