Ändring i kommunallagen

Kommunernas elektroniska beslutsfattande under undantagsförhållanden har förenklats

Riksdagen har godkänt statsrådets förslag till temporär ändring av kommunallagen. Lagändringarna trädde i kraft 1.5.2020.

Kommunernas elektroniska sammanträden har förenklats

Syftet med lagändringen är att minska kommunernas svårigheter med att hålla sammanträden via distansförbindelser. Svårigheter har förekommit särskilt med sammankallandet av fullmäktige. För närvarande finns det fortfarande många kommuner och samkommuner vars förvaltningsstadgor inte möjliggör distansmöten via elektroniska förbindelser. Lagändringen gör det möjligt att snabbt övergå till en ny mötespraxis för alla organ, även för fullmäktige.

Läget underlättas även för de kommuner och samkommuner som redan använder sig av distansmöten och som har adekvata regler för det: i förarbetena till lagen förtydligas kravet på bild- och ljudförbindelse på lika villkor liksom kraven på programvaran.

I kommunallagen har det införts bestämmelser som ökar kommunstyrelsens befogenheter:  

  • Kommunstyrelsen kan temporärt införa sådana elektroniska sätt att fatta beslut som avses i 98 § i kommunallagen, oberoende av vad som bestäms om dem i kommunens förvaltningsstadga.
  • Kommunstyrelsen kan besluta att ett elektroniskt sammanträde kan hållas under de förutsättningar som anges i den nya 99 a §. Bestämmelsen preciserar kravet på bild- och ljudförbindelse på lika villkor.
  • Kommunstyrelsen kan också trots bestämmelserna i förvaltningsstadgan besluta att kravet på allmän offentlighet kan uppfyllas då ett organs offentliga sammanträde kan följas endast elektroniskt.
  • Kommunstyrelsens beslut gäller kommunens alla organ, även kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen kan också besluta om tillämpningen av bestämmelserna separat för varje organ och om huruvida bestämmelserna för varje enskilt organ tillämpas t.ex. under lagens hela giltighetstid eller separat för varje sammanträde.

Motiveringen till lagändringen innehåller verktyg för att lösa oklarheter

Kravet på bild- och ljudförbindelse på lika villkor för dem som konstaterats vara närvarande vid elektroniska sammanträden har medfört en hel del oklarheter i kommunerna. Den programvara som allmänt används i kommunerna vid elektroniska sammanträden möjliggör inte nödvändigtvis till alla delar samtidig och oavbruten bild- och ljudförbindelse, vilket innebär att kravet på bild- och ljudförbindelse på lika villkor de facto inte kunnat uppfyllas i dess vidsträckta bemärkelse.

Motiveringen till regeringspropositionen förtydligar situationen i kommunerna: enligt motiveringen kan den tekniska plattformen för ett elektroniskt sammanträde vara något allmänt tillgängligt videokonferensprogram eller motsvarande program, såsom Teams, Skype eller motsvarande. Bildförbindelsen behöver dock inte nödvändigtvis finnas tillgänglig utan avbrott, utan det räcker att bilden syns när man håller anföranden. Enbart en telefonkonferens – som endast har ljudförbindelse – är inte möjlig, dvs. den uppfyller inte lagens krav.

Ett elektroniskt sammanträde kan också ordnas som ett ”hybridmöte”, dvs. så att en del av de personer som deltar i sammanträdet är närvarande på mötesplatsen och en del deltar elektroniskt med en videokonferensförbindelse eller motsvarande.

I kallelsen till ett sammanträde ska anges hur det elektroniska sammanträdet ordnas. Kallelsen ska utfärdas av ordföranden.

Lagändringarna är temporära

De nya bestämmelserna trädde i kraft 1.5.2020. Den temporära 90 a § om sätten att fatta beslut i organ gäller till och med 31.7.2020, och den temporära 99 a § om elektroniska sammanträden gäller till och med 31.5.2021.

 

***

Denursprungligen 16.4 publicerade nyheten har bearbetats 11.5.2020 kl. 16: Rubriken, en mellanrubrik samt det första och sista stycket har bearbetats för att beskriva situationen från 1.5, då lagändringen trätt i kraft.

 

Läs mer

Video i Lagrummet 

Kuntalaki muuttuu väliaikaisesti pandemiasta johtuen. Annaliisa Oksanen 29.4.2020.
 

Läs mer på webben

Kommunallagen (410/2015)
Finlex

Regeringens proposition: Kommunernas och samkommunernas elektroniska beslutsfattande underlättas
Pressmeddelande 16.4.2020. Finansministeriet

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av kommunallagen RP 47/2020
Behandlat vid statsrådets allmänna sammanträde 16.4.2020. Finansministeriet.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av kommunallagen(RP 47/2020 rd.)
Riksdagsbehandling

 

På Kommunförbundets webbplats

Införande av elektroniska sammanträdesförfaranden i kommunerna
Nyhet 17.3.2020. Kommunförbundet

Läs mer om dessa teman