Cirkulär 5/2020, Johanna Vilkuna

Kommunen har rätt att besluta om parkeringstillstånd för hemvården

Vägtrafiklagen (729/2018), som träder i kraft 1.6.2020, innehåller nya bestämmelser om parkeringstillstånd för hemvården (RP 109/2019 rd). Till lagen har alltså fogats bestämmelser som underlättar parkeringen för de anställda inom hemvården i överensstämmelse med vad som förutsatts i ett uttalande av riksdagen.

Kommunen kan inom sitt område ta i bruk ett parkeringstillstånd för hemvården. Enligt lagen får man med ett av kommunen beviljat parkeringstillstånd för hemvården oberoende av en begränsning som angetts med ett vägmärke parkera på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan att betala avgift samt på områden där parkering är förbjuden med vägmärken. Dessutom får man med parkeringstillståndet parkera för längre tid än begränsningen på områden där den maximala parkeringstiden är begränsad. Parkeringstillståndet gör det dessutom möjligt att på en gårdsgata parkera också på andra ställen än på markerade parkeringsplatser och att parkera inom verkningsområdet för en tilläggsskylt som anger att servicekörning är tillåten.

Parkeringstillstånd kan enligt lagen på enhetliga villkor beviljas såväl privata som offentliga aktörer oberoende av bolagsform eller förvaltningsmodeller när de utför kommunens lagstadgade uppgifter.

I detta cirkulär redogörs för innehållet i bestämmelserna om parkering för hemvården och tolkningen av dem för kommuner som vill införa de nya bestämmelserna.

Som bilaga till cirkuläret finns en kompletterande diaserie.

Vi ber er vidarebefordra cirkuläret åtminstone till social- och hälsovården, tekniska sektorn och parkeringsövervakningen i kommunen.

Närmare upplysningar:

Johanna Vilkuna, sakkunnig i trafik, tfn 09 771 2104

Anna Haverinen, sakkunnig, tfn 09 771 2364

Beslut om ibruktagning av ett parkeringstillstånd för hemvården

En kommun ansvarar för sitt gatunät och administrerar användningen av gaturummen. Kommunen ordnar hemvården och är också den mest betydande producenten av hemvårdstjänster. Det är kommunen som beslutar om parkeringstillstånd för hemvården ska införas.

Det finns stora skillnader mellan kommunerna i fråga om parkeringsförhållandena, tillgången på parkering samt hur väl den fungerar. Innan kommunen fattar beslut om att ta i bruk ett parkeringstillstånd för hemvården lönar det sig att låta varje sektor utvärdera hur det nuvarande parkeringssystemet fungerar, om det finns problem, och i så fall inom vilka områden samt hurdana alternativ och metoder det finns för att utveckla parkeringssystemet och effektivisera tillgången på parkeringsplatser också för parkeringsbehoven inom hemvården. Parkeringstillstånden för hemvården enligt vägtrafiklagen ökar inte i sig antalet parkeringsplatser på gatunätet.

Kommunen kan ta i bruk ett sådant parkeringstillstånd för hemvården som avses i vägtrafiklagen eller utveckla ett eget parkeringstillståndssystem för hemvårdens parkeringsbehov, vilket kommunen har kunnat göra också tidigare.

Vägtrafiklagens nya bestämmelser om parkering inom hemvården i vägtrafiklagen undanröjer inte parkeringsproblemen på fastigheters områden. Bestämmelserna ger inte rätt att med parkeringstillstånd för hemvården parkera på fastigheternas gårdsområden. Behovet av parkering för de anställda inom hemvården hänför sig dock vanligen till servicebehovet hos en kund som bor på ett privat tomtområde. Husbolagen bör i mån av möjlighet erbjuda gästparkering och kortvarig parkering på sina tomter. Kommunen kan via detaljplanebestämmelserna påverka utbudet av sådana parkeringsplatser i nya objekt. Kommunen kan också uppmuntra fastigheterna att frivilligt erbjuda gästparkering på sina tomter.

Uppgifter för vilka parkeringstillstånd för hemvården kan beviljas

Om en kommun beslutar att ta i bruk ett parkeringstillstånd för hemvården enligt vägtrafiklagen, har kommunen viss prövningsrätt när det gäller att bevilja tillståndet. Centrala frågor i beredningen är om hemvårdstjänsterna tillhandahålls enligt en modell med flera producenter och vilka aktörer tillståndet skulle gälla.

I 190 a § i vägtrafiklagen föreskrivs om beviljande av parkeringstillstånd för hemvården. Parkeringstillstånd för hemvården kan på enhetliga villkor beviljas såväl privata som offentliga aktörer oberoende av bolagsform eller förvaltningsmodeller. För att en privat aktör ska beviljas tillstånd krävs att aktören tillhandahåller tjänster åt kommunen eller samarbetsområdet, t.ex. en samkommun, antingen genom upphandling eller med servicesedlar. Ett villkor för beviljande av parkeringstillstånd för offentliga och privata aktörer är att de erbjuder sådana kommunala tjänster som tillhandahålls i hemmet som avses i 190 a § i vägtrafiklagen.

