Finlands framgång skapas lokalt

Kommunförbundets strategi och framtid

Det framgånsrika Finland skapas lokalt

Kommunförbundets strategi ”Finlands framgång skapas lokalt” ger Kommunförbundets verksamhet och beslutsfattande en gemensam riktning mitt under förändringarna. Strategin gäller fullmäktiges mandattid 2017–2021. I strategin gestaltas drivkrafterna för förändring i omvärlden, betydelsen av Kommunförbundets existens idag och imorgon och vad som eftersträvas med förbundets verksamhet. 

Kommunförbundets strategi

Kommunförbundet bygger en hållbar framtid tillsammans med kommunerna och landskapen

I Kommunförbundets mission ”Tillsammans med kommunerna och landskapen bygger vi en hållbar framtid” är budskapet att kommunerna och landskapen tillsammans så smidigt som möjligt i framtiden kommer att ge service till de gemensamma invånarna och sammanslutningarna.

Med formuleringen bygga en hållbar framtid avser vi att vår centrala uppgift är samordna socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara lösningar för kommunernas och landskapens olika behov. Med hållbarhet avser vi också rättvisa mellan generationerna, jämställdhet mellan könen och likställdhet mellan invånarna. Förbundets verksamhet bygger på starka partnerskap och nätverksbaserat samarbete.

Vision: Finlands framgång skapas lokalt

Finlands framgång ”skapas lokalt” hänvisar till att hållbara lösningar för att främja välfärden och livskraften utvecklas bäst nerifrån uppåt enligt närhetsprincipen i lokalsamhällena, kommunerna, städerna, stadsregionerna och landskapen – från de egna utgångspunkterna och särdragen i verksamhetsmiljön.

Kommunerna och landskapen bör ha tillräckliga ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar och frihet att genomföra sina uppgifter. I visionen för ett framgångsrikt Finland lämnar statens styrning på makronivå utrymme för prövning, utveckling och innovationer som utgår från lokala förhållanden.

Invånarnas möjligheter att delta och påverka frågor i närmiljön är fundamentet för Finlands framgång. Lösningarna för utvecklingen av ett framgångsrikt Finland finns hos oss alla: både små och stora lokala gärningar har betydelse.

Det framgångsrika Finland som förnyas kontinuerligt är ett glokalt, nätverkande välfärdssamhälle som stöder sig på intelligent teknologi. Den intelligenta teknologin och datanäten stärker samverkan mellan det lokala och det globala.

Prioriteringar: Steget före - Samarbete över gränserna - Nyskapande kultur

Prioriteringarna är val och genom att arbeta i enlighet med dem kan vi åstadkomma en förändring som leder mot vår vision om ett framgångsrikt Finland.

Steget före

Framsynt intressebevakning, utveckling och service ger Kommunförbundets medlemmar mest mervärde. Därför vill Kommunförbundet stärka prognosförmågan i hela sin verksamhet. Förbundet stöder kommunerna och landskapen i förändringshanteringen och prognostiseringen. Det centrala syftet med vår intressebevakning är att proaktivt sörja för att kommunerna i framtiden har en nyckelroll som främjare av livskraft, kompetens och välfärd.

Samarbete över gränserna

Kommunförbundets mål är att framtidens kommuner och landskap ska bilda en helhet som verkar på bästa sätt för invånarna och sammanslutningarna. Kommunförbundet vill främja samarbetet mellan aktörerna på regional och nationell nivå. Också inom Kommunförbundet stärks det sektorsövergripande samarbetet mellan kommunerna och de nya landskapen. Vår verksamhet bygger på partnerskap och nätverk med kommunerna och landskapen.

Nyskapande kultur

De kommande åren förutsätter en stark förändringshantering i kommunerna och landskapen. Samtidigt vill Kommunförbundet stödja uppkomsten av en verksamhetskultur som är inriktad på försök och förnyelse och som gagnar ekonomin och verksamheten. Samtidigt vill vi också inom Kommunförbundet främja en försöksinriktad verksamhetskultur som är under ständig utveckling.

Målet med prognostisering är att vara steget före

Kommunförbundets strategi-, prognostiserings- och utvecklingsmodell

Med prognostiserings-, strategi- och utvecklingsmodellen produceras strategisk framtidskunskap i samarbete med kommunerna och landskapen. Idéerna som fötts ur prognostiseringen, strategimålen och kundernas behov förädlas tillsammans och testas och modellen simuleras i tillämpliga delar år 2018.

lateral-image-left