Kommunerna samarbetar digitalt i skapandet av en lägesbild av coronakrisen

Tampereen korona-tilannekuva-esimerkki

Coronakrisen har lett till att en ny form av samarbete uppstått mellan kommunerna. Tammerfors, Åbo och Tavastehus har under vårens lopp i olika omfattning skapat sig en bild av krisens gång. 

Hur inleddes samarbetet? ”Städernas riskhanteringschefer inledde koordineringen först sinsemellan”, säger Jani Voutilainen, projektchef vid Åbo stad. ”Därefter började samarbetet sprida sig.” GeoForum Finland och kommunernas KoronaGis-grupp bidrog också till saken. 

I Tammerfors påskyndades samarbetet av lägesbildsgruppen som grundades för ett och ett halvt år sedan och utvidgades med ett team för geografisk information samt borgmästareLauri Lylys starka engagemang för arbetet. ”Gruppen har som mål att ge ledningen de (geografiska) data och (geografiska) dataanalyser den behöver i en krissituation”, säger Anna Mustajoki  som arbetar som stadsgeodet.  

”Redan före coronakrisen hade vi inom gruppen börjat planera sådana modeller och analyser som kunde utnyttjas för beslutsfattande i krissituationer.” 

Hurdan information och vilka indikatorer ger lägesbilden av coronakrisen? 

I Åbo granskas utöver antalet smittade och spridningen bland annat också hur mycket kommuninvånarna förflyttar sig och hur servicen till äldre, så som telefonkedjor och leveransen av matkassar, framskrider. I Tammerfors kan man i lägesbilden se också regeringens och Tammerfors stadsstyrelses beslut angående coronaviruset, förändringar i luftkvaliteten och antalet polisanmälningar. Bilden uppdateras och finjusteras fortlöpande allt eftersom nya data flyter in.  

För att skapa lägesbilden har Åbo och Tammerfors hittills mest använt sig av systemlösningarna Power BI och FME. De är digitala verktyg för kunskapsbaserad ledning, med vilka man kan sammanföra data från olika källor för att skapa sig en helhetsbild. Uppgifterna har samlats in från städernas öppna data och öppna gränssnitt. Data som publicerats via THL:s, Helsingin Sanomats och Väyläs öppna gränssnitt har också använts. 

”Vi har i viss utsträckning också delat information i form av traditionella, samproducerade Excel-tabeller”, säger Voutilainen och Mustajoki. ”Vi har gått in för det här arbetet som ett team, aktivt och fördomsfritt. En annan viktig sak är ledningens uppmuntrande inställning till saken”, säger Mustajoki och hans team. 

I Tavastehus har man med programmeringsspråket R skapat en prognosmodell av epidemins spridning och olika scenarier. ”Kommunerna kommer snart att få ta del av koden via Kommunförbundets GitHub”, säger Ismo Hannula, specialplanerare vid Tavastehus stad. 

Sammanställningen av en gemensam lägesbild av coronakrisen är en viktig del av kunskapsbaserad ledning. Tillgång, spridning och tolkning av mångsidig information ger i bästa fall struktur åt beslutsfattandet.

”Det är också viktigt med en utvärdering av informationen” säger Jani Voutilainen ”I krisens slutskede kan vi granska var vi har lyckats och hur vi på bästa sätt kan förbereda oss för framtiden.”

Gemensamma digitala lösningar är Kommunförbundets nätverk för samskapande där man sprider kunskap om nya digitala framsteg, utnyttjande av öppen källkod, finansiering av digitaliseringen och kollektivt lärande. Nätverket stärker kommunernas digitala kompetens lokalt och på nationell nivå.

Vi lyfter fram kommunernas lösningar, god praxis och kommunal kompetens.

Läs mer om dessa teman