Kommunen kan enligt 190 a § bevilja parkeringstillstånd för hemvården för högst fem år i sänder för att i klientens hem utföra: 

  1. Uppgifter inom hemservice enligt 19 §, hemvården enligt 20 § och boendeservice enligt 21 § i socialvårdslagen (1301/2014), 
  2. Uppgifter inom hemsjukvården enligt 25 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010), 
  3. Uppgifter enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987),  
  4. Uppgifter enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977).  

Parkeringstillstånd beviljas arbetstagare, företag, föreningar eller offentliga samfund som tillhandahåller service som avses i 190 a § 1 mom. 

Parkeringstillstånd kan beviljas alla eller en del av de aktörer som producerar sådana kommunala tjänster enligt 1–4 punkten som tillhandahålls i hemmet. Det senare alternativet kan komma i fråga exempelvis då kommunen behöver underlätta parkeringen för hemvård särskilt för vissa tjänsters del.

Lagen ger kommunen prövningsrätt också i fråga om de uppgifter som anges i 1–4 punkten. I regeringens proposition 109/2019 konstateras att det hör till kommunens prövningsrätt att i enskilda fall bedöma vilken uppgift som är en sådan uppgift som omfattas av 190 a § 1 mom. och för vilken parkeringstillstånd för hemvård ska beviljas. Kommunen kan till exempel överväga om det är nödvändigt att bevilja parkeringstillstånd utöver för den egentliga hemservicen också för stödtjänster eller om det är ändamålsenligt att bevilja parkeringstillstånd för serviceproducenter som endast kortvarigt tillhandahåller hemvård.

Det är viktigt att offentliga och privata serviceproducenter som utför liknande uppgifter behandlas jämlikt i fråga om beviljande av parkeringstillstånd.

Beviljande av parkeringstillstånd i praktiken

Det lönar sig att bereda det praktiska genomförandet av parkeringstillstånd för hemvården som ett samarbete mellan kommunens olika sektorer, såsom social- och hälsovården, tekniska sektorn och parkeringsövervakningen. Det praktiska genomförandet påverkas till exempel av om kommunen redan har ett parkeringstillståndssystem som parkeringstillståndet för hemvården kan integreras i. Om kommunen inte har något parkeringstillståndssystem, förutsätter ibruktagningen av parkeringstillståndet för hemvården att ett system skapas. Tillståndssystemet kan också förutsätta att informationssystem och övervakningssystem förnyas.

Övervakningen av användningen av parkeringstillstånd för hemvården och påvisande av missbruk är sannolikt en utmaning, och det lönar sig att i samarbete med parkeringsövervakningen söka metoder för det redan i beredningsskedet.

Kommunen ska bestämma om tillstånden är individuella eller om ett enda tillstånd kan omfatta flera fordon och om flera personer har rätt att använda fordonens parkeringstillstånd. Enligt lagen kan ett tillstånd omfatta högst tre fordon (190 a § 2 mom.). Lagstiftaren vill på detta sätt främja möjligheten att övervaka användningen av tillstånden. Parkeringstillståndet får användas endast i de fordon som nämns i parkeringstillståndet.

Då företag, föreningar och offentliga samfund ansöker om parkeringstillstånd för hemvården ska de också ange tillståndshavaren, som ska vara en fysisk person som är anställd hos den som ansöker om tillståndet. Tillståndshavaren ska se till att parkeringstillståndet används på ett korrekt sätt i företaget, föreningen eller det offentliga samfundet samt vara kontaktperson för den kommun som beviljat tillståndet.

Av ett parkeringstillstånd ska åtminstone framgå fordonets registreringstecken eller registreringstecknen för fordon med samma tillstånd, den eller de personer som har rätt att använda parkeringstillståndet, arbetsgivaren, tillståndshavaren och tillståndets giltighetstid. På behandlingen av ansökan om parkeringstillstånd tillämpas förvaltningslagen (434/2003).

Kommunen kan besluta att det parkeringstillstånd för hemvården som tas i bruk har enbart fysisk form, enbart digital form eller att tillståndet kan ha såväl fysisk som digital form. Digitala tillstånd effektiviserar övervakningen, minskar möjligheterna till missbruk och minskar antalet begäran om omprövning av parkeringsfel. Om det vid sidan av det digitala tillståndet finns ett fysiskt tillstånd, minskar sannolikt antalet onödiga anmälningar om parkering inom parkeringsförbudszoner.

