Kontaktuppgifter

Besöksadress

Norra Esplanaden 11-13

Postadress

PB 10
00099
HELSINGFORS STAD

Telefonnummer
Allmän e-postadress
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
091
Språkförhållande
Tvåspråkiga kommun, finsk majoritet

Grannkommuner

Vänorter

Budapest
Ungern
Moskova
Ryssland
Pietari
Ryssland
Tallinna
Estland
Peking
Kina
Tukholma
Sverige