Kommunernas inflytelserika partner

Kommunförbundets strategi och framtid 2022

Kommunförbundets strategi ”Kommunernas inflytelserika partner” drar upp riktlinjerna för förbundets prioriteringar och mål. Strategin ger riktlinjerna för förbundets viktigaste åtgärder inom intressebevakningen och utvecklingen samt förnyelsen inom förbundet.

Kommunförbundets mission

Kommunerna skapar förutsättningar för kommuninvånarnas välfärd. Kommunförbundet arbetar för att kommunerna ska lyckas med sina uppgifter. 

Kommunernas inflytelserika partner

Kommunförbundet vill vara en inflytelserik partner för kommunerna, genom att skapa en hållbar grund för kommunernas arbete och välfärd, fungera som samhällelig vägvisare och låta de olika kommunerna få sin röst hörd. För att lyckas med detta behövs ny kompetens, beaktande av kommunernas olikheter och ett proaktivt arbetssätt. Kommunförbundet vill också vara en organisation med förmåga till förändring, där man mår bra och har en stabil ekonomi. 

Vi bidrar till hållbarare kommuner

Med hållbarhet avser vi socialt, ekonomiskt, ekologiskt och teknologiskt hållbara kommuner och servicestrukturer.

Vi är vägvisare

Kommunförbundet lyfter djärvt och proaktivt fram stora samhälleliga frågor och fungerar som vägvisare.

Vi arbetar för de allt mer heterogena kommunerna

Skillnaderna mellan kommunerna och flerstämmigheten beaktas allt mer i Kommunförbundets verksamhet. Det förutsätter en djärvare segmentering. Vi satsar på nätverk för olika typer av kommuner och facilitering av nätverken (stora städer, regionstäder, kranskommuner samt små och glest befolkade kommuner). ​

Vi påverkar genom nätverkande

Vi drar nytta av medlemskommunernas, de olika nätverkens och intressentgruppernas kunnande. Vi stärker det gränsöverskridande samarbetet enligt våra värderingar. Vi främjar nätverkande och stöder målformuleringen i nätverken.

Vi utvecklar ny kompetens för framtiden

Kommunförbundet är en mästare i intressebevakning för kommunerna, sakkunskap, gemensamt utvecklingsarbete och nätverkande och i att kombinera dessa. Vi är en välmående organisation som kan förnya sig och prognostisera förändringar.

Vi har en stabil ekonomi

Kommunförbundets ekonomi är i balans och förbundskoncernen är ekonomiskt solid.

Våra värderingar och viktiga verksamhetsprinciper

Steget före

Tillsammans med kommunerna förutser vi förändringar i verksamhetsmiljön. Vi tar fram nya lösningar och djärva initiativ för att stärka kommunernas verksamhet. 

Samarbete över gränserna

Vi bygger upp samarbete och dialog mellan Kommunförbundet, olika kommuner och sektorer. Vi är brobyggare och nätverkare.  

Öppen verksamhetskultur

Öppenhet skapar förtroende. Öppen information ökar kompetensen. Därför arbetar vi öppet tillsammans med kommunerna och andra intressentgrupper. Vi informerar öppet om vårt arbete och resultatet av arbetet.

Kommunforbundet strategi