Kommunallagen

Kommunförbundets mall för förvaltningsstadga

Förvaltningsstadgan är ett viktigt styrmedel för kommunernas och samkommunernas förvaltning och verksamhet samt organens sammanträdesförfarande. Inom det kommunala beslutsfattandet ska bestämmelserna i lagstiftningen och i förvaltningsstadgan iakttas.

​Varje kommun och samkommun ska ha en förvaltningsstadga där alla frågor som ska fastställas i en instruktion samlas. Förvaltningsstadgan ska innehålla behövliga bestämmelser enligt förteckningen i 90 § i kommunallagen (410/2015). Vid ingången av nästa fullmäktigeperiod ska kommunerna och samkommunerna ha en godkänd förvaltningsstadga enligt 90 § i kommunallagen.

Tillämpning av bestämmelserna i mallen

Kommunallagen trädde i kraft den 1 maj 2015, men till stora delar tillämpas den först från 1 juni 2017. Före det tillämpas motsvarande bestämmelser i kommunallagen från år 1995. Mallen för förvaltningsstadga bygger på den lagstiftning som gäller den 1 juni 2017. Mallen är utarbetad ur kommunens synvinkel, men den kan så gott som oförändrad tillämpas också i samkommunerna.

Innehållet i mallen

Mallen för förvaltningsstadga är indelad i fyra delar och 16 kapitel.

  • Del I Ordnandet av förvaltningen och verksamheten
  • Del II Ekonomi och kontroll
  • Del III Fullmäktige
  • Del IV Besluts- och förvaltningsförfarandet

Utöver den allmänna motiveringen förklaras mallbestämmelsernas innehåll och den lagstiftning som bestämmelserna anknyter till genom motiveringar i paragraferna. I kapitel 12 bestäms om fullmäktiges sammanträdesförfarande och i kapitel 15 om de övriga organens sammanträdesförfarande. Helheten av bestämmelser om sammanträdesförfarande har inte splittrats med otaliga hänvisningar mellan dessa kapitel, utan kapitlen innehåller bestämmelser med samma innehåll och motiveringar.

Tvåspråkiga kommuner och samkommuner

Förvaltningsstadgan för tvåspråkiga kommuner och samkommuner ska ha behövliga bestämmelser som bidrar till att de i språklagen tryggade språkliga rättigheterna förverkligas. I kommuner och samkommuner där samiska språklagen ska iakttas kan man i tillämpliga delar tillämpa det som sägs om tvåspråkiga kommuner i mallen för förvaltningsstadga.

Grunderna för arvoden och ersättningar till de förtroendevalda

Fullmäktige beslutar om grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner. Kommunförbundet ger ut en mall för bestämmelser om grunderna för arvoden och ersättningar till de förtroendevalda med tillämpningsanvisningar vid årsskiftet 2016/2017. Mallen ges ut på svenska några veckor senare.

Om kommunen vill slå fast grunderna för arvoden och ersättningar i en instruktion, är det ändamålsenligt att bestämmelserna tas med som ett eget kapitel i förvaltningsstadgan.

Beredningen av mallen för förvaltningsstadga   

Mallen har beretts vid juridiska enheten. Förvaltningsteamet har arbetat fram utkast och motiveringar till paragraferna varannan tisdag i ett halvt års tid. Det roligaste för oss förvaltningsjurister var att finslipa bestämmelserna om sammanträdesförfarande. Vi vände oss till de sakkunniga vid förbundets kommunalekonomiska enhet i frågor om ekonomi och kontroll, till de sakkunniga inom dokumentförvaltning i frågor om myndigheternas dokumentförvaltning samt till juristerna vid KT Kommunarbetsgivarna i frågor om befogenhetsfördelning i beslutsfattande inom personaladministrationen.  

Under beredningens gång lade vi fram utkasten för behandling i Kommunförbundets nätverk, och vi fick kommentarer och uppslag av kommunala tjänsteinnehavare och beslutsfattare. I januari 2016 ordnades en öppen diskussion i Kommunernas hus. I slutet av februari lade vi ut utkastet till mall för förvaltningsstadga på webben för kommentarer.

 

Tack till alla som kom med synpunkter!​

 

Läs mer

Publikation Förvaltningsstadga för kommunen (2020)
År 2020 utgavs en uppdaterad version av mallen för förvaltningsstadga, som finns under länken. I samband med uppdateringen ändrades och utvidgades också mallens struktur en aning. Avgiftsfri e-publikation. Kommunförbundets publikationsbank.