EU och internationell verksamhet

Komissionens vitbok om EU:s framtid

Den 1 mars 2017 publicerade kommissionen en vitbok om EU:s framtid. De utmaningar som unionen står inför har varit utgångspunkten för en bredare diskussion om EU:s framtid. Ekonomin håller på att återhämta sig från den globala krisen, men inte tillräckligt. I en del av Europas grannländer är läget instabilt. Det har lett till den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Också förtroendet för EU har minskat. Kommissionen understryker att den nuvarande situationen inte nödvändigtvis behöver begränsa Europas framtid. Unionen har ofta tidigare byggts under kristider.

I vitboken lägger kommissionen fram fem scenarier för Europas utveckling fram till år 2025:

  • Fortsätta som förut

EU27 går vidare med sin positiva reformagenda

  • Den inre marknaden prioriteras.

EU27 är oeniga om fler gemensamma insatser på en rad olika politikområden och därför riktas uppmärksamheten gradvis om till vissa centrala aspekter av den inre marknaden.

  • De som vill ha mer gör mer

EU fortsätter som tidigare, men låter de medlemsländer som så vill göra mer tillsammans på specifika områden.

  • Göra mindre men göra det effektivare

EU27 satsar på att göra mer och göra det snabbare inom utvalda områden, och gör mindre på andra områden där man anser att mervärdet är litet

  • Göra mycket mer tillsammans

EU27 beslutar att göra mycket mer tillsammans på alla politikområden.

Kommunförbundet har gett ett ställningstagande om kommissionens vitbok. Kommunförbundet vill poängtera att den Europeiska unionens framtid påverkar kommunerna och landskapen på många olika sätt. Det är knappast troligt att något av kommissionens fem framtidsscenarier förverkligas i sin helhet. Unionens framtid kommer sannolikt att bygga på en kombination av de olika scenarierna. EU:s verksamhet bör ge mervärde för hela Europa: för medborgare, medlemsstater, kommuner och regioner, företag och organisationer. Den lokala och regionala nivån bör ses som EU:s resurs.

Den svenska översättningen av bilagan kommer inom kort.

 

Etiketter