Förvaltningsstadgan: ett styrmedel för kommunens förvaltning och verksamhet

Uppdaterade bestämmelser om elektroniska sammanträden och ansvar inom informationsförvaltningen

Kommunförbundets publikation Förvaltningsstadga för kommunen har uppdaterats på finska så att den motsvarar lagstiftningen år 2020. Den svenska versionen av boken utkommer senare i höst, men kapitel 7, som gäller informationshantering och dokumentförvaltning, har redan översatts och finns som bilaga nere på sidan. Lagen om informationshantering trädde i kraft i början av 2020, vilket föranlett ändringar i mallen. I kapitel 7 har lagts till sådana ansvar och förpliktelser inom informationsförvaltningen som ska fastställas i förvaltningsstadgan. I mallen beaktas också lagstiftningen om elektroniskt sammanträdesförfarande, som ändrats på grund av coronapandemin. De temporära ändringarna i kommunallagen trädde i kraft i maj 2020.

Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner, som utkom som en separat publikation år 2017, har fogats till mallen för förvaltningsstadga som ett separat kapitel.

Mallen har utarbetats för kommunerna, men kan också tillämpas i samkommuner

Mallen för förvaltningsstadga är indelad i fem delar och 17 kapitel. Utöver den allmänna motiveringen förklaras mallbestämmelsernas innehåll och den lagstiftning som bestämmelserna anknyter till genom motiveringar i paragraferna. I kapitel 12 behandlas fullmäktiges sammanträdesförfarande och i kapitel 15 samarbetsförfarandet för de övriga organen. Helheten av bestämmelser om sammanträdesförfarande har inte splittrats med hänvisningar mellan dessa kapitel, utan kapitlen innehåller bestämmelser med samma innehåll och motiveringar.

Förvaltningsstadgan för tvåspråkiga kommuner och samkommuner ska ha behövliga bestämmelser som bidrar till att de språkliga rättigheterna enligt språklagen förverkligas. I kommuner och samkommuner där samiska språklagen ska iakttas kan man i tillämpliga delar tillämpa det som sägs om tvåspråkiga kommuner i mallen för förvaltningsstadga.

Kommunförbundets mall för förvaltningsstadga är utarbetad ur kommunens synvinkel, men den kan så gott som oförändrad tillämpas också i samkommunerna.
 

Läs mer

 

Etiketter