Markanvändnings- och bygglagen

Flexiblare planläggnings- och bygglov

​Förslagen till ändring av markanvändnings- och bygglagen när det gäller flexiblare planläggnings- och bygglov sänds på remiss.

De förslag som arbetsgruppen berett gäller närings-, trafik- och miljöcentralens tillsynsverksamhet och roll, bestämmelserna om stora detaljhandelsenheter, en utvidgad användning av generalplanen som grund för bygglov, flexiblare detaljplaneprocesser och tydligare bestämmelser om behovet av planering. Vidare har arbetsgruppen gett förslag till ändringar i tillståndsplikten för miljöåtgärder. Största delen av förslagen är positiva med tanke på kommunerna och kan anses bidra till flexiblare processer.

Förslaget att ändra lagen så att detaljplanebestämmelser om en detaljhandelsenhets kvalitet och storlek inte i fortsättningen ska kunna ges kan Kommunförbundet inte gå med på. Ändringen skulle ge kommunerna sämre möjligheter att vid behov styra förläggningen av service i förhållande till boende och trafikförbindelser. Sämre förutsättningar att planera servicenätet och trafiken minskar kontrollen över utvecklingen av lokalsamhällena. På den punkten har Finlands Kommunförbund anmält avvikande åsikt till arbetsgruppens förslag. Sammanlagt fem avvikande åsikter har anmälts till arbetsgruppens förslag.

 

Närmare upplysningar:

  • Ritva Laine, direktör,
    Regioner och samhällen
    tfn 050 521 5749

  • Ulla Hurmeranta, ledande jurist, tfn 050 382 7357 

 

Mer på webben:

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.