Helsingfors

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Norra Esplanaden 11-13

Postadress

PB 10 00099 HELSINGFORS STAD

Telefonnummer
Allmän e-postadress
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
091
Språkförhållande
Tvåspråkiga kommun, finsk majoritet

Grannkommuner