Offentlig upphandling

Skol- och daghemsfotografering som ordnas av kommunen måste konkurrensutsättas som koncessioner

Skol- och daghemsfotografering som ordnas av kommunen och skolorna är offentliga koncessioner. Saken har fastställts i högsta förvaltningsdomstolens avgörande KHO:2019:63 (Finlex).

Koncessioner är i likhet med upphandlingskontrakt kontrakt mot ekonomisk ersättning mellan den upphandlande enheten och en eller flera leverantörer. Till kriterierna för koncessioner hör att

  • nyttjanderätten till objektet eller tjänsten och
  • den funktionella och ekonomiska risken överförs på tjänsteleverantören eller entreprenören.

Tidigare rättsläge

Att tillhandahålla skolfotografering är ingen lagstadgad uppgift för kommunen. Eftersom skolan organiserar fotograferingen men inte betalar för bilderna har skolfotograferingarna lämnat rum tolkning. I rekommendationerna som Utbildningsstyrelsen gav ut våren 2011 och i dess bakgrundspromemoria ansågs fotograferingsavtalen likna koncessioner. År 2011 fanns ännu ingen rättspraxis i ärendet och i promemorian rekommenderades därför att skolfotograferingarna behandlas som upphandlingar som understiger tröskelvärdet.

HFD:2019:63: Skolfotograferingar som kommunen konkurrensutsatt

Högsta förvaltningsdomstolen betonar i sitt avgörande att om kommunen konkurrensutsätter fotograferingarna på sitt område är det fråga om koncession. Kommunen har då åtagit sig uppgiften även om skolfotograferingar inte egentligen hör till kommunens skyldigheter inom utbildning. Eftersom kommunen ställt specifika villkor på upphandlingen som konkurrensutsattes uppfyller arrangemanget kännetecknen för ett offentligt upphandlingskontrakt (s.k. direkt intresse).

Kännetecknen för koncession uppfylls också eftersom leverantörerna har fått rätt att utnyttja tjänsterna i stadens skolor och daghem, och rätt att kräva ersättning för fotograferingarna av dem som köper bilderna. Dessutom tog tjänsteleverantören på sig den risk som anslöt till utnyttjandet av tjänsten.

Konkurrensutsättning av koncessioner

Koncessionerna konkurrensutsätts i enlighet med kapitel 13 i upphandlingslagen. Det bör observeras att tröskelvärdet för koncessioner är ganska högt, 500 000 euro. Det är med andra ord osannolikt att mindre kommuner överskrider denna tröskel.

I praktiken konkurrensutsätts fotograferingarna oftast som upphandlingar som understiger tröskelvärdet, så kallade små upphandlingar (hankinnat.fi).

De som tillhandahåller servicen

Vid ordnande av skolfotograferingar ska man alltså fortfarande beakta att upphandlingslagen inte automatiskt tillämpas på skolfotograferingar. Om till exempel föräldraföreningen eller elevkåren ordnar fotograferingen är det inte fråga om offentlig upphandling. Dessa aktörer är sällan upphandlade enheter enligt lagen om offentlig upphandling.

Läs mer

Mer på webben

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe