Diskrimineringsombudsmannen ha tagit ställning till bibliotekens åldersgränser

Diskrimineringsombudsmannen har i sin blogg tagit ställning till huruvida man kan ha åldersgränser för användning av ett bibliotek. I bloggen sägs bland annat att man inte kan ha undantagsregler som gäller en hel åldersgrupp.

Enligt bibliotekslagen (1492/2016) kan en biblioteksanvändare endast få tidsbegränsat förbud att använda ett visst bibliotek om han eller hon upprepade gånger och väsentligt stört bibliotekets verksamhet. Förbud att använda ett bibliotek definieras i 15 § i bibliotekslagen. Förbudet kan gälla högst en månad och gäller en enskild biblioteksbesökare. I § 10 i bibliotekslagen sägs att ett allmänt bibliotek ska kunna användas av och vara tillgängligt för alla. 

ommunen kan med hjälp av användningsregler för biblioteken förklara användningen av bibliotekstjänsterna och biblioteksbesökarens rättigheter och skyldigheter.  I § 13 i bibliotekslagen sägs att biblioteksanvändaren ska uppträda korrekt i ett allmänt bibliotek. På störande av verksamheten vid ett bibliotek och äventyrande av säkerheten tillämpas ordningslagen (612/2003). Biblioteksanvändaren ska hantera det allmänna bibliotekets material och övriga egendom på ett varsamt sätt.

Etiketter