Kommunförbundet utreder situationen inom barnskyddet i fastlandskommunerna

Kommunförbundet sammanställer riksomfattande information om situationen inom barnskyddet genom en enkät som skickats till kommunerna och samkommunerna.

Då social- och hälsovårdsreformen närmar sig finns det skäl att utreda nuläget inom barnskyddet. Hur fungerar samarbetet mellan barnskyddet och andra myndigheter, hur tillgängliga är de tjänster som behövs och med vilka resurser görs barnskyddsarbetet? Dessutom kartläggs de tillfrågades synpunkter på social- och hälsovårdsreformen, i synnerhet med beaktande av barnskyddets särskilda behov.

Resultaten används i beredningen av social- och hälsovårdsreformen och i förändringsstödet för kommunerna och landskapen. Enkäten ger en helhetsbild av nuläget inom barnskyddet på nationell nivå. Ur materialet sammanställs också landskapsvisa översikter som kan utnyttjas i beredningen av vårdreformen inom landskapen.

För tillfället ansvarar 180 anordnare för ordnandet av barnskydd i fastlandskommunerna: Totalt 139 kommuner ordnar barnskyddet i egen regi, 22 samkommuner ordnar barnskyddet för 118 kommuner och 19 ansvarskommuner ordnar barnskyddet för 38 kommuner.

Antalet anordnare har minskat betydligt jämfört med situationen för fem år sedan då Kommunförbundet senast utredde situationen inom barnskyddet. Samkommunens roll som anordnare av barnskyddet har förstärkts. Samkommunernas organiseringsansvar omfattar nu 42 kommuner fler än för fem år sedan. Andra sätt att organisera tjänsterna, såsom modellen med en ansvarig kommun och tjänster i kommunens egen regi, har i gengäld minskat.

Enkätresultaten publiceras redan innan slutrapporten ges ut så att beredarna av vårdreformen och beslutsfattarna kan ta del av kommunfältets synpunkter. Slutrapporten publiceras vid konferensen för social- och hälsovårdsledningen i Kommunernas hus den 6–7 februari 2018.

Slutrapporten om kommunenkäten inom barnskyddet år 2012 (på finska)

Etiketter
Aila Puustinen-Korhonen

Aila Puustinen-Korhonen

Sakkunnig
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2610, +358 50 344 6884
Ansvarsområden
  • barnskydd och övriga socialtjänster för barnfamiljer, kostnader, statistik och utveckling i anslutning till dessa
  • Kommunförbundets barnskyddsnätverk
  • barnskyddstimmen