Anvisningar om hur man ansöker om rökförbud

Ett bostadsbolag kan hos kommunen ansöka om att kommunen meddelar rökförbud på lägenhetsbalkongerna, utomhusområdena och på vissa villkor också inne i lägenheterna. Valvira, Disponentförbundet, Fastighetsförbundet, Kommunförbundet och Helsingfors stad har utifrån respons preciserat tidigare utgivna anvisningar och blanketter för ansökan om rökförbud.

Större process än rökförbud på balkonger

Rökförbud enligt tobakslagen får meddelas i ett bostadsrum i en lägenhet endast om spridningen av rök inte genom en reparation eller ändring av konstruktionerna skäligen kan förhindras. Rökförbud förutsätter också att bostadsrummets innehavare innan förbudet meddelas har getts möjlighet att förhindra spridningen av rök genom egna åtgärder. Rökförbud inne i en lägenhet meddelas främst vid konkreta rökolägenheter. 

  • När ett bostadsbolag ansöker om rökförbud ska bolaget visa upp en i första hand skriftlig utredning om att förutsättningarna för rökförbud uppfylls, påpekar Päivi Vepsäläinen, ledande miljöinspektör vid Helsingfors miljöcentral.

Undantagsfall och omsorgsfulla förberedelser

För bostadsbolag lönar det sig endast i undantagsfall att ansöka om rökförbud inne i lägenheter. Först bör bolaget utreda om spridningen av rök kan förhindras genom exempelvis vanliga reparationer och regleringar av ventilationen som bolaget har skyldighet att utföra.

För att ett bostadsbolag ska kunna ansöka om rökförbud inne i en lägenhet ska bolaget bland annat visa upp en sådan teknisk utredning som stöder bostadsbolagets syn på att spridningen av rök inte kan förhindras genom reparation eller ändring av konstruktioner som utförs genom skäliga åtgärder och till rimliga kostnader. Myndigheten avgör om de nödvändiga reparationerna och ändringarna är skäliga eller oskäliga. Likaså ska bostadsbolaget ge en utredning om att bostadsrummets innehavare har getts möjlighet att förhindra spridningen av rök genom egna åtgärder. Bolaget ska dessutom komma ihåg att skyldigheten att höra innehavaren innan ansökan görs också gäller ansökan om meddelande av rökförbud inne i ett bostadsrum.

  • Omsorgsfullt genomförda föråtgärder och en välberedd ansökan underlättar myndighetens arbete avsevärt och garanterar att kostnaderna för myndighetsbehandlingen hålls på en rimlig nivå, framhåller Jenni Hupli, huvudjurist vid Fastighetsförbundet. 

Anvisningar:

Närmare upplysningar:

Tags