Cirkulär 3/2024, 17.1.2024, Jarkko Lahtinen, Minna Antila

Ändringar i lagen om småbarnspedagogik 1.1.2024

Skyldigheten att införa uppgifter i informationsresursen inom småbarnspedagogiken utvidgas 

Lagen om ändring av lagen om småbarnspedagogik (1128/2023) trädde i kraft 1.1.2024.

I 68 § i lagen om småbarnspedagogik föreskrivs det om införandet av uppgifter i informationsresursen och i 70 § om uppgifter som gäller småbarnspedagogik. Bestämmelserna om informationsresursen inom småbarnspedagogiken har ändrats så att kommunen eller samkommunen är skyldig att, med indelning enligt barnens ålder, föra in uppgifter om antalet förvaltningsbeslut utifrån vilka barnen får intensifierat eller särskilt stöd enligt lagen om småbarnspedagogik eller stödtjänster inom ramen för allmänt stöd. Uppgifterna ska föras in separat för kommunala och privata serviceproducenter.

Utbildningsstyrelsen har 21.12.2023 med stöd av 68 § 3 mom. i lagen om småbarnspedagogik utfärdat en föreskrift (OPH-6435-2023) om en närmare informationsstruktur för uppgifterna och om hur de som för in uppgifterna ska hålla dem uppdaterade. Dessutom har Utbildningsstyrelsen 21.12.2023 utfärdat en uppdaterad anvisning om införandet av uppgifter i informationsresursen inom småbarnspedagogiken (OPH-6525-2023). 

Utbildningsstyrelsens ovan nämnda föreskrift och anvisning finns på Utbildningsstyrelsens webbplats. 

I 72 § i lagen om småbarnspedagogik föreskrivs det om förvaringstiderna för uppgifterna i informationsresursen. Uppgifterna om antalet förvaltningsbeslut som gäller stöd och stödtjänster inom småbarnspedagogiken ska förvaras i informationsresursen i fem år efter det att den årliga insamlingen av uppgifter upphörde. 

Skyldigheten att ordna småbarnspedagogik för barn som placerats med stöd av barnskyddslagen samt kostnadsfördelningen mellan kommunerna

Lagen om ändring av 6 och 60 § i lagen om småbarnspedagogik (1284/2023) trädde i kraft 1.1.2024. 

Bestämmelserna i 6 § 1 mom. i lagen om småbarnspedagogik har preciserats i fråga om skyldigheten att ordna småbarnspedagogik för barn som placerats med stöd av barnskyddslagen. Skyldigheten att ordna småbarnspedagogik för ett barn som i enlighet med 16 b § 1 mom. i barnskyddslagen (417/2007) har placerats som en stödåtgärd inom öppenvården eller i vård utom hemmet eller i eftervård åligger den kommun där barnet är placerat och i fråga om ett barn i eftervård boningskommunen. 

Preciseringen förtydligar ansvaret för att ordna småbarnspedagogik och stärker tillgodoseendet av den subjektiva rätten till småbarnspedagogik för barn som omfattas av barnskyddet. 

I och med social- och hälsovårdsreformen har det uppstått oklarhet mellan kommunerna och välfärdsområdena om huruvida en kommun som ordnat småbarnspedagogik för ett barn som placerats med stöd av barnskyddslagen har rätt att fakturera placerarvälfärdsområdet för kostnaderna. 

För att klargöra situationen har en ny 60 § införts i lagen om småbarnspedagogik 1.1.2024, där det föreskrivs om kostnadsansvaret mellan kommunerna i en situation där småbarnspedagogiken för ett placerat barn ordnas någon annanstans än i barnets hemkommun. I bestämmelsen fastslås det att hemkommunen för ett barn som i enlighet med 16 b § 1 mom. i barnskyddslagen har placerats som en stödåtgärd inom öppenvården eller i vård utom hemmet eller i eftervård är skyldig att till den kommun där barnet är placerat och till den kommun där barnet i eftervård är bosatt betala en ersättning som motsvarar kostnaderna för barnets småbarnspedagogik. Bestämmelsen tillämpas från 1.1.2024. Den kan inte tillämpas retroaktivt på kostnader som uppkommit under 2023. 

Bestämmelsen ger rätt att fakturera hemkommunen för ett barn som placerats med stöd av barnskyddslagen för kostnaderna för ordnande av barnets småbarnspedagogik från och med 1.1.2024. Från kostnaderna avdras den klientavgift inom småbarnspedagogiken som eventuellt tas ut. I allmänhet tas dock ingen klientavgift ut för placerade barn. Bland kostnaderna kan också beaktas kostnader som föranleds av barnets behov av stöd. Någon kalkylerad klientavgift kan inte tas ut hos barnets hemkommun eller någon annan aktör. 

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND

Hanna Tainio
vice verkställande direktör      

Jarkko Lahtinen
utvecklingschef          

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman