Samarbetsforumet för offentlig upphandling

Syftet med samarbetsforumet för offentlig upphandling är att främja samhällseffekterna av de medel som används för offentlig upphandling samt de offentliga finansernas hållbarhet.

Vad är offentlig upphandling?

När staten, kommuner och samkommuner, statliga affärsverk, församlingar och andra sådana upphandlande enheter som avses i lagstiftningen om offentlig upphandling köper in varor, tjänster eller byggentreprenader utanför sin egen organisation kallas detta offentlig upphandling.

Offentliga upphandlingar ska utsättas för konkurrens och konkurrensutsättningen ska genomföras på ett öppet, likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Av de anbud som lämnats in vid konkurrensutsättningen ska enligt den gällande regleringen väljas det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Detta kan betyda anbudet som har det lägsta priset, är kostnadsmässigt mest fördelaktigt eller har det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. 

Bestämmelser om offentlig upphandling finns i upphandlingslagen. Du hittar upphandlingslagen (Finlex) och information om dess tillämpning  (upphandling.fi) på webben.

Vad är samarbetsforumet för offentlig upphandling?

Finansministeriet tillsatte i september 2019 tillsammans med Finlands kommunförbund ett åtgärdsprogram för verkningsfull offentlig upphandling. Åtgärdsprogrammet bygger på ett samarbetsforum för offentlig upphandling som består av företrädare av offentliga organisationers strategiska ledning på bred front. Samarbetsforumet ska utarbeta en gemensam strategi för offentlig upphandling för hela landet. Strategin publiceras under hösten 2020.

Målet är att riktlinjerna som dras upp i den gemensamma strategin iakttas vid ledningen av offentliga upphandlingar i offentliga organisationer.

Varför behövs samarbetsforumet?

Arbetet för att utveckla processen vid offentlig upphandling har pågått redan länge. Nu ligger fokusen i utvecklingsarbetet på samarbete och syftet är att skapa och sprida konkreta åtgärder för att nå de gemensamma målen. Den strategiska ledningen som samlats i forumet har till uppgift att främja samhällseffekterna av offentlig upphandling.

Vad är målet med samarbetsforumets verksamhet?

Målet med forumets verksamhet är att främja samhällseffekterna av de medel som används för offentlig upphandling samt de offentliga finansernas hållbarhet. Offentlig upphandling är i nyckelroll när det gäller att uppnå både regeringsprogrammets och kommunernas strategiska mål. Målen gäller bland annat

  • ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande
  • främjande av innovationer
  • utveckling av den strategiska ledningen och informationsledningen
  • utveckling av upphandlingskompetensen och -förmågan
  • förbättra marknadens funktion
tags