Kommunalekonomiskt konditionstest stöder kommunen i bedömningen av ekonomin

Talouden kuntotarkastus

Kommunalekonomiskt konditionstest är Kommunförbundets produkt för bedömning av kommunens ekonomi och livskraft med olika variabler ur flera synvinklar. Med variablerna åskådliggörs inte bara utvecklingen inom kommunen utan också dess placering i jämförelse med andra kommuner. Analysen grundar sig på de senaste statistiska uppgifterna och på observationer och synpunkter av Kommunförbundets experter. Analysen speglas mot kommunens egna synpunkter på kommunens ekonomiska situation och framtid.

Dessutom görs vid behov en analys av kommunens utveckling de närmaste åren utgående från nuläget samt kommunekonomiprogrammet och andra prognoser.

Delhelheterna i Kommunalekonomiskt konditionstest 

1. Utvärdering av ekonomins nuläge

Kommunens utveckling utvärderas för de senaste fem åren utgående från de allra senaste statistiska uppgifterna. Kommunens nyckeltal jämförs med andra kommuner och placeringen i jämförelsen åskådliggörs med trafikljus.

Jämförelsen av nyckeltal beskriver kommunens ekonomiska situation ur flera olika synvinklar, såsom den demografiska och socioekonomiska utvecklingen, skatteunderlaget och resultaträkningen, finansieringens tillräcklighet och hållbarhet, kostnadsnivån, kriterierna för kriskommuner och ekonomin i sin helhet ur koncernperspektivet.

2. Intervjuer med de  ledande förtroendevalda och tjänstemän

Intervjuerna kompletterar och fördjupar det statistiska materialet och utgör en grund för slutsatser och eventuella rekommendationer.

Intervjuerna handlar bland annat om regionalt samarbete, hur servicestrukturen fungerar och kommunens styrkor och svagheter.

3. Resultaten presenteras på ort och ställe för tjänstemän och fullmäktige

Resultaten av hälsogranskningen och eventuella rekommendationer presenteras för den målgrupp kommunen väljer, till exempel för fullmäktige.

4. Kommunekonomins hållbarhet i framtiden

Kommunen kan beställa en analys av kommunekonomins utvecklingsutsikter, utmaningar och möjligheter av Kommunförbundets kommunalekonomiska enhet för att komplettera konditionstestets beskrivning och bedömning av nuläget kommunens ekonomi.

Analysen ger en uppskattning på medellång sikt av kommunekonomins utveckling och hållbarhet utgående från de senaste prognoserna om demografin, sysselsättningen och den ekonomiska utvecklingen.

Kommunalekonomianalysen kan beställas redan då hälsogranskningen inleds.

Beställningar och prissättning

Kommunalekonomiskt konditionstest i görs av Kommunförbundets sakkunniga. Om det detaljerade innehållet avtalas alltid separat med kommunen. Grundpriset är 4500 euro + moms samt resekostnader.

Denna produkt finns för tillfället endast på finska. Om er kommun är intresserad av produkten Kommunalekonomiskt konditionstest kan ni kontakta Minnamaria Korhonen.

På finska: Kuntotarkastuksen esittely

tags