Landskapen förbereder tillsättandet av temporära förvaltningar

Enligt lagutkasten bildas landskapen som offentligrättsliga sammanslutningar 1.7.2017 med stöd av införandelagen. Landskapets temporära beredningsorgan svarar för beredningen av landskapets verksamhet och förvaltning fram tills landskapsfullmäktige valts och landskapsstyrelsen inlett sin verksamhet.

​Beredningsorganets ledamöter är tjänsteinnehavare. De kvarstår i tjänst hos den organisation från vilken de valts till ledamot i beredningsorganet kvarstår. De befrias ändå från sina ordinarie uppgifter så att de vid behov kan delta i beredningsorganets arbete på heltid.

Enligt de preliminära bedömningar som landskapen gett torde arbetstiden för tjänsteinnehavarna i beredningsorganet i tio landskap vara under 20 procent och i sju 20–80 procent. Endast i ett landskap kan arbetstiden för tjänsteinnehavarna i den temporära förvaltningen enligt nuvarande uppskattning uppgå till över 80 procent.

Landskaps- och förändringsledarna: den statliga finansieringen är otillräcklig

Åtta landskap bedömde preliminärt att verksamhetskostnaderna för den temporära förvaltningen (IKT-kostnader ej inräknade) mellan juni och december 2017 uppgår till högst 600 000 euro. Sex landskap uppskattade sina kostnader till mellan 600 001 och 1,2 miljoner euro. Fyra landskap bedömde att verksamhetskostnaderna kommer att överstiga 1,2 miljoner euro.

De sammanlagda verksamhetskostnaderna för de temporära förvaltningarna innevarande kan alltså på basis av landskapens bedömningar uppgå till 17 miljoner. I statsbudgeten för 2017 har för närvarande reserverats sammanlagt 9 miljoner euro för finansieringen av den temporära förvaltningen.

Landskapsdirektörerna och landskapsreformens förändringsledare anser att den otillräckliga statliga finansieringen hotar att i en del av landskapen stoppa hela igångkörningen av vård- och landskapsreformen redan under hösten. De lämnade in ett ställningstagande till Finansministeriet 10.2.2017 (på finska)​​.​​

 

På Kuntaliitto.fi

Etiketter