Undervisnings- och kulturministeriet och Finlands Kommunförbund informerar:

Verkställigheten av inledandet av undervisningen i A1-språk från årskurs 1 i den grundläggande utbildningen

Statsrådet utfärdade den 20 september 2018 en förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen, samt en förordning om ändring av 3 § i förordningen om grundläggande utbildning.  Enligt beslutet ska samtliga elever som inleder årskurs 1 i den grundläggande utbildningen hösten 2019 inleda studier i A1-språket under vårterminen 2020.

Lärokursen för den grundläggande utbildningen utökas

Till studieprogrammet för elever i den grundläggande utbildningen hör lärokursen i minst ett långt språk, dvs. ett så kallat A1-språk. För tillfället inleds undervisningen i A1-språk senast i årskurs tre i den grundläggande utbildningen. Utbildningsanordnaren bestämmer vilka A1-språk som erbjuds. A1-språket kan vara ett främmande språk, eller det andra inhemska språket (finska eller svenska) eller samiska. 

Enligt statsrådets beslut ska samtliga elever i årskurs 1 inleda studier i ett A1-språk under vårterminen 2020.

Förordningen om de riksomfattande målen för och timfördelningen i den grundläggande utbildningen (422/2012) som avses i lagen om den grundläggande utbildningen, härefter timförordningen, ändrades så att antalet årsveckotimmar i årskurs 1-2 utökades med två årsveckotimmar undervisning i A1-språket. Genom beslutet utökades det totala antalet årsveckotimmar i den grundläggande utbildningen till 224 årsveckotimmar. Eftersom förordningen endast fastställer minimitimantalet för gemensamma läroämnen och för valfria ämnen, kan timantalet i olika ämnen variera enligt utbildningsanordnarens beslut.

Förordningen om den grundläggande utbildningen (852/1998) ändrades så att det genomsnittliga antalet veckotimmar för elever i årskurs ett och två utökades med en timme per arbetsvecka.

Tidsplan för verkställigheten

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020, och från och med det datumet beviljas utbildningsanordnarna statsandelsfinansiering för uppgiften.

Till verkställigheten hör en övergångsbestämmelse med vars hjälp man strävar efter att säkerställa att alla elever som omfattas av bestämmelsen får undervisning i A1-språket åtminstone enligt det minimiantal veckotimmar som anges i 6 § i timfördelningsförordningen. Övergångsbestämmelsen tillämpas vårterminen 2020 och läsåret 2020-2021.

Undervisningen i A1-språket inleds i årskurs ett genom att lärokursen utökas med 0,5 årsveckotimmar vårterminen 2020, och fortsätter i årskurs två med 1,5 årsveckotimmar läsåret 2020-2021.

Då övergångstiden är över, har utbildningsanordnaren, enligt eget förgottfinnande, alltjämt rätt att inom ramarna för timförordningens 6 § besluta om hur årsveckotimmarna för undervisningen i årskurs 1-2 ska fördelas. Dock så att undervisningen i elevens A1-språk inleds med minst 0,5 årsveckotimmar senast under vårterminen i årskurs ett.  

De lokala läroplanerna i den grundläggande utbildningen tas i bruk från och med den 1 januari 2020

Under 2018-2019 utarbetar Utbildningsstyrelsen grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för årskurs ett och två i fråga om beskrivningar av A1-språkets uppgift, undervisningens mål och centrala innehåll gällande undervisningens mål. Ändringarna i  läroplansgrunderna träder i kraft senast den 1 maj 2019.  De lokala läroplanerna för A1-språkets del tas i bruk senast den 1 januari 2020.

I arbetet med ändringarna i grunderna för läroplanen (2104) ska man beakta att studier i ett A1-språk är avsedda för alla elever. Syftet med att tidigarelägga studierna är att stödja lika möjligheter till språkstudier för alla elever. Man ska sträva efter att ordna undervisningen med beaktande av elevernas förutsättningar. Detta innebär att målen, innehållet, arbetssätten, lärmiljöerna och bedömningen samt stödåtgärderna och handledningen definieras och anpassas för årskurs 1-2. Utbildningsstyrelsen kommer att informera om arbetet och be om utlåtanden om utkastet på sin webbplats från och med den 1 mars 2019.

Fortbildning erbjuds 2019-2021

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Utbildningsstyrelsen ett anslag på 2 miljoner euro för fortbildning om tidigareläggning av undervisningen i A1-språket.  

Användningen av anslaget anvisas som bidrag till sådana högskolor respektive utbildningsanordnare inom den grundläggande utbildningen som erbjuder fortbildning  i undervisningen i A1-språk.

Genom anslaget strävar man efter att i första hand stödja den regionala tillgängligheten för fortbildningen samt att i synnerhet nå ut till sådana utbildningsanordnare som inte deltagit i spetsprojektet för försök med tidigarelagd språkundervisning. Utbildningsstyrelsen utlyser  statsunderstöd som kan sökas samt informerar om detta på sin webbplats, se https://www.oph.fi/finansiering/statsunderstod.

Mer information:
Undervisningsrådet Minna Polvinen, undervisnings- och kulturministeriet,  tfn 0295330262
Undervisningsrådet Annamari Kajasto, Utbildningsstyrelsen, tfn  029 533 1596 (läroplaner)
Specialsakkunnig Mari Sjöström, Finlands Kommunförbund, tfn 358 50 575 8622

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe