Beslutsfattande i kommunen

Jäv

Last modified

Syftet med jävsbestämmelserna är att trygga en opartisk behandling av ärenden och ett förtroende för att beslutsfattandet sköts klanderfritt. Om en person har ett sådant förhållande till ett ärende som behandlas av en myndighet eller till en part i ärendet att det äventyrar personens opartiskhet, är personen jävig.

Om en jävig person deltar i behandlingen av ett ärende tillkommer beslutet i oriktig ordning. Ett beslut som tillkommit i oriktig ordning kan hävas om ändring söks i beslutet.

Jäv och valbarhet är inte samma sak

Jäv är inte detsamma som valbarhet. Jäv hänför sig till behandlingen av ett enskilt ärende hos en myndighet, medan det i valbarhet är fråga om huruvida en person alls kan bli vald till ett visst organ.

Verkan av jäv

En jävig person får inte delta i behandlingen av ett förvaltningsärende hos en myndighet. Med behandling avses alla de åtgärder inom ramen för förvaltningsförfarandet som på något sätt kan påverka innehållet i beslutet i ärendet.

Jävet gäller alla behandlingsskeden från början av beredningen till verkställigheten. En jävig person får inte

 • föredra eller bereda ett ärende som ska behandlas,
 • delta i beslutsfattandet som ledamot av organet eller
 • sköta uppgifter som anknyter till verkställigheten av beslutet.

Enligt rättspraxis deltar också t.ex. organets sekreterare och protokollförare i behandlingen av ärendet, och därför kan en jävig person inte vara sekreterare eller protokollförare. En jävig person får inte begära utlåtanden som anknyter till myndighetsbehandlingen av ärendet, höra parter eller på annat sätt på myndighetens vägnar skaffa utredningar som kan inverka på hur ärendet kommer att avgöras.

Behandlingsförbudet i samband med jäv gäller inte rent tekniska åtgärder, till exempel diarieföring, renskrivning, kopiering. Också en jävig person kan alltså sköta dessa uppgifter utan att beslutet tillkommer i oriktig ordning.

 Läs mer om det följande:

 • Verkan av jäv
 • Tillämpningsområde för jävsgrunder
 • Jäv för fullmäktigeledamot i fullmäktige
 • Partsjäv
 • Ombudsjäv
 • Intressejäv
 • Anställnings- och uppdragsjäv
 • Samfundsjäv och undantag från samfundsjäv
 • Styrnings- och tillsynsjäv
 • Opartiskheten äventyras av annat särskilt skäl
 • Tvåinstansjäv (tillämpas inte i kommunalförvaltningen)
 • Närstående enligt bestämmelserna om jäv
 • Avgörande av jävsfrågor
 • Verkan av jäv 

 

Kommunforbundet.fi

Valbarhet till samkommunens organ

Valbarhet till fullmäktige
Kommunförbundets cirkulär 8/80/2012, Heikki Harjula, 17.4.2012

Val av samkommunens organ
Kommunförbundets cirkulär 20/80/2012, Heikki Harjula, 24.10.2012

Val av ledamöter till kommunstyrelsen, nämnder och övriga organ
Kommunförbundets cirkulär 19/80/2012, Heikki Harjula, 24.10.2012

tags
Ida Sulin

Förnamn
Ida
Efternamn
Sulin
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2467
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • språklagen
 • jämlikhet och likaberättigande
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
EU- och internationella frågor; Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
Susanna Ijäs

Förnamn
Susanna
Efternamn
Ijäs
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2097
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
Kirsi Mononen

Förnamn
Kirsi
Efternamn
Mononen
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2473
Ansvarsområden
 • strukturförändringar och samarbetet mellan kommunerna
 • ledning och styrning av kommunkoncernen
 • ekonomi och revision
 • kommunallagen
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
Riitta Myllymäki

Förnamn
Riitta
Efternamn
Myllymäki
ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2463
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
 • vallagstiftningen
 • språklagen
 • kommunsammanslagningar
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
Saija Haapalehto

Förnamn
Saija
Efternamn
Haapalehto
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2308
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och datasekretess
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister
Palvelusähköposti hallintolakimiehet

Förnamn
Palvelusähköposti
Efternamn
hallintolakimiehet
forvaltningsjuristerna[at]kommunforbundet.fi

Kontaktinformation
Ansvarsområden
 • Servicepost förvaltningsjuristerna

 • Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 • Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

 • forvaltningsjuristerna@kommunforbundet.fi

Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Team
Palvelusähköpostit
Tarja Krakau

Förnamn
Tarja
Efternamn
Krakau
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2592
Ansvarsområden
 • kommunallagen och allmän kommunalrätt
 • förvaltningsförfarandet
 • offentlighet och allmän kommunalrätt
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska ärenden
Juridiska enhetens förvaltningsjurister; Kommunförbundets jurister