Den nya lagen om allmänna bibliotek trädde i kraft 1.1.2017

Kirjasto

Lagen om allmänna bibliotek som trädde i kraft i början av år 2017 ersätter den tidigare bibliotekslagen (904/1998) och statsrådets förordning (406/2013).  Enligt lagen har kommunen till uppgift att sörja för verksamheten vid allmänna bibliotek. 
Syftet med lagen är att främja befolkningens likvärdiga möjligheter till bildning och kultur; tillgången till och användningen av information; läskulturen och en mångsidig läskunnighet; möjligheterna till livslångt lärande och utveckling av kompetensen; ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet.

​Kommunen har fortfarande till uppgift att sörja för verksamheten vid allmänna bibliotek. En kommun kan ordna ett allmänt biblioteks verksamhet själv eller i samverkan med andra kommuner eller på något annat sätt. Kommunen ansvarar för att verksamheten är lagenlig. 

I den nya lagen har det allmänna bibliotekets uppgifter fastställts för första gången. Enligt 6 § i lagen har ett bibliotek till uppgift att erbjuda tillgång till material, information och kulturellt innehåll; tillhandahålla en mångsidig och tidsenlig samling; främja läsning och litteratur; tillhandahålla informationstjänster, handledning och stöd vid inhämtning och användning av information och för att främja en mångsidig läskunnighet; erbjuda lokaler för lärande, fritidsintressen, arbete och medborgarverksamhet; samt främja en samhällelig och kulturell dialog.

Ett allmänt bibliotek ska ha ändamålsenliga lokaler, modern utrustning samt en tillräcklig och kunnig personal. I tillhandahållandet av tjänsterna bör vikt läggas vid att jämställdheten stärks och vid gemenskap, pluralism och kulturell mångfald. En förändring jämfört med tidigare är att det från januari 2017 är möjligt att avgiftsfritt reservera det allmänna bibliotekets egna material. Dessutom är användning, utlåning och reservering av de allmänna bibliotekens egna material samt handledning och rådgivning avgiftsfria.

Kraven på behörighet och utbildningsstruktur för bibliotekspersonalen och bibliotekschefen har förenklats. Biblioteket ska ha tillräckligt många anställda med utbildning inom biblioteks- och informationsområdet och tillräckligt många andra anställda. Av den som arbetar med sakkunniguppgifter krävs lämplig högskoleexamen, om inte något annat följer av uppgifternas art. Den som leder det kommunala biblioteksväsendet ska ha lämplig högre högskoleexamen.

 

Mer på webben

Etiketter