Frågor om kemikalielager, avtal om industriavloppsvatten och partsförhållanden utreds

Miljöministeriet har inlett projektet KETJUA som består av tre delprojekt som gäller kemikalielager, avtal om industriavloppsvatten och parter.

Konsulter för projektet är Ekoleima Ay & Enlawin Consulting Oy och utredningen väntas bli klar i oktober 2017. Kommunförbundet företräds i styrgruppen av Miira Riipinen, miljöchef, och Nelli Tikka, jurist. Närmare upplysningar om projektet ger Anneli Karjalainen, konsultativ tjänsteman vid Miljöministeriet.

Delprojekt 1. Smidigare miljötillståndsförfarande för kemikalielager

Avsikten med projektet är att se över och samordna arbetsfördelningen mellan Säkerhetsteknikcentralen TUKES, det kommande statliga tillstånds- och tillsynsverket LUOVA samt de kommunala miljötillståndsmyndigheterna. Projektet ska utreda vilka ändringar som behövs i lagstiftningen för att tillstånd som enligt miljöskyddslagen krävs för kemikalielager utanför grundvattenområden ska kunna kombineras med tillståndshandläggningen enligt kemikaliesäkerhetslagen.

Delprojekt 2. Avtal om industriavloppsvatten

Delprojektet ser över arbetsfördelningen mellan kommunala avloppsverk och miljötillståndsmyndigheter. Här granskas dagens lagstiftning och praxis och utifrån granskningen utreds förhållandet mellan miljötillstånd och avtal om industriavloppsvatten samt eventuella överlappningar.

Delprojekt 3. Partsförhållanden

Delprojektet ingår i strävandena att göra tillståndsprocessen smidigare genom att systematisera och rikta hörandet och sökandet av ändring noggrannare. Projektet utreder bland annat utifrån rättspraxis frågan om parter såsom den regleras i miljöskyddslagen och vattenlagen. Dessutom granskas partsförhållandena ur förvaltningsförfarandets och förvaltningsprocessens synvinkel.

Delprojekten ingår i projekten 1 och 7 i tredje fasen av revideringen av miljöskyddslagen.

Etiketter