Konferensen för social- och hälsovårdsledningen hölls i Kommunernas hus 14–15.2.2017.

​I konferensen deltog cirka 300 direktörer inom den kommunala social- och hälsovården från olika delar av Finland. Under konferensen diskuterades social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen. Konferensen är ett utmärkt tillfälle för ministerierna och kommunala företrädare att nätverka och utbyta synpunkter med varandra. För arrangemangen svarade Kommunförbundet och Social- och hälsovårdsministeriet i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd och stiftelsen Huoltaja-säätiö.

Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen öppnade konferensen. Koskinen lyfte fram utmaningarna med tidsplanen för landskaps- och vårdreformen. Kommunförbundet erbjuder förändringsstöd för kommunerna och landskapen.

 

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula betonade betydelsen av noggrann beredning för ett lyckat slutresultat. Understatssekreterare Tuomas Pöystiuppmuntrade kommunerna att i sina utlåtanden om valfrihetslagen särskilt ta ställning till tre helheter: genomförandet av integrationen, finansieringen och verkställandet av valfrihetsreformen. Pöysti betonade i sitt föredrag att tillhandahållandet av vårdtjänster förutsätter kompetens.

 

Landskapsreformens förändringsledare Pauli Harju och Birkalands förändringsledare Kari Hakari behandlade i sina föredrag den enhetliga helhet som kontaktytorna mellan landskapet och kommunen utgör. Pauli Harju framhöll att kommunerna och landskapen är breda aktörer som stöder sig på självstyrelsen och vars samarbetsförmåga avgör reformens utfall. Kari Hakari presenterade Tammerfors alliansmodell i vilken alla aktörer inom kommunen och landskapet samt privata aktörer och organisationsaktörer agerar för att uppnå ett gemensamt mål. Hakari ställde frågan om det här kunde vara modellen för framtidens vård- och landskapsreform.

 

Överdirektör Outi Anttilas föredrag om valfriheten väckte livlig diskussion och många frågor. I synnerhet möjligheterna och begränsningarna när det gäller kundsedlar och användningen av egna tjänster vid landskapets affärsverk upplevdes som oklara.

​​

Timo Keistinen, medicinalråd, och Satu Karppanen, rådgivande tjänsteman, informerade om vilka konsekvenser jourreformen har för primärvården. 

I informationsinslagen presenterades digitala lösningar, informationsledning, social- och hälsovårdstjänster under utveckling och kundens delaktighet i serviceutvecklingen. 

 

Föredrag från konferensen för social- och hälsovårdsledningen (på finska)

 

Etiketter