Pressmeddelande, 

Revideringen av offentlighetslagen bör påskyndas

Kommunerna behöver se över beredskapsplanernas offentlighet

Miesoletettu kuvattuna keskivartalosta. Kädessä kannettava tietokone.

Den nya säkerhetsmiljön sätter press på de finländska kommunerna att se över både beredskapsplanernas aktualitet och offentlighet. 

Kommunförbundet rekommenderar i sin promemoria till kommunerna att de granskar och utvärderar sina beredskapsplaners offentlighet med fokus på eventuella sekretessbelagda avsnitt som kan äventyra kommunernas säkerhetsarrangemang.

Enligt lag har var och en har rätt att ta del av offentliga myndighetshandlingar. Myndigheternas handlingar är offentliga, om inte offentligheten särskilt har begränsats. I Finland tillämpas således offentlighetsprincipen.

– Det finns skäl att påskynda uppdateringen av sekretessgrunderna i offentlighetslagen med tanke på det nuvarande säkerhetsläget. I revideringen av offentlighetslagen bör man i högre grad än tidigare ta säkerhetsaspekter i beaktande, säger Kommunförbundets ledande jurist Ida Sulin.

- Kommunernas beredskapsplanering regleras inte i detalj. Det finns skillnader mellan kommunernas beredskapsplaner och informationen i dem. I allmänhet är beslut på fullmäktigenivå om grunderna för beredskap offentligt, medan de mer detaljerade planerna inte är offentliga, säger Kommunförbundets utvecklingschef Ari Korhonen.

– Kommunernas beredskapsplanering är allmänt taget på en god nivå. Under det senaste året har kommunerna till exempel höjt sin beredskapsnivå för att förhindra hybridpåverkan, samarbetat med Försvarsmakten under lokalförsvarsövningar och skaffat reservkraftaggregat. Skydd av infrastruktur, cybersäkerhet samt offentlighetspraxis är för närvarande de viktigaste frågorna när det gäller kommunernas beredskap, säger Korhonen

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman