Klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Den nya lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) träder i kraft 1.3.2017. 
Lagen föreskriver om avgifterna som tas ut för den daghems- och familjedagvård som kommunen tillhandahåller. Lagen gäller inte heller framöver privat småbarnspedagogik. Liksom förut bestäms klientavgiften enligt familjens storlek och inkomster samt den tid barnet deltar i småbarnspedagogiken.

a​​Den maximiavgift som fastställs i lagen ändras inte. Högsta avgift för första barnet är 290 euro, liksom nu. Bestämmelserna om avgiftsfri småbarnspedagogik förblir också oförändrade och även i framtiden tas avgifter lägre än 27 euro per barn inte ut. Avgiften för nästa barn förändras på så vis att avgiften är högst 90 procent av avgiften för det yngsta barnet, dvs. högst 261 euro. Förändringen gäller framöver alla syskon på den här punkten. För de följande barnen bestäms avgiften som förut, avgiften är högst 20 procent av avgiften för det yngsta barnet, dvs högst 58 euro.

I den nya lagen förändras begreppsdefinitonerna. Med småbarnspedagogik på heltid avses småbarnspedagogik som omfattar minst 35 timmar per vecka. Småbarnspedagogik på deltid avser småbarnspedagogik som omfattar mindre än 35 timmar per vecka.
 Om ett barn deltar i småbarnspedagogik högst 20 timmar per vecka får månadsavgiften uppgå till högst 60 procent av avgiften för småbarnspedagogik på heltid, dvs. högst 0–174 euro beroende på familjens inkomster. Om ett barn deltar i småbarnspedagogik minst 35 timmar per vecka, kan avgiften för småbarnspedagogik på heltid tas ut som månadsavgift. Om ett barn deltar i småbarnspedagogik i genomsnitt mer än 20 timmar men mindre än 35 timmar per vecka, kan kommunen ta ut en avgift i relation till den tid barnet deltar i småbarnspedagogik.

Som familjens inkomster beaktas de skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomsterna samt de skattefria inkomsterna för barnet, dess förälder eller någon annan vårdnadshavare samt för en person som lever med föräldern eller vårdnadshavaren i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden.

I den nya lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken höjdes inkomstgränserna som ligger till grund för avgiften för familjer om två eller tre personer, för vilka avgifterna alltså minskade. Avgiftsprocenterna förblir oförändrade.

Familjens storlek,         Inkomstgräns,                Högsta avgiftsprocent
personer                        euro/månad

​             ​  Ny    ​1.3.2017​Ny​1.3.2017
 ​ 2     1403​1915​11,5​11,5​
​31730​​1915​​9,49,4​
​42053​​20537,9​​7,9​​
​52191​2191​7,97,9​​
​6​2328​2328​7,9​7,9

Liksom i nuläget justeras inkomstgränserna och maximiavgifterna i fortsättningen med två års mellanrum (indexjustering). Förändringar i enlighet med följande justering träder i kraft 1.8.2018, justeringen meddelas senast vid utgången av år 2017.  

 

Beslut som kommunerna måste fatta (om t.ex. indexjusteringar) när lagstiftningen om klientavgifter ändras

•  Kommunerna bör fatta beslut i organ om ändring av klientavgifterna för dagvård. Dessutom ska klientspecifika beslut fattas i den förändrade situationen. 

•  De dagvårdsavgifter som anges i klientavgiftslagen är maximibelopp. Kommunen kan i ett förtroendeorgan besluta att avgifter tas ut till lägre belopp än de maximala eller att avgifter inte tas ut över huvud taget. 

•  Ett beslut om avgifter kan inte fattas så att man bestämmer att en höjd avgift tas ut retroaktivt (14.4.1994/1512 HFD 1994). A 22). Riksdagens justitieombudsman har träffat ett liknande avgörande: Kommunen hade inte rätt att påföra klientavgifter retroaktivt (3199/2009).

•  Till god praxis hör också att klienterna informeras om förändringarna.

•  Klientdatasystemen kan behöva uppdateras

 

Mer på webben

Läs mer om dessa teman