Uppdaterade anvisningar: Jäv på grund av en persons dubbelroll

Lagen gör det möjligt att delta i både kommunens och välfärdsområdets verksamhet samtidigt. En person kan därför ha förtroendeuppdrag, tjänsteuppdrag eller arbetsuppgifter både i kommunen och inom välfärdsområdet. Kommunerna måste i enlighet med jävsbestämmelserna i kommunallagen och förvaltningslagen beakta eventuella jäv som beror på dubbelroller.

I maj 2023 har vi uppdaterat våra anvisningar från förra året.

Kommunförbundets förvaltningsjurister ger i sina anvisningar (uppdatering 1.6.2023) råd om hur dubbelroller ska tolkas ur jävssynpunkt.

Vad betyder jäv?

Syftet med jävsbestämmelserna är att trygga att ärenden behandlas opartiskt och att invånarna kan lita på att beslutsfattandet sker korrekt. Jäv innebär att en person (i förtroendeuppdrag) har ett sådant förhållande till ett ärende eller till parterna att det kan äventyra personens opartiskhet när ärendet behandlas.

Den som är jävig får inte delta i behandlingen av ett förvaltningsärende hos en myndighet, dvs. hos organ i välfärdsområdet eller kommunen. Med behandling avses alla åtgärder inom ramen för förvaltningsförfarandet som på något sätt kan påverka beslutet i ärendet.

Jävet gäller alla behandlingsskeden från början av beredningen till verkställigheten. En jävig person får inte

  • föredra eller bereda ett ärende som ska behandlas
  • delta i beslutsfattandet som ledamot av organet
  • sköta uppgifter som anknyter till verkställigheten av beslutet.

Om en jävig person deltar i behandlingen av ett ärende, tillkommer beslutet i oriktig ordning. Ett beslut som tillkommit i oriktig ordning kan hävas om ändring söks i beslutet.

Välfärdsområdets myndigheter kan också själva rätta fel i förfarandet i enlighet med 50 § i förvaltningslagen.

Det är också viktigt att beakta en allmän felaktig uppfattning: jäv är en annan sak än valbarhet. Jäv hänför sig till behandlingen av ett enskilt ärende hos en myndighet, medan valbarhet handlar om huruvida någon överhuvudtaget kan bli vald till ett visst organ.

Kommunförbundets webbplats erbjuder nyttig information om jäv även för välfärdsområdena.

 

Läs mer

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.