Offentlig upphandling

Skol- och daghemsfotografering som ordnas av kommunen måste konkurrensutsättas som koncessioner

Skol- och daghemsfotografering som ordnas av kommunen och skolorna är offentliga koncessioner. Saken har fastställts i högsta förvaltningsdomstolens avgörande KHO:2019:63 (Finlex).

Koncessioner är i likhet med upphandlingskontrakt kontrakt mot ekonomisk ersättning mellan den upphandlande enheten och en eller flera leverantörer. Till kriterierna för koncessioner hör att

  • nyttjanderätten till objektet eller tjänsten och
  • den funktionella och ekonomiska risken överförs på tjänsteleverantören eller entreprenören.

Tidigare rättsläge

Att tillhandahålla skolfotografering är ingen lagstadgad uppgift för kommunen. Eftersom skolan organiserar fotograferingen men inte betalar för bilderna har skolfotograferingarna lämnat rum tolkning. I rekommendationerna som Utbildningsstyrelsen gav ut våren 2011 och i dess bakgrundspromemoria ansågs fotograferingsavtalen likna koncessioner. År 2011 fanns ännu ingen rättspraxis i ärendet och i promemorian rekommenderades därför att skolfotograferingarna behandlas som upphandlingar som understiger tröskelvärdet.

HFD:2019:63: Skolfotograferingar som kommunen konkurrensutsatt

Högsta förvaltningsdomstolen betonar i sitt avgörande att om kommunen konkurrensutsätter fotograferingarna på sitt område är det fråga om koncession. Kommunen har då åtagit sig uppgiften även om skolfotograferingar inte egentligen hör till kommunens skyldigheter inom utbildning. Eftersom kommunen ställt specifika villkor på upphandlingen som konkurrensutsattes uppfyller arrangemanget kännetecknen för ett offentligt upphandlingskontrakt (s.k. direkt intresse).

Kännetecknen för koncession uppfylls också eftersom leverantörerna har fått rätt att utnyttja tjänsterna i stadens skolor och daghem, och rätt att kräva ersättning för fotograferingarna av dem som köper bilderna. Dessutom tog tjänsteleverantören på sig den risk som anslöt till utnyttjandet av tjänsten.

Konkurrensutsättning av koncessioner

Koncessionerna konkurrensutsätts i enlighet med kapitel 13 i upphandlingslagen. Det bör observeras att tröskelvärdet för koncessioner är ganska högt, 500 000 euro. Det är med andra ord osannolikt att mindre kommuner överskrider denna tröskel.

I praktiken konkurrensutsätts fotograferingarna oftast som upphandlingar som understiger tröskelvärdet, så kallade små upphandlingar (hankinnat.fi).

De som tillhandahåller servicen

Vid ordnande av skolfotograferingar ska man alltså fortfarande beakta att upphandlingslagen inte automatiskt tillämpas på skolfotograferingar. Om till exempel föräldraföreningen eller elevkåren ordnar fotograferingen är det inte fråga om offentlig upphandling. Dessa aktörer är sällan upphandlade enheter enligt lagen om offentlig upphandling.

Läs mer

Mer på webben

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Läs mer om dessa teman