Lättnader angående avloppsvatten i glesbygden – kommunerna får anvisningar

Bestämmelserna om hantering av avloppsvatten i glesbygden har än en gång ändrats delvis. Lagen om ändring av miljöskyddslagen (19/2017 resp. 527/2014) och den nya förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (157/2017), som utfärdats med stöd av lagen, trädde i kraft 3.4.2017. Bestämmelserna har gjorts rimligare i enlighet med regeringsprogrammet. Ändringarna gäller fungerande avloppsvattensystem som baserar sig på de krav vid byggnadstidpunkten som gällde före 2004 eller på ett bygglov som beviljats före 2004. Systemens placering bestämmer när de ska uppfylla kraven på behandling av avloppsvatten.

På stränder och grundvattenområden ska systemet för behandling av avloppsvatten uppfylla reningskraven på basnivå senast 31.10.2019. Om kommunen i sina miljöskyddsföreskrifter dessutom har klassificerat stränderna och grundvattenområdena som känsliga områden, ska systemet uppfylla kommunens strängare reningskrav likaså senast 31.10.2019. Den ursprungliga tidsfristen har nu justerats för tredje gången.

Det som är nytt är att på andra områden ska systemen för behandling av avloppsvatten uppfylla reningskraven på basnivå eller, beroende på kommunens miljöskyddsföreskrifter, strängare reningskrav först i samband med en annan reparation.

I miljöskyddsföreskrifterna kan kommunerna såsom tidigare meddela strängare krav på behandlingen av avloppsvatten än vad lagen gör, men det anmärkningsvärda är att kommunernas föreskrifter ska följas först när lagen kräver att avloppsvattensystemet ska repareras.

Tillstånd på högst fem år att avvika från kraven kan sökas för stränder och grundvattenområden från 31.10.2019 hos den myndighet som kommunen bestämt, om avloppsvattnets belastning för miljön ska anses vara anmärkningsvärt obetydlig eller om de åtgärder som krävs är oskäliga för fastighetens innehavare. Tidigare skulle båda villkoren uppfyllas, nu räcker det att det ena gör det.

Med anledning av ändringarna frångår man på vidsträckta områden de berördas skyldighet att inom en viss tid reparera avloppsvattensystemet. Men avloppsvattnet får fortsättningsvis inte orsaka förorening av miljön, som till exempel i närliggande vattendrag och brunnsvatten, inte heller hygieniska olägenheter. Särskilt i tätt bebodda byar på områden utanför avloppsnäten där gamla avloppsvattensystem och hushållsvattenbrunnar ligger nära varandra, finns det risk för förorening. Det kan därför löna sig att satsa på rådgivning och tillsyn på sådana områden.

Den ändrade lagstiftningen orsakar än en gång ändringar i de kommunala miljövårds-, byggnadstillsyns- och avfallshanteringsmyndigheternas verksamhet samt i utvecklingen av vattentjänsterna i kommunen. För att kommunernas verkställande av lagändringarna ska underlättas har ett gemensamt brev från Miljöministeriet och Kommunförbundet skickats till kommunerna idag. Dessutom uppdateras handboken om avloppsvatten i glesbygden, och broschyrer och annan information till invånarna har setts över. Miljöministeriet, Kommunförbundet, vattenskyddsföreningar och andra aktörer inom branschen ordnar kurser kring de ändrade bestämmelserna för kommunala myndigheter, avfallsvattenrådgivare och andra aktörer.

Läs mer:

Etiketter