Kommunen beslutar också själv om den tar ut en avgift för behandlingen av parkeringstillstånd för hemvården. I regeringens proposition (109/2019) sägs: Beviljandet av parkeringstillstånd kan vara en ny uppgift för kommunen. Om det inte finns något system för parkeringstillstånd i kommunen, förutsätter beviljandet av parkeringstillstånd för hemvården att ett system inrättas om kommunen beslutar att ta i bruk ett tillstånd. Detta medför kostnader för kommunen. Dessa kostnader kan dock täckas med en avgift.

Om kommunen beslutar att ta ut en tillståndsavgift, behöver avgiften inte tas ut av kommunens interna aktörer, eftersom kostnaderna för beviljande av tillstånden då i vilket fall som helst bärs av kommunen. Däremot är det motiverat att ta ut en tillståndsavgift av en samkommun som producerar tjänster inom flera kommuners område. Avgiftsnivån på parkeringstillståndet ska motsvara de kostnader som beviljandet av tillståndet medför.  Avgifterna för samkommuner och privata aktörer ska bestämmas på samma grunder. Om tillståndet är avgiftsbelagt minskar det sannolikt antalet ansökningar som görs på alltför svaga grunder.

När beviljandet av parkeringstillstånd för hemvården är en ny uppgift för kommunen, behöver kommunens förvaltningsstadga uppdateras. Det lönar sig för kommunen att utarbeta en anvisning om ansökan om parkeringstillstånd för hemvården för parkering enligt 39 a § och att informera också privata serviceproducenter om saken.

Ändringar i och återkallande av tillstånd

I 190 a § i vägtrafiklagen föreskrivs om återkallande av parkeringstillstånd för hemvården och om anmälan av ändringar.

Arbetstagaren eller tillståndshavaren ska utan dröjsmål underrätta kommunen om förändringar i förutsättningarna för beviljande av tillstånd. Till exempel då ett fordon som används i hemvården eller ett företags tillståndshavare byts ut.

Kommunen ska återkalla tillståndet, om 

  1. Förutsättningarna för beviljande av tillstånd inte längre uppfylls, 
  2. Arbetstagaren eller tillståndshavaren upprepade gånger eller allvarligt i strid med lagen har använt eller låtit använda tillståndet och om en anmärkning eller varning inte kan anses vara tillräcklig,
  3. Arbetstagaren eller tillståndshavaren begär det. 

Samarbete med andra kommuner och samarbetsområden

Flera kommuner kan komma överens om att det parkeringstillstånd för hemvården som beviljas i en kommun kan vara giltigt också inom en annan kommuns eller t.ex. en samkommuns verksamhetsområde.

Beviljandet av parkeringstillstånd för hemvården kan skötas antingen i kommunens egen regi, genom samarbete med andra kommuner eller genom att utvidga uppgifterna för en samkommun för social- och hälsovården. Den sist nämnda modellen kan vara ändamålsenlig när en samkommun inom social- och hälsovården sköter hemvården och upphandlingen av hemvårdstjänster. Då måste kommunerna och samkommunen komma överens om saken och uppgiftsfördelningen.

Om parkeringsövervakningen i kommunen har ordnats så att den sköts av en annan kommun på avtalsbasis, rekommenderas det att ibruktagningen och övervakningen av parkeringstillstånden för hemvården bereds genom samarbete.  

Parkering med parkeringstillstånd för hemvården

I 39 a § i vägtrafiklagen föreskrivs om parkering med parkeringstillstånd för hemvården. Ett fordon som är försett med ett parkeringstillstånd för hemvården får, oberoende av ett sådant förbud eller en sådan begränsning som angetts med en trafikanordning, parkeras på en gata eller på ett annat område som administreras av kommunen. Parkeringstillståndet för hemvården får användas för parkering endast för utförande av de arbetsuppgifter som avses i 190 a § 1 mom. och för parkering får användas endast fordon som nämns i parkeringstillståndet.

Ett parkeringstillstånd för hemvården ger alltså inte rätt att parkera på ett område som ägs eller administreras av fastigheter, till exempel på bostadsfastigheters gårdsområden. Fastigheterna kan liksom tidigare fatta egna beslut som tillåter parkering för hemvården.

I bilaga 3.8 (Tilläggsskyltar) till vägtrafiklagen föreskrivs om tilläggskylten Servicekörning tillåten (H25). Tilläggsskylten anger att det, trots det förbud som anges med vägmärket, tillåts körning bland annat med ett fordon som är försett med ett parkeringstillstånd för hemvården. Rätten gäller endast det gatuområde som administreras av kommunen. Den berättigar inte till servicekörning på en fastighets område även om tilläggsskylten Servicekörning tillåten används, om fastigheten inte har tillåtit körning med parkeringstillstånd för hemvården.

Enligt 39 § 2 mom. i vägtrafiklagen får ett fordon med ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade inte parkeras på ett sådant område eller en sådan plats som med vägmärke har angetts för parkering av endast vissa fordon. Ett fordon med ett parkeringstillstånd för hemvården får därför inte heller parkeras på en sådan plats som är reserverad till exempel för rörelsehindrade personer.

I 43 § i vägtrafiklagen föreskrivs om körning och parkering på gårdsgator. Utgångspunkten är att parkering på en gårdsgata är tillåten endast på en markerad parkeringsplats. Cyklar och mopeder samt fordon som är försedda med parkeringstillstånd för rörelsehindrade eller parkeringstillstånd för hemvården får dock parkeras också på andra ställen på en gårdsgata, om detta inte medför avsevärd olägenhet för trafiken på gårdsgatan eller för annan användning av gårdsgatan. 

Parkeringstillståndet för hemvården ger inte rätt att i strid med lagen parkera till exempel på en gångbana, cykelbana eller gågata, för nära en korsning eller ett övergångsställe eller överhuvudtaget på ett sätt som äventyrar trafiksäkerheten eller orsakar avsevärd olägenhet för användningen av vägen.

Parkeringstillståndets geografiska räckvidd

Enligt Kommunförbundets tolkning kan parkeringstillståndet för hemvården tas i bruk antingen inom hela kommunen eller inom ett visst avgränsat område där det finns ett särskilt behov av att underlätta parkeringen för hemvård. Det kan till exempel vara fråga om ett fall där det i ortens centrum finns ett system med parkeringstillstånd som fungerar för alla användare medan parkeringen behöver underlättas i en del höghusområden eftersom där råder brist på parkeringsplatser för gästparkering och kortvarig parkering.

Kommunen har också olika trafikregleringsmetoder som kan användas för parkeringen inom hemvården.

Parkering inom hemvården och tidsbegränsningar

Utgångspunkten för lagen är att det inte ställs någon tidsbegränsning för parkering inom hemvården. I praktiken finns det dock situationer i kommunens gatunät där det är motiverat att införa en tidsbegränsning. Detta kan vara fallet till exempel i en tät stadsstruktur när man vill se till att det finns lediga parkeringsplatser. 

En begränsning av parkeringstiden kan vid behov anvisas även för fordon med parkeringstillstånd med ett sådant märke med text som avses i 75 § 2 mom. i vägtrafiklagen. I momentet sägs: Om det vid regleringen av trafiken behövs ett vägmärke som det inte föreskrivs om i denna lag, kan ett rektangulärt märke med text användas.

I dessa situationer ska man använda ett märke med gul botten samt svart text och bård. I fråga om tidsbegränsning kan märket t.ex. ha texten Med P-tillstånd x timmar. Kommunen bestämmer då själv den tillåtna parkeringstiden.

Parkering inom parkeringsförbudszoner

Den nya vägtrafiklagen (75 § 2 mom.) ger vid behov möjlighet att med ett märke med text ange att ett parkeringsförbud även gäller fordon med parkeringstillstånd inom parkeringsförbudets giltighetsområde.

I dessa situationer ska man använda ett märke med gul botten samt svart text och bård. Märket med text sätts upp ovanför parkeringsförbudsmärket. Märket kan till exempel ha texten Parkering förbjuden även med P-tillstånd.

Det kan vara nödvändigt att ange att ett parkeringsförbud även gäller fordon med parkeringstillstånd, om parkeringsförbudet har fastställts till exempel på grund av trafiksäkerheten, för att det kan uppstå trafikstockning på gatan eller för att kollektivtrafiken ska löpa.

Om det finns behov av att reglera parkeringen inom hemvården, är ett alternativ att använda vägmärket Förbjudet att stanna fordon till exempel på sådana platser där parkering av trafiksäkerhetsskäl inte kan tillåtas på gatan. Då blir det också förbjudet att stanna distributionsfordon. En kategorisk användning av märket Förbjudet att stanna fordon kan leda till att distributionsfordonen börjar stanna på gångbanan.

Uppföljning

Det lönar sig för kommunen att följa upp hur parkeringstillstånden för hemvården används och hurdana konsekvenser de har. Kommunen kan följa upp till exempel om tillstånden används på avsett sätt, hur övervakningen av användningen av tillstånden lyckas och hurdana andra konsekvenser tillstånden har på gatunätet.

Kommunikationsministeriet kommer att i enlighet med kommunikationsutskottets betänkande följa upp hur bestämmelserna om parkeringstillstånd för hemvården fungerar. Utskottet bedömer också behovet av korrigerande åtgärder och nya metoder för att lösa problemen med parkeringen inom hemvården.

 

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Timo Reina                                     Jarkko Huovinen
Vice verkställande direktör              Direktör, Regioner och samhällen

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman