Kommunförbundets vision: Finlands framgång skapas lokalt

Kommunförbundets nya strategi för perioden 2017–2021 godkändes i förbundets fullmäktige 24.11.2016. Kommunförbundets nya vision ”Finlands framgång skapas lokalt” är avsedd att ange riktningen för förbundet, hela kommunfältet och vårt samhälle.

Budskapet i visionen är att hållbara lösningar för att främja välfärden och livskraften utvecklas bäst nerifrån uppåt enligt närhetsprincipen i lokalsamhällena, kommunerna, städerna, stadsorterna och landskapen – från de egna utgångspunkterna och särdragen i verksamhetsmiljön.

I framtiden bör kommunerna och landskapen ha tillräckliga ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar och frihet att genomföra sina uppgifter. Invånarnas möjligheter att delta och påverka frågor i närmiljön är fundamentet för Finlands framgång.

Kommunförbundet bygger en hållbar framtid tillsammans med kommunerna och landskapen

Budskapet i Kommunförbundets nya mission ”Tillsammans med kommunerna och landskapen bygger vi en hållbar framtid” är att en sammanhållen helhet bestående av kommuner och landskap så smidigt som möjligt ger service till de gemensamma invånarna och sammanslutningarna i framtiden.

Kommunförbundets uppgift är att samordna socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara lösningar för de olika behoven i kommunerna och landskapen. Förbundets verksamhet bygger på starka partnerskap och nätverksbaserat samarbete.

Utgående från sin nya strategi utreder och bereder Kommunförbundet möjligheterna att inrätta en gemensam organisation för kommunerna och landskapen genom att ändra den nuvarande. Kommunförbundet har också inrättat en utredningsgrupp för att gestalta framtiden i kommunerna och landskapen ur ett organisationsperspektiv.

Steget före

Framsynt intressebevakning, utveckling och service ger Kommunförbundets medlemmar mest mervärde. Därför vill Kommunförbundet stärka sin prognosförmåga i all verksamhet. Förbundet stöder kommunerna och landskapen i förändringshanteringen och prognostiseringen. Det centrala syftet med intressebevakningen är att proaktivt sörja för att kommunerna i framtiden har en nyckelroll som främjare av livskraft, kompetens och välfärd.

Samarbete över gränserna

Kommunförbundets mål är att kommunerna och landskapen ska bilda en helhet som på bästa sätt arbetar för invånarna och sammanslutningarna. Kommunförbundet vill främja samarbetet mellan aktörerna på regional och nationell nivå. Också inom Kommunförbundet stärks det sektorsövergripande samarbetet mellan kommunerna och de nya landskapen. Vår verksamhet bygger på partnerskap och nätverkande med kommunerna och landskapen.

Nyskapande kultur

De kommande åren förutsätter kraftfull förändringshantering i kommunerna och landskapen. Samtidigt vill Kommunförbundet stödja uppkomsten av en verksamhetskultur som är inriktad på försök och förnyelse och som gagnar ekonomin och verksamheten. Också inom Kommunförbundet främjas en verksamhetskultur som är inriktad på ständig förnyelse och försök.

Smidig strategi

Förnyelsen av Kommunförbundets strategi sker under en tid då kommunernas, Kommunförbundets och hela den offentliga förvaltningens omvärld präglas av ett stort antal osäkerhetsfaktorer på grund av framför allt vård- och landskapsreformen. Kommunförbundet bedömer situationen fortlöpande och är beredd att vid behov uppdatera sin strategi allteftersom läget förändras. I den årliga verksamhetsplanen konkretiseras Kommunförbundets strategi som mål för intressebevakning, utvecklingsverksamhet och sakkunnigtjänster.

Lägg till ny kommentar

Ren text

  • Inga HTML-taggar tillåtna.
  • Rader och stycken bryts automatiskt.
  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.