Kommunförbundet önskar att fortroendevalda och kommunalvalskandidater avger jämställdhetslöfte i anknytning till kampanjen 100 jämställdhetsgärningar inför Finlands självständighet

Kommunförbundet önskar att alla kommunalvalskandidater avger ett kort formulerat löfte om hur han eller hon kommer att främja jämställdheten mellan kvinnor och män. Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå är ett bra politiskt och praktiskt verktyg för att främja jämställdhet, som kandidaterna gärna kan utnyttja.

  • Under våra hundra år av självständighet har jämställdheten mellan män och kvinnor i Finland gjort stora framsteg. Arbetet är ändå inte klart och det finns mycket att göra för att främja jämställdheten för såväl kvinnor och flickor som män och pojkar. Inför Finlands självständighets 100-årsjubileum 2017 betonar Kommunförbundet jämställdhetens betydelse för tryggandet av kommuninvånarnas välfärd och jämlika möjligheter såväl inom politiken, servicen, arbetet som ur säkerhetssynpunkt. Främjandet av jämställdheten mellan män och kvinnor bör också utgöra ett inslag i de nya landskapens och de framtida kommunernas verksamhet, betonar Kommunförbundets styrelseordförande Sirpa Paatero.

Kommunförbundet rekommenderar att kommunerna, samkommunerna och de nya landskapen förbinder sig att följa Den europeiska deklarationen om jämställdhet och att omsätta jämställdhetsgärningarna i praktiken. Samtidigt förbinder sig även Finlands Kommunförbund att genomföra deklarationens principer. Jämställdheten mellan kvinnor och män varken främjas eller är dagens samtalsämne av sig själv. Detta kräver politisk vilja – i kommunerna och landskapen är det de förtroendevalda som fattar besluten. 

Kommunförbundet deltar i kampanjen 100 jämställdhetsgärningar som en del av festligheterna kring 100-årsjubileet för Finlands självständighet. Med jämställdhetsgärningar avses konkreta åtgärder genom vilka vi förbättrar jämställdheten mellan könen i det finländska samhället. Jämställdhetsgärningar kan utföras av företag, kommunerna, statliga verk, olika organisationer, läroanstalter, medierna och arbetsmarknadsorganisationerna. Kvinnoorganisationernas Centralförbund och Delegationen för jämställdhetsärenden TANE koordinerar projektet.

  • I jämställdhetsarbetet deltar till exempel alla ämbetsverk vid Helsingfors stad. Uleåborgs stad deltar i projektet 100 jämställdhetsgärningar genom en enkät om hur likabehandling och jämställdhet förverkligas i Uleåborgs stads tjänster. Uleåborgs universitet utreder ämnesvalet i gymnasiet. YLE ämnar förbättra jämställdheten i sin sportbevakning. Ministrarna Timo Soini och Kai Mykkänen vid Utrikesministeriet ska delta i kampanjen, likaså statssekreteraren, understatssekreterarna, avdelningscheferna samt de biträdande avdelningscheferna. Det är viktigt att föra fram jämställdhetens betydelse för det finländska välfärdssamhällets utveckling under de senaste 100 åren, nu och i framtiden, säger sakkunniga Sinikka Mikola vid Kommunförbundet. 

Med hjälp av Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, som utarbetats av de europeiska kommunorganisationernas paraplyorganisation CEMR (Council for European Municipalities and Regions), kan kommunerna i överensstämmelse med finländsk lagstiftning främja sitt engagemang i det praktiska jämställdhetsarbetet. Än så länge har endast 16 kommuner och 2 landskapsförbund antagit deklarationen om jämställdhet. I Europa har deklarationen undertecknats av 1 625 kommuner och regioner, i Sverige av 102 kommuner och 18 landsting. 

Närmare information om 100 jämställdhetsgärningar.

Etiketter