Ändringen skulle innebära en belastning för kommunerna

Arbetsgrupp föreslår att tillämpningsområdet för offentlighetslagen utvidgas

Naisoletettu katsoo kaukaisuuteen.

Den av Justitieministeriet tillsatta arbetsgruppens förslag till en ny offentlighetslag publicerades 12.12.2023. Arbetsgruppen föreslår att tillämpningsområdet för offentlighetslagen utvidgas till att omfatta offentligt ägda samfund till den del de inte bedriver ekonomisk verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden. Arbetsgruppens betänkande är nu på remiss.

En totalreform av offentlighetslagen behövs, men den ska genomföras på ett sätt som bättre förenar kommunal självstyrelse, effektiv verksamhet och offentlighetsprincipen

- Den nuvarande offentlighetslagen har varit i kraft i över 20 år. Under dess giltighetstid har samhället genomgått stora förändringar och till exempel digitaliseringen har i stor utsträckning ändrat myndigheternas verksamhetsformer. Verksamhetsmiljön har även förändrats på grund av det ökade dataskyddet, säger Ida Sulin, ledande jurist vid Kommunförbundet.

Den huvudsakliga uppgiften för arbetsgruppen som tillsattes av Justitieministeriet 2021 har varit att uppdatera offentlighetslagen. Dessutom har arbetsgruppen haft i uppgift att bedöma nödvändiga ändringar i offentlighetslagens tillämpningsområde med avseende på offentlighetsprincipen. Genomgången av sekretessbestämmelserna lämnades utanför arbetsgruppens uppdrag. 

Den samhälleliga säkerhetsutvecklingen ger enligt arbetsgruppen anledning att snabbt även se över sekretessbestämmelserna 

I arbetsgruppens förslag föreslås inga ändringar i offentlighetslagens grundläggande lösningar. Den föreslagna nya offentlighetslagen följer samma systematik som i den gällande lagen. 

Medan föremålet i den gällande offentlighetslagen är en myndighetshandling, har man i den föreslagna regleringen strävat efter att offentlighetsprincipen ska tillämpas på information i offentliga handlingar. Förfarandebestämmelserna för behandling av begäranden om information har preciserats. Arbetsgruppen föreslår en trestegsmodell för samordningen av offentlighetsprincipen och integritetsskyddet vid utlämnande av personuppgifter vid myndigheter. Det föreslås även närmare bestämmelser om sekretessen avseende diarie- och identifieringsuppgifter. 

Arbetsgruppens uppdrag innefattade inte en revidering av sekretessbestämmelserna. Av betänkandet framgår dock att särskilt den senaste tidens samhälleliga säkerhetsutveckling enligt arbetsgruppen ger anledning att snabbt även se över sekretessbestämmelserna. Detta har vi på Kommunförbundet tagit ställning till även tidigare i november i samband med beredskapsplanernas offentlighet i kommunerna.

Obefogat att utvidga tillämpningsområdet

Förslaget innehåller en ny bestämmelse om utvidgning av tillämpningsområdet. Det föreslås att tillämpningsområdet utvidgas till att omfatta skötsel av offentliga förvaltningsuppgifter i sin helhet. Enligt den gällande offentlighetslagen ska lagen tillämpas om offentlig makt utövas i offentliga förvaltningsuppgifter. 

Dessutom föreslås det att offentlighetslagens tillämpningsområde utvidgas till att omfatta offentligt ägda samfund till den del de bedriver annan verksamhet än ekonomisk verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden. En utvidgning av tillämpningsområdet har motiverats med att kommunernas verksamhet till följd av bolagiseringen flyttas bort från offentlighetslagens tillämpningsområde. 

Kommunförbundet har motsatt sig förslaget eftersom vi anser att en utvidgning av tillämpningsområdet till offentligt ägda samfund inte är befogad. Den föreslagna lösningen medför en betydande administrativ börda för såväl samfunden i fråga som deras ägare. Vi anser att införandet av krav på förvaltningsförfaranden i privaträttsliga samfund medför belastning och oklarhet. 

Enligt Kommunförbundet kan transparensen i samfund som hör till kommunkoncernen påverkas på andra sätt som bättre förenar den grundlagsenliga kommunala självstyrelsen, effektiv verksamhet och offentlighetsprincipen. Möjligheterna att exempelvis utveckla bestämmelserna om ägarstyrningen för att främja transparensen i verksamheten bör utredas närmare. 

Förslaget har skickats på remiss 

Arbetsgruppens betänkande har skickats på remiss 12.12.2023. Utlåtandematerialet finns på webbsidan Utlåtande.fi och vi önskar att så många kommunala aktörer som möjligt yttrar sig om förslaget senast 16.2.2024. 

Länkar: Utlåtande.fi 

Projektfönster: https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM083:00/2020

 

Läs mer:
Arbetsgrupp föreslår att offentlighetslagen revideras - Justitieministeriet (oikeusministerio.fi)

Kuntien yhtiöiden tuominen julkisuuslain piiriin voi lisätä esimerkiksi in house -hankintojen läpinäkyvyyttä – Kuntaliiton mielestä uudistus toisi hankaluuksia | Kuntalehti (på finska)

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.