Tammerfors och de andra stora städerna är internationella föregångare

Kommunernas och städernas arbete för en hållbar utveckling sker inte i en bubbla

Tummahiuksinen naisoletettu katsoo kameraan hymyillen.

Världen skakas av tre pågående kriser: klimatförändringen, förlusten av resurser och stigande matpriser. Förlusten av biologisk mångfald och Rysslands anfallskrig mot Ukraina har förvärrat situationen så att möjligheterna att uppnå målen i Agenda2030 äventyras.     

De finländska kommunernas arbete för en hållbar utveckling sker i stora globala nätverk. I synnerhet för de sex största städerna i Finland (Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Uleåborg och Åbo) har FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor, UN-habitat, blivit en viktig samarbetspartner. Arbetet får starkt stöd av Miljöministeriet.

Målet är att öka den internationella synligheten och genomslagskraften

Kommunförbundet har för sin del stött de sex största städernas internationella hållbarhetsarbete genom att framföra föregångarstädernas budskap och goda praxis till viktiga forum för hållbar utveckling. Intressebevaknings- och påverkansarbetet har varit effektivt och produktivt särskilt genom takorganisationerna för kommun- och regionförbund, det globala UCLG (United Cities and Local Governments) och det europeiska CEMR (Council of European Municipalities and Regions), som arbetar för verkställandet av målen på det lokala planet. 

I nätverket ”Strategisk ledning av SDG-målen i städer”, som Kommunförbundet faciliterat för de sex största städerna, har ett av de viktigaste målen varit att stärka den internationella synligheten och genomslagskraften. Gemensamma satsningar har gjort de sex städernas hållbarhetsarbete känt ute i världen. 

Tammerfors har främjat hållbar utveckling tillsammans med Mwanza i Tanzania                                    
Tammerfors har haft en viktig roll i det strategiska partnerskapet mellan FN och Finland 2022–2023. Staden har främjat hållbar utveckling särskilt genom samarbetet i Twinning-projektet mellan Tammerfors och Mwanza i Tanzania. 

Tammerfors publicerade sin första hållbarhetsrapport på lokal nivå år 2022 (Voluntary Local Review) och utvecklade tillsammans med UN-Habitats sakunniga en egen Tammerforsmetod. Återkopplingarna från projektet har stött målen för partnerskap och samarbete kring hållbar utveckling (SDG17), i synnerhet inom stärkandet av globala partnerskap. 

Twinning-projektet presenterades i juni 2023 under mötet för hållbar stadsutveckling i Kenya och det uppmärksammades också i New York under uppföljningsmötet för hållbar utveckling, samt på SDG-toppmötet i juli 2023, där Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen representerade Tammerfors och de finländska kommunerna särskilt ur de lokala partnerskapens och genomförandets synvinkel.

Hållbarhetsarbetet kan inte utföras i en bubbla

Det mest effektfulla hållbarhetsarbetet utförs inte i en bubbla inom kommunens gränser. De sex stora städernas samarbete med internationella organisationer och olika aktörer på nationell nivå är bra exempel på detta. Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Uleåborg och Åbo kommer att fortsätta värna om sina globala partnerskap i nätverket för SDG även under de följande två åren. Kommunförbundet delar och sprider både kunnande och god praxis från nätverkets internationella samarbete till glädje och nytta för alla kommuner.

Kort om skribenten

Eveliina Kiema-Majanen työskentelee Kuntaliitossa erityisasiantuntijana kestävän kehityksen parissa.

Kommunförbundets Brysselkontor

Sedan 1992 har Kommunförbundet ett kontor i Bryssel. Målet med vår EU-intressebevakning är att trygga och utveckla verksamhetsförutsättningarna för kommunerna i Finland. 
Kommunförbundets Brysselkontor