Kommunalekonomiskt konditionstest stöder kommunen i bedömningen av ekonomin

"Det kommunalekonomiska konditionstestet ger en mångsidig bild av nuläget och de framtida utmaningarna. I konditionstestet intervjuas ledande förtroendevalda och tjänsteinnehavare. Testet ger rekommendationer för regionalt samarbete och annat samarbete, utveckling av kommunens servicenätverk och livskraft, tillväxt, sysselsättning och koncernpolitik.

Grundanalysen kan fördjupas genom separata utredningar om statsandelar, beskattning, kommunernas ansvar för sysselsättningen och investeringar.

Jag har gjort många analyser av kommunernas verksamhet och ekonomi och varit officiell kommunutredare. Det kommunalekonomiska konditionstestet har utvecklats en hel del och det ger nu beslutsfattarna och beredarna goda förutsättningar för framgång."

Reijo Vuorento, Senior Advisor

Det kommunalekonomiska konditionstestet är Kommunförbundets produkt för bedömning av kommuners ekonomi och livskraft med olika variabler. Med variablerna åskådliggörs inte bara utvecklingen inom kommunen utan också kommunens placering i jämförelse med andra kommuner. Analysen grundar sig på de senaste statistiska uppgifterna och på observationer och synpunkter av sakkunniga vid Kommunförbundet. Analysen speglas mot kommunens egen syn på sin ekonomiska situation och framtid.

Beställningar och prissättning

Det kommunalekonomiska konditionstestet utförs av Kommunförbundets sakkunniga. Priset på ett konditionstest i standardformat är 4 500 euro + moms. och resekostnader. Testets detaljerade innehåll avtalas alltid separat med kommunen.

Om din kommun är intresserad av konditionstestet, kontakta Minnamaria Korhonen.

För tilläggstjänster debiteras enligt ett separat anbud en avgift på 150 € + moms. per timme.

Öppna alla

 

Det kommunalekonomiska konditionstestets delar

 

Bedömning av ekonomins nuläge

Kommunens utveckling bedöms utgående från de senaste statistiska uppgifterna. Kommunens nyckeltal jämförs med andra kommuner och kommunens placering i jämförelsen anges med trafikljus.

Jämförelsen av nyckeltal beskriver kommunens ekonomiska situation ur flera olika synvinklar, såsom den demografiska och socioekonomiska situationen och utvecklingen, skatteunderlaget och resultaträkningen, finansieringens tillräcklighet och hållbarhet, kostnadsnivån, kriterierna för kriskommuner samt ekonomin ur koncernperspektivet.

Intervjuer med ledande förtroendevalda och tjänsteinnehavare

Intervjuerna kompletterar och fördjupar det statistiska materialet och utgör en grund för slutsatser och eventuella rekommendationer.

Intervjuerna handlar bland annat om regionalt samarbete, hur servicestrukturen fungerar samt om kommunens styrkor och svagheter.

Presentation på ort och ställe för tjänsteinnehavare och fullmäktige

Resultaten av konditionstestet och eventuella rekommendationer presenteras för den målgrupp kommunen väljer, till exempel för fullmäktige, vid avtalad tidpunkt.

 

Det kommunalekonomiska konditionstestets tilläggstjänster

 

Kommunens investeringsplaner

En granskning med tanke på servicebehoven och livskraften samt en jämförelse av alternativen för verkställande, finansiering och eventuellt samarbete. Eventuella konsekvenser av olika regleringsåtgärder för investeringarna.

Helhetsbild av sysselsättningen och dess utveckling

En granskning av kommunens arbetsplatsstruktur, sysselsättningsgrad, självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser och arbetsmarknadsstöd samt arbetslöshetens längd och struktur (i synnerhet långtidsarbetslöshet). Dessutom granskas kommunernas ansvar för sysselsättningen 2024: kommunens uppgifter och utmaningar, organiseringsalternativ och finansiering.

Fördjupad analys av statsandelarna

En analys av hur kommunens statsandel bildas, inklusive konsekvenserna av social- och hälsovårdsreformen.

Fördjupad analys av beskattningen

En analys av kommunens skattebas och struktur samt den senast uppdaterade skatteprognosen med beaktande av konsekvenserna av social- och hälsovårdsreformen.

Ekonomiska framtidsutsikter

En genomgång av den ekonomiska prognosen och slutsatserna om de ekonomiska utsikterna för de närmaste åren. Behöver kommunen göra korrigeringar för att balansera ekonomin? Hur stor är investeringsmarginalen under de närmaste åren? Prognosen och analysen beaktar vårdreformens konsekvenser för kommunens ekonomi.

Analysen ger en uppskattning på medellång sikt av kommunekonomins utveckling och hållbarhet utgående från de senaste prognoserna om demografin, sysselsättningen och den ekonomiska utvecklingen. Redan då konditionstestet inleds kan man avtala om en analys av utvecklingsperspektiv.

Sektorvis jämförelse

En jämförelse mellan olika sektorer där intervjuerna ännu mer detaljerat fokuserar på de frågor som är specifika för respektive sektor. Kommunen kan välja vilka sektorer som ska granskas, annars fastställs de i samband med konditionstestets grundanalys.

Kommunjämförelse

En omfattande jämförelse av bland annat kommunens serviceproduktion, kostnader, produktivitet, livskraft m.m. i förhållande till handplockade jämförelsekommuner.